10.10.2019

Ecuador: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det har utlysts undantagstillstånd i Ecuador på grund av politiska oroligheter. Undvik våldsamma demonstrationer och var extra uppmärksam och försiktig när du rör dig utomhus.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det har utlysts undantagstillstånd i Ecuador på grund av politiska oroligheter. Undantagstillståndet gäller tills vidare. Landets regering har av säkerhetsskäl flyttat från huvudstaden Quito till Guayaquil och kommer att stanna där i åtminstone 30 dagar. Det har införts ett förbud mot att röra sig i närheten av offentliga byggnader. Förbudet gäller tillsvidare dagligen mellan kl. 20.00 och 05.00. Vi uppmanar till särskilt försiktighet medan undantagstillståndet pågår. Överväg noga om din resa till landet är nödvändig. Det förekommer mycket väpnade rån och stölder, särskilt under pågående oroligheter.

På grund av de politiska oroligheterna förekommer det vägspärrar och det kan bli avbrott i förbindelserna mellan städerna. I närheten av vägspärrarna kan det uppstå våldsamheter. Överväg om du verkligen måste resa mellan städerna. Man kan inte lita på att kollektivtrafiken fungerar normalt. Strejker och vägspärrar kan också påverka flygtrafiken, och flyg kan ställas in. Det kan vara speciellt svårt att ta sig till Quitos internationella flygplats på grund av vägspärrarna.

Kontrollera om ditt flyg ställts in på webbplatsen för Quitos internationella flygplats: https://www.aeropuertoquito.aero/es/vuelos-internacionales/salidas-internacionales.html

Kontrollera var det kan finnas vägspärrar på adressen https://www.ecu911.gob.ec/consulta-de-vias/

De våldsamma demonstrationerna är huvudsakligen koncentrerade till huvudstaden Quito och i synnerhet i stadens historiska centrum. Vi rekommenderar att du undviker stadens centrum medan undantagstillståndet pågår. Det kan också förekomma oroligheter på annat håll. Följ myndigheternas anvisningar och följ uppmärksamt nyhetsrapporteringen i lokala medier. Undvik stora folksamlingar och delta inte i demonstrationer.

De ecuadorianska myndigheterna avråder från resor närmare än 20 km från den Colombias gräns med undantag för de officiella gränsstationerna. När de pågår oroligheter i landet rekommenderar vi att du på förhand kontrollerar med de lokala myndigheterna vilka rutter och områden som är säkra.

Om du befinner dig i Ecuador, gör en reseanmälan på adressen https://reseanmalan.fi

Brottsligheten

Fickstölder och rån är vanliga i de stora ecuadorianska städerna och på turistorterna, och tjuvarna är allt oftare beväpnade. På sistone har brottsligheten ökat speciellt i städerna Quito, Guayaquil och Manta. Dyrbara smycken, stora penningsummor och pass lönar det sig att förvara i hotellets kassaskåp. Ha en kopia av passet med dig hela tiden. I trängseln i allmänna transportmedel och på restauranger är det bäst att hålla sin väska eller ryggsäck på framsidan av kroppen. Bagagestölder är vanliga speciellt på busstationer och flygplatser.

Undvik att resa sent på kvällen och natten eftersom i synnerhet långfärdsbussar har utsatts för flera väpnade attacker på senaste tiden. När du sätter dig i en taxi ska du alltid kontrollera att det finns en registerdekal på bilens vindruta eller sidodörr där bilens nummer framgår. Under senare år har det flera gånger hänt att rånare i Ecuador har försökt droga sina offer. Därför ska man aldrig ta emot mat, drycker eller cigaretter av okända, hur vänliga de än verkar. Undvik stora folkmassor och demonstrationer. På fotbollsmatcher kan det förekomma kravaller.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen i Ecuador är hetsig i jämförelse med den finländska och särskilt lokalbussarna kör väldigt fort. Vägarna är i relativt dåligt skick med undantag av huvudvägarna, och särskilt nattetid kan det vara farligt att resa.

Naturförhållanden

Ecuador har ungefär 40 vulkaner. Flera av dem är aktiva och tre har nyligen haft utbrott. Bestig inte bergen Tungurahua eller Reventador eftersom där förekommer risk för utbrott.

Om det finns risk för eller inträffar en naturkatastrof, följ de lokala myndigheternas anvisningar samt meddelanden och instruktioner från Finlands ambassad i Lima.

Hälsoläget

I Ecuador förekommer kolera, denguefeber, difteri, hepatit A, malaria, tuberkulos, tyfus och gula febern. Var mycket noga med hygienen för att undvika luftvägsinfektioner.

Du hittar information om zikavirusepidemin som pågår i Latinamerika på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd https://www.thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/sjukdomar-och-mikrober/zikavirus

De som reser till landets huvudstad Quito ska beakta att staden är mycket högt belägen, cirka 2 800 meter över havet, och att det därför finns risk att insjukna i höjdsjuka. Läkarvården kan vara dyr och det finns nödvändigtvis inte någon hälsovård att tillgå utanför de stora städerna.

Det är dyrt och svårt att ordna hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har heltäckande reseförsäkring. Om man reser till Galápagosöarna ska man kontrollera att reseförsäkringen ersätter evakuering eftersom sjukvården på öarna är mycket begränsad. Man måste förbereda sig på att först betala läkararvoden själv i Ecuador, eftersom de flesta läkarna inte godkänner betalningsförbindelser från utländska försäkringsbolag. Också av den här orsaken är det bra att ha ett internationellt kreditkort.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Straffen för brott är stränga, särskilt för narkotikabrott eller innehav av narkotika, och fängelseomständigheterna är usla. Ecuadors lag kräver att turister bär legitimation på sig hela tiden. Medan det pågår politiska oroligheter kan det införas olika förbud, till exempel förbud att röra sig i närheten av statliga byggnader.

Inresebestämmelser

Barn under 18 år som reser ensamma, utan den ena föräldern eller med en tredje part, måste ha en kopia av sitt födelsebevis och ett skriftligt tillstånd där båda föräldrarna eller den ena frånvarande föräldern ger sitt barn ett officiellt tillstånd att resa ensamt. Det skriftliga tillståndet skall vara bestyrkt av en notarie och översatt till spanska.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Lima

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument