Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
8.1.2020

Colombia: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik att resa till de flesta områdena på landsbygden och till gränstrakterna. Var normalt försiktig i städerna. I många områden i de största städerna är rån och våld vardag. Översvämningar och jordskred förekommer under regnperioden.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget har förbättrats i Colombia under de senaste åren, men det pågår fortfarande en väpnad konflikt som pågått i nästan 50 år. Parterna i konflikten finansierar sin verksamhet med bland annat narkotikaodling och –handel, samt med lösensummor som de får från kidnappningar. Trots regeringens ansträngningar finns det fortfarande områden i landet som kontrolleras av gerillagrupper.

På grund av risken för väpnade sammandrabbningar, risken för kidnappningar och den allmänna osäkerheten avråder vi från resor till landsbygden och till gränstrakterna mot Ecuador, Venezuela och Panama. Undvik särskilt att resa längs landsvägar på landsbygden. Landminor utgör också en säkerhetsrisk på landsbygden. Den regionala säkerhetssituationen kan variera och vi uppmanar resenärer att följa med nyheterna och läsa lokala anvisningar innan resan. Undvik att resa till konfliktområden, och följ lokala varningar.

Säkerhetsläget i huvudstaden Bogota och de andra stora städerna har blivit bättre under de senaste åren, även om det också i dem har förekommit bombattentat i samband med den väpnade konflikten. Var normalt försiktig med tanke på vanlig gatubrottslighet. I städerna finns både trygga och farliga kvarter och det är bäst att på plats reda ut var man kan röra sig. Staden Cartagena och ön San Andrés som är populära bland turister anses vara relativt trygga. Säkerhetsläget kan plötsligt förändras, kontrollera läget både innan resan och när du har anlänt till landet.

Regnperioden infaller huvudsakligen från april-maj till oktober-november, men det kan variera lokalt. Regnen orsakar ofta översvämningar och jordskred.

Läs också om krisberedskap utomlands: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=319507&nodeid=49399&contentlan=1&culture=fi-FI

Brottsligheten

Brottsligheten är fortsättningsvis bekymrande allmän. Det händer att turister utsätts för fickstölder, väpnade rån och kidnappningar. Om man blir utsatt för ett rån lönar det sig inte att göra motstånd eller uppföra sig aggressivt.

Var särskilt försiktig då du tar ut pengar från bankomater. Turister har nämligen rånats då de tagit ut pengar. Så kallade expresskidnappningar där offret kidnappas medan kreditkortet/kontot töms är vanliga. Var därför extra försiktig vid bankomater och när du går ut ur banker. Bär inte stora summor pengar på dig. Det är säkrast att använda bankomater till exempel i köpcentrum, och på dagtid.

Vid rån används ibland en drog som kallas burundanga som kan blandas i mat eller dryck eller pulvriseras på papper eller i en näsduk. Den verkar fort och leder ofta till medvetslöshet. Ta därför inte emot mat, dryck eller papperslappar av okända personer. Lämna inte din dryck obevakad.

Det är säkrast att röra sig i grupp och hålla noggrann uppsikt över sina värdeföremål. Undvik att röra dig till fots när det är mörkt.

Det förekommer ofta förfalskade sedlar. Var uppmärksam när du tar emot sedlar, t.ex. växelpengar när du köper någonting, eller när du växlar valuta.

En brottsanmälan till den lokala polisen är nödvändig vid eventuella brott. Det är klokt att ta kopior av pass och biljetter och förvara dem åtskilt från originalen. Passkopian är bra att alltid ha med sig. Kreditkortsuppgifterna är bra att skriva ner. De här åtgärderna är till stor nytta vid utredningar i fall av stölder eller försvinnanden. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du anmäla det till den lokala polisen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarnas skick varierar både i städerna och utanför dem. Trafikmärken och vägskyltar är ofta bristfälliga. Det sker mycket trafikolyckor.

I huvudstaden Bogota fungerar taxi och transmilenio-bussar bra. Stor försiktighet krävs ändå i bussarna. På senaste tiden har rån (också beväpnade) skett på transmileniobussar och på huvudlinjens stationer under rusningstid. I stationer som är belägna i fattiga områden sker också rån, nu liksom tidigare.

Vi avråder från att åka kollektivt på kvällen och natten. Att ta en taxi direkt på gatan är alltid en säkerhetsrisk. Det är tryggare att anlita hotellens, köpcentrumens eller restaurangernas taxitjänster. De mest typiska fallen där passagerare rånats i taxibilar är sådana där taxin anlitats direkt på gatan och chauffören rånat passageraren tillsammans med medhjälpare (ofta beväpnade). Var extra försiktig på flygplatsen El Dorado.

Vi rekommenderar att du reser mellan städer med flyg. Bussresor medför säkerhetsrisker, bland annat risker för rån. Också högklassiga fjärrbussar har utsatts för angrepp där alla passagerare rånats.

Naturförhållanden

I Bogota (beläget 2600 meter över havet) blir det kyligt om natten. Det kan ta några dagar att vänja sig vid höjden.

Regnperioden pågår huvudsakligen från april-maj till oktober-november, men det kan variera lokalt. Regnen orsakar ofta översvämningar och jordskred. Vi uppmanar resenärer att följa med lokala nyheter och lokala myndigheternas instruktioner. Det är viktigt att kontrollera vägarnas skick och beakta eventuella reserestriktioner innan man ger sig av på resa. Ambassaden har sammanställt anvisningar (på finska) i fall av till exempel översvämningar eller jordskred: http://www.finlandia.org.pe/public/default.aspx?nodeid=38065&contentlan=1&culture=fi-FI

Colombia ligger i ett jordbävningsområde. Om en naturkatastrof hotar eller inträffar ska du följa myndigheternas anvisningar.

Det finns flera aktiva vulkaner i Colombia. Både vulkanen Nevado del Huila i södra Colombia och vulkanen Galeras i staden Pasto i provinsen Nariño har haft utbrott under de senaste åren, och enligt det colombianska seismologiska institutet är nya utbrott att vänta inom kort. Vi uppmanar alla som reser till regionen att följa myndigheternas information om vulkanernas aktivitet. Eftersom vulkanutbrott orsakar risksituationer avråder vi från resor till regionen under eller strax före ett vulkanutbrott.

Hälsoläget

Var beredd att betala läkararvoden själv först eftersom de flesta läkarna inte accepterar betalningsförbindelser av utländska försäkringsbolag. Det är därför bra att ha med sig ett internationellt kreditkort.

I norra Colombia och vid gränsen mot Venezuela förekommer gula febern. Vaccinering rekommenderas för den som tänker åka till dessa områden. På landsbygden och i regnskogsområdena på under 800 meters höjd förekommer malaria året om. I Colombias tropiska och subtropiska regioner förekommer också allt mera denguefeber, som sprids av myggor, samt zikavirus. Det finns också en risk att smittas av hepatit A och B och tyfus.

Kontaktuppgifter till sjukhus i Colombia:

Clinica del Country:
Carrera 16 No. 82-57, Bogota
Tfn: (57 1) 5300470 - 5301270
Webbplats: http://www.clinicadelcountry.com/

Fundación Santa Fé de Bogotá:
Calle 119 No. 9 - 33, Bogota, 220246
Tfn: (57 1) 603 03 03
Fax: (57 1) 619 63 17
Webbplats: http://www.fsfb.org.co/

Fundación Valle del Lili:
Carrera 98 No. 18 - 49, Cali
Tfn: (57 2) 3319090
Webbplats: http://www.valledellili.org/

Var noggrann med hygienen för att undvika luftvägssjukdomar.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Colombia är en av världens största kokainproducenter och narkotikarelaterad brottslighet är vanlig. Narkotikalagarna är stränga och straffen långa. Håll ditt bagage under uppsikt hela tiden och gå inte med på att transportera andra personers bagage.

Homosexuellt umgänge kan väcka uppseende i Colombia och anses inte vara socialt acceptabelt, i synnerhet inte på landsbygden.

Det är förbjudet att fotografera militära och administrativa mål.

Inresebestämmelser

Resenärer som kommer till Colombia landvägen ska se till att de får en inresestämpel i passet vid gränsen. Utan stämpeln kan det vara problematiskt att lämna landet.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bogota

Cra. 9 #115-30, Edificio Tierra Firme
Oficina 2804 piso 28
110111 BOGOTÁ D.C.
COLOMBIA
sanomat.BOG@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument