Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

11.3.2020

Etiopien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Finska medborgare som är bosatta i Etiopien eller som tänker resa dit uppmanas vara försiktiga i hela landet på grund av säkerhetsläget. Undvik stora folksamlingar. Det förekommer en risk för terrorism. Undvik resor till gränsen mot Eritrea, Somalia och Sydsudan om de inte är nödvändiga.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: https://www.ephi.gov.et/

Det har förekommit våldsamma oroligheter i staden Bahir Dar och dess omgivning. Resenärer i området uppmanas fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten och noggrant följa hur läget i området utvecklas.

Det kan förekomma lokala sammandrabbningar mellan etniska grupper, i synnerhet i närheten av delstaternas gränser. De våldsammaste sammandrabbningarna under den senaste tiden har varit i regionerna Gambela Hizboch, Benishangul-Gumuzi, Amhara, Somali och Afar. På grund av sammandrabbningarna finns det en stor mängd internflyktingar i landet. Det kan förekomma vägspärrar. Internetanslutningar fungerar opålitligt, särskilt utanför huvudstaden.

I undantagsförhållanden bryts internet- och sms-trafiken i allmänhet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det har förekommit interna oroligheter och konflikter mellan etniska grupper. Spänningarna har tidvis tagit sig uttryck i demonstrationer och våldsamheter.

Anlita en officiell resebyrå om du ska resa i närheten av Danakilsänkan eller vulkanen Erta Ale. Gränsområdena mot Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan och Sydsudan är delvis minerade och bör undvikas.

Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott. Undvik också folksamlingar och allmänna transportmedel, t.ex. minibussar. Offentliga platser eller evenemang som frekventeras av västerlänningar och ortsbor kan bli föremål för terrorism (exempelvis hotell, restauranger, barer, supermarkets, köpcenter, religiösa byggnader och sportevenemang).

Sporadiska bombdåd har förekommit i Etiopien på senare år. De etiopiska myndigheterna uppmanar till försiktighet.

Vi rekommenderar att resenärer följer ambassadens Facebooksida och webbplats.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i jämförelse med många andra afrikanska länder, men antalet fickstölder och fall av misshandel i samband med egendomsbrott har ökat och blivit våldsammare. Särskilt i Addis Abeba på de områden där det rör sig turister kan man råka ut för ficktjuvar. Ha inte smycken och värdeföremål synliga. Var allmänt vaksam och undvik att röra dig ensam utomhus när det är mörkt. Utlänningar som rört sig ensamma kring berget Entoto i Addis Abeba har tidvis blivit utsatta för rån.

Då och då blir turister utsatta för beväpnade rån eller bilkapningar. Brotten har inträffat i olika delar av landet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landsvägstrafiken är farlig eftersom både vägar och bilar är i dåligt skick och trafikkulturen kaotisk. I mörkret borde man inte köra bil alls utanför städerna eftersom bilisterna inte använder körljus och det kan finnas boskap på vägarna. Huvudvägarna norrut (Bahir Dar) och söderut (Djibouti, Awassa) från Addis Abeba är i relativt gott skick, övriga vägar är dåliga. Vägspärrar kan förekomma. Under regnperioden från juni till september kan delar av vägarna bli översvämmade. Kom ihåg att ha bildörrarna låsta även när du kör

På grund av långa avstånd och dåliga vägar lönar det sig att planera sin resa och sina övernattningar på förhand. Tänk på att det tidvis kan vara svårt att få tag på bränsle utanför huvudstadsområdet, särskilt på mindre orter. Att använda lokala resebyråers chaufförer och fordon kan vara riskabelt på grund av fordonens eller förarnas skick och/eller körerfarenhet.

Hälsoläget

Sjukvården är inte på västerländsk nivå. I Addis Abeba finns några kliniker som håller rimlig nivå. Det är bäst att ta med sig de vanligaste medicinerna i bagaget. Observera att till exempel huvudstaden Addis Abeba ligger på hög höjd.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Etiopien är homosexualitet ett brott och par av samma kön bör undvika offentliga ömhetsbetygelser.

Det är förbjudet att fotografera militära mål, broar och premiärministerns tjänstebostad.

Birr, Etiopens valuta, får inte föras ut ur landet. Du kan växla till birr vid alla bankkontor. Det är bra att komma ihåg att inofficiell valutaväxling strider mot etiopisk lag och kan leda till att man arresteras.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Addis Abeba

Fitawrari Damtew St
Sub-City Kirkos
Kebele 10, House No. 436
ADDIS ABEBA
ETHIOPIA
+251 114 704 390
sanomat.add@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument