Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
2.9.2020

Etiopien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Finländska medborgare som är bosatta i Etiopien eller som planerar en resa till landet uppmanas vara försiktiga och uppmärksamma i hela landet på grund av säkerhetsläget. Undvik stora folksamlingar. Det förekommer en risk för terrorism. Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsen mot Eritrea, Somalia och Sydsudan.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Läs aktuell information om läget i Etiopien på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/eth/forsta-sidan och följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar aktuell information i sociala medier.

Läget i landet är för närvarande instabilt på grund av politiska och etniska spänningar. Det har under den senaste tiden förekommit protester som eskalerat till våldsamheter. Vi uppmanar den som reser i landet att fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten och att iaktta stor försiktighet i synnerhet vid gränserna mellan delstaterna.

Det finns en stor mängd internflyktingar i landet. Det förekommer olika slag av vägspärrar. Internet fungerar osäkert, i synnerhet utanför huvudstaden. I undantagssituationer stoppas ofta användningen av internet och sms.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det har förekommit interna oroligheter och konflikter mellan etniska grupper. Spänningar som bubblar under ytan kan emellanåt ta sig uttryck i våldsamheter och demonstrationer.

I undantagssituationer avbryts i allmänhet tillgången till internet och sms. Rörelsefriheten begränsas också ofta i undantagssituationer.

Om du reser till Danakilöknen och vulkanen Erta Ale lönar det sig att anlita en officiell resebyrå. Gränsområdena mot Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan och Sydsudan är delvis minerade och farliga, och dessa områden ska undvikas.

Undvik att resa efter mörkrets inbrott. Håll dig undan stora folksamlingar och kollektiva transportmedel, till exempel minibussar. Offentliga platser och evenemang, såväl med utlänningar som lokalinvånare, kan utsättas för terrordåd. Dessa kan till exempel vara hotell, restauranger, barer, supermarketar, köpcenter, religiösa byggnader och idrottsevenemang.

Det har inträffat enstaka bombdåd i landet under de senaste åren. De etiopiska myndigheterna manar till försiktighet.

Ambassaden rekommenderar att du följer oss på Facebook och läser vår webbplats.

Brottsligheten

Det finns lite brottslighet i Etiopien jämfört med många andra afrikanska länder. Fickstölder och misshandel i samband med egendomsbrott har emellertid blivit vanligare mer våldsamma. I synnerhet i Addis Abeba i de områden där det rör sig mycket turister finns det ficktjuvar. Håll inte smycken och värdeföremål synligt. Var allmänt vaksam och rör dig inte ute ensam efter mörkrets inbrott. Det händer att utlänningar som rör sig ensamma på Entoto-berget i Addis Abeba utsätts för rån.

Nu och då utsätts resenärer också för väpnade rån och bilkapningar. Det har skett i olika delar av landet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägstrafiken är farlig eftersom både vägar och bilar är i dåligt skick och trafikkulturen kaotisk. Kör helt inte alls bil utanför städerna när det är mörkt eftersom bilarna sällan har lyktorna tända och det kan finnas boskap på vägarna. Huvudvägarna norrut (Bahir Dar) och söderut (Djibouti, Awassa) från Addis Abeba är i relativt gott skick, övriga vägar är dåliga. Det förekommer vägspärrar. Under regnperioden från juni till september kan delar av vägarna bli översvämmade. Håll bilens dörrar låsta när du kör.

Avstånden är långa och vägarna dåliga så det lönar det sig att planera sin resa och sina övernattningar på förhand. Tänk på att det tidvis kan vara svårt att få tag på bränsle utanför huvudstadsområdet, särskilt på mindre orter. Det kan vara riskabelt att anlita lokala resebyråers chaufförer och bilar på grund av fordonen skick och chaufförernas bristande kompetens och körerfarenhet.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Länk till coronainformation på ambassadens webbplats
https://um.fi/ajankohtaista/artikkeli/-/asset_publisher/iYk2EknIlmNL/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta

Sjukvården når inte västerländsk standard. Om du hamnar på sjukhus är det bra att vara medveten om att myndigheterna inte tillåter konsulär hjälp på sjukhusen.

I Addis Abeba finns det några kliniker med åtminstone acceptabel nivå. Det kan vara bra att packa med de vanligaste läkemedlen på resan. Beakta att huvudstaden Addis Abeba ligger högt ovan havsytan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Etiopien är homosexualitet ett brott och par av samma kön bör undvika offentliga ömhetsbetygelser.

Det är förbjudet att fotografera militära platser, broar och premiärministerns tjänstebostad.

Birr, Etiopens valuta, får inte föras ut ur landet. Valuta kan växlas vid alla bankkontor. Det är bra att komma ihåg att inofficiell valutaväxling strider mot etiopisk lag och kan leda till att man arresteras.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

Länk till coronainformation på ambassadens webbplats

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Addis Abeba

Fitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No. 436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA
+251 114 704 390
sanomat.add@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument