Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
13.3.2020

Kina: resemeddelande

Risknivå

Undvik resor som inte är nödvändiga

Avvikande risknivå

Hubei: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik alla resor till staden Wuhan och provinsen Hubei. Överväg också noga innan du reser till provinsen Zhejiang. Var ytterst försiktig i trafiken. Gatubrottsligheten och bedrägerierna har ökat i Shanghai. Undvik demonstrationer och folksamlingar. Vi rekommenderar en heltäckande reseförsäkring.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet.

Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. Undvik kontakt med djur och särskilt torg där det säljs levande djur. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

De kinesiska myndigheterna har kraftigt begränsat trafiken i hela landet. Möjligheten att resa bort från vissa städer har begränsats. I synnerhet i provinserna Hubei och Zhejiang har hela städer och stadsdelar satts i karantän eller infört olika grader av utegångsförbud. Kollektivtrafiken mellan provinserna är begränsad. Myndigheterna vidtar hela tiden nya åtgärder för att hindra att viruset sprids till hela landet. En del åtgärder kan fortgå länge, som till exempel febermätningarna och registreringen av människor på offentliga utrymmen och i bostadsområden, att vissa områden och byggnader stängs av eller att evenemang ställs in.

Specialåtgärderna omfattar möjligheten att sätta personer som reser inom Kina eller anländer från utlandet i 14 dagars karantän. Karantänsbestämmelserna kan vara mycket lokala och de kan ändras plötsligt. Det händer att karantänsbestämmelserna inte följs på samma sätt i alla provinser och städer. Men de gäller ovillkorligen alla som anländer från riskområdena. Karantänen kan vara i hemmet eller på någon annan plats som myndigheterna utser, beroende på personens hälsotillstånd, tidigare vistelseort och närkontakt med andra eventuellt smittade personer. Alla som reser till Kina ska vara beredda på kostnader som uppstår av eventuell karantän eftersom alla betalar dessa utgifter själv.

Pekings myndigheter har utvidgat sina säkerhetsåtgärder till att gälla alla som anländer från utlandet oberoende av ursprungsland. Enligt nya bestämmelser är 14 dagars karantän i hemmet obligatorisk för alla som är permanent bosatta i Peking och som återvänder från utlandet. Dessutom måste man gå med på boendekommittéernas hälsoundersökning. Personer som anländer till Peking för kortare vistelse transporteras direkt från flygplatsen till en karantänlokal för coronavirustestning. Man måste stanna i karantänlokalen tills ett negativt resultat kan bekräftas.

På flygplatserna ska man förbereda sig på flera timmars fördröjningar när man anländer till Kina. Enligt den senaste tidens erfarenheter får man lämna flygplanet en eller några i taget i den ordning som myndigheterna bestämmer.

Om du har några andra sjukdomar eller annars sänkt immunförsvar ska du tänka dig noga för innan du reser inom landet. Institutet för hälsa och välfärd definierar nu hela det kinesiska fastlandet som epidemiområde. Det förekommer emellertid stora skillnader mellan städerna. Det är också stora skillnader i tillgången till hälsovård i olika delar av landet.

Särskilt i Hubei är sjukhusen överbelastade. Många privata sjukhus i landet tar inte emot patienter med feber. Patienter med feber och misstänkta fall av coronavirus hänvisas till vissa utsedda sjukhus. Man kan inte räkna med service på engelska.

Vissa varor kan vara mycket svåra att få tag på, till exempel handsprit och ansiktsskydd, och lokalt kan det vara ont om vissa livsmedel, till exempel färska grönsaker eller komjölk. Flygen till och från Kina har minskats betydligt och tillfälligt också lagts ner på vissa rutter. Många länder vägrar ta emot resenärer från Kina eller sätter dem i karantän.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt taget är det tryggt i Kina. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och information.

De lokala myndigheternas anvisningar kan ändras plötsligt och det lönar sig att noga följa myndigheternas information och anvisningar. Det finns risk för terrordåd.

Vill man resa till Tibets autonoma område krävs specialtillstånd. Också andra regionala resebegränsningar kan förekomma.

Det är förbjudet i Kina att delta i demonstrationer utan myndigheternas tillstånd, så undvik att följa med demonstrationer och folksamlingar på nära håll.

Det finns inte ett allmänt nödnummer i Kina, polis, brandkår och ambulans har alla egna nummer och servicen är endast på kinesiska:
Polisen 110
Brandkåren 119
Ambulans 120

I Peking finns en engelskspråkig tjänst som man kan kontakta i nödsituationer: +86 (0)10 84015300 (Exit-Entry Administration Bureau of Peking Public Security Bureau).

Brottsligheten

Bedrägerier, stöld och våldshot har ökat i Kina.

EU-ländernas och de nordiska ländernas beskickningar har hört om fall, där inbjudningar till provsmakning av te, massage, nattklubb, barer eller resor med inofficiella taxibilar har lett till en ansenlig överdebitering av kreditkortet, utpressning, hot om våld, eller till och med till misshandel utförd av flera personer.

I Peking, särskilt kring Himmelska fridens torg och på shoppinggatan Wangfujing, lönar det sin att undvika unga personer som talar engelska och bjuder in till konstutställningar eller terum. I Shanghai förekommer bedrägerier och rån främst på områden med mycket turister, såsom People´s Square, strandgatan Bund och shoppinggatan Nanjing East Road.

Ambassaden har informerats om fall av bedrägeri där en taxichaufför har hävdat att han fått en förfalskad 100 eller 50 renminbi yuan-sedel och försökte ge kunden en falsk sedel tillbaka. Ambassaden rekommenderar att man använder taxiappar om man har en kinesisk telefon och kinesiska betalningsmedel. Vi rekommenderar också att du använder sedlar i små valörer i taxin eller att man fotar sedlarnas serienummer så att chauffören ser det. Vi har också informerats om fall där taxichaufförer som väntar i närheten av turistområdena har ställt in sin taxameter så att den snurrar snabbare än normalt.

Vi har också fått information om fall där det kommit förfalskade sedlar ut bankautomater.

Fick- och väskstölder inträffar oftast på shoppingområden och caféer som är populära bland turister samt i kollektivtrafiken. Det är bra att lämna pass, visum, uppehållstillstånd och flygbiljetter i original i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe. Ta kopior på dina kreditkort.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet krävs det att visumet eller uppehållstillståndet överförs till det nya passet av de kinesiska myndigheterna (/Exit-Entry Administration/ Local Public Security Bureau). Det räcker 5-7 dagar att få tillståndet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största faran för resenärer i Kina. Trafikkulturen i Kina avviker betydligt från den finländska. Trafiken är kaotisk och oförutsägbar. Också fotgängare ska vara vaksamma. Ljudlösa elmopeder är svåra att upptäcka och de kan köra mot den normala trafiken och till och med på trottoaren. När bilar svänger till höger vid rött ljus stannar de inte nödvändigtvis vid markerade övergångsställen.

Undvik andra taxibilar än de officiella som är tydligt markerade, har ett ID-nummer och en taxameter. Det är bra att ha med sig en lapp där destinationen står skriven på kinesiska.

Naturförhållanden

En betydande del av Kina, inklusive Peking, ligger på ett seismiskt aktivt område. En stor del av Kinas areal består av berg eller högplatåer. Små jordskalv förekommer tidvis på olika håll i landet. De flesta inträffar i landets västra och sydvästra bergstrakter, i Sichuan, Xinjiang och Yunnan.

I maj-november förekommer det tyfoner vid södra och sydöstra kusten. Runt om i landet kan det förekomma kraftiga regn som orsakar översvämningar och jordskred.

Följ med väderleksrapporteringen via medierna, likaså de kinesiska myndigheternas instruktioner och direktiv. Det kinesiska meteorologiska institutets nätsidor hittar du här: http://www.cma.gov.cn/en

Luftkvaliteten är tidvis mycket dålig och kan orsaka hälsoproblem. De lokala myndigheterna informerar om läget och kan avråda från att röra sig utomhus. Följ läget med hjälp av de lokala myndigheternas information, finska experters bedömningar och i medierna.

Air Quality Index China: http://aqicn.org

Finlands meteorologiska institut: http://ilmatieteenlaitos.fi/

Hälsoläget

Vård på västerländsk nivå är mycket dyr i Kina och erbjuds främst av privata sjukhus. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka sjukhus man samarbetar med.

På grund av coronaviruset kan sjukhus bli överbelastade och det kan vara svårt att få hjälp.

Kina hör till den region där hälsovårdsmyndigheterna har förberett sig på att förebygga bland annat fågelinfluensa och hand-fot-munsjuka (enterovirus). Det har hittats fågelinfluensavirus på torg där det säljs levande fåglar så det lönar sig att undvika sådana platser.

Beakta nivån av luftföroreningar redan när du planerar din resa, de kan kontrolleras bl.a. på http://www.aqicn.org

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Alla utlänningar ska registrera sig på närmaste polisstation inom 24 timmar (i städer) eller 72 timmar (på landsbygden) efter inresan i landet. Om du bor på hotell registrerar hotellet dig.

Enligt lagen måste utlänningar bära på sig pass, men i praktiken räcker det med en papperskopia av passet och visumet/uppehållstillståndet eller ett foto på telefonen. Kina erkänner inte dubbelt medborgarskap och våra möjligheter att erbjuda konsulära tjänster åt personer med finskt och kinesiskt medborgarskap kan vara begränsade.

Tillgång till flera västerländska webbplatser, sociala medier och eposttjänster har blockerats (t.ex. Google, Gmail, Twitter, Youtube, Facebook, Whatsapp och Instagram). Man kan inte skaffa ett prepaid-abonnemang utan att visa pass. Med kinesiska telefonabonnemang kan man vanligtvis inte ringa till utlandet utan en separat tilläggstjänst. Lämna inte din dator, telefon eller viktiga dokument oövervakade.

Det är olagligt att utnyttja prostituerades tjänster.

Innehav och bruk av narkotika är olagligt. Även khat klassificeras som narkotika. I Peking och Shanghai har det gjorts narkotikarazzior i barer som besöks av utlänningar. Narkotikabrott leder till stränga straff, till och med dödsstraff.

I Kina godkänns inte relationer mellan personer av samma kön officiellt.
Det är förbjudet att fotografera militära mål.

Hasardspel är förbjudet i Fastlandskina.

Innehav av eldvapen eller eggvapen är förbjudet.

Den kinesiska tullagstiftningen hittar du här (på engelska): http://english.customs.gov.cn/

Inresebestämmelser

Kinas ambassad i Helsingfors: http://www.chinaembassy-fi.org/eng/

Den myndighet i Kina som ansvarar för inreseärenden: Ministry of Public Security, Exit and Entry Administration Public Security Bureau. Webbplats på kinesiska: http://www.mps.gov.cn tfn +86-(0)-10-8402 0101 (service på engelska om man väljer 3).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Peking

Kerry Centre, South Tower, Level 26
Guanghua Lu 1
100020 BEIJING
CHINA
+86 108 519 8300
sanomat.pek@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument