Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
9.3.2020

Dominikanska republiken: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var allmänt uppmärksam. Gränsen mot Haiti är otrygg Orkansäsong i juni–november. Undvik resor som inte är nödvändiga till gränsen mot Haiti.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: https://www.msp.gob.do/web/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Dominikanska republiken är ett relativt tryggt resmål, men man ska ändå vara försiktig. Det förekommer rån och stölder också i populära turistområden. Gränsområdet mot Haiti i västra delen av landet är riskfyllt, och vi avråder därför från att resa dit om det inte är nödvändigt.

Demonstrationer förekommer tidvis och de kan bli våldsamma.

Förvara pass och värdeföremål i ett förvaringsfack. Växla pengar i små rater i växelkontor som är skyddade från utomstående blickar. Bär på dig kreditkort bara då du vet att du kommer att använda det.

Det finns ingen centraliserad nödcentralstjänst utanför Santo Domingo. I Santo Domingo är nödnumret 911, om man ringer från en lokal mobil eller fast anslutning. Resenärer ska i första hand kontakta Dominikanska republikens turistpolis (CESTUR) på tfn 1 809 200 3500.

Brottsligheten

Resenärer har råkat ur för stölder och rån i turistområdena och i större städer så det lönar sig att vara försiktig. Undvik att röra dig utanför hotellområdena och på öde platser när det är mörkt.

Servicenummer till Dominikanska republikens turistpolis (CESTUR): 1 809 200 3500, http://cestur.gob.do/
https://www.facebook.com/Cestur-MIDE-642352072464128/info/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiksäkerheten är relativt dålig, särskilt på landsvägarna. Motorcyklister orsakar ofta trafikolyckor. Under regnperioden försämras vägarnas skick märkbart.

Undvik att köra på natten. Håll dörrarna låsta och fönstren stängda medan du kör.
Officiella taxi är relativt trygga.

Kollektivtrafiken rekommenderas i allmänhet inte men privata bussbolag som trafikerar mellan olika städer är vanligtvis pålitliga.

Dominikanska republikens trafikministerium Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: http://www.mopc.gob.do

Naturförhållanden

Havsströmmarna är kraftiga i Macao. Det finns sällan strandvakter eller varningsskyltar på stränderna.
Orkansäsongen räcker från juni till slutet av november. Då kan stormar och störtregn orsaka nödläge i flera delar av landet, särskilt vid kusten och i bergen.

Om en orkan hotar är det viktigt att följa de lokala myndigheternas information och anvisningar. Man kan följa hur orkaner utvecklas på webbplatsen för Förenta staternas National Hurricane Center http://www.nhc.noaa.gov

Det finns en risk för jordbävningar särskilt vid öns norra kust. Information om jordbävningar: http://www.servir.net

Dominikanska republikens nödcentral Centro de Operaciones de Emergencias
http://coe.gob.do/

Dominikanska republikens befolkningsskyddsmyndighet: Defensa Civil Dominicana:
http://www.defensacivil.gob.do/

Hälsoläget

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Vi rekommenderar att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring. Nivån på privata läkarstationer och sjukhus är acceptabel, men det finns stora brister i den offentliga sjukvården. På landsbygden och i avlägsna trakter är det ont om service.

I sjukdomsfall som kräver sjukhusvård rekommenderar vi att du genast kontaktar ditt försäkringsbolag. Sjukhusen godtar i allmänhet inte en reseförsäkring som betalningsförbindelse utan kräver ett kreditkort.

Mera information:
Dominikanska republikens social- och hälsovårdsministerium: http://www.sespas.gob.do
Pan American Health Organization http://www.paho.org/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Narkotikalagstiftningen är strikt och straffen för narkotikabrott stränga.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Karibien

Kyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLAND
ASA-34@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument