Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
29.4.2020

Chile: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Demonstrationer som kan bli våldsamma. Undvik stora folksamlingar. En utländsk persons åsiktsyttring eller deltagande i en demonstration kan leda till utvisning från landet.Risk för jordbävningar. Fickstölder allmänna.

Aktuellt

I huvudstaden Santiago de Chile och i andra delar av landet förekommer demonstrationer, vilka kan ställvis bli våldsamma. Undvik folksamlingar. Följ de lokala myndigheternas anvisningar och följ lokala medier. De våldsamma demonstrationerna förekommer särskilt i Santiago och andra större städer. I Santiago rekommenderas särskilt undvika området Plaza Italia (Plaza Baquedano). I samband med demonstrationer förekommer också bl.a. skadegörelse, bränder och vägspärrar. Kollektivtrafiken fungerar inte nödvändigtvis normalt. Var beredd till möjliga förändringar även i övriga trafikmedels tidtabeller. Gör reseanmälan https://matkustusturvallisuus.fi/sv/och följ ambassadens sociala medier.

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs de chilenska myndigheternas information på följande webbplatser:
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Chile är ett relativt tryggt resmål. Det politiska läget i landet är stabilt men lokala oroligheter förekommer.

Brottsligheten

Fickstölder är vanliga i synnerhet i kollektiva trafikmedel vid rusningstid, i varuhus och i närheten av turistattraktioner i Santiago och på turistorterna vid kusten. Förvara pass, värdefulla smycken och stora penningsummor i hotellets kassaskåp och bär endast med dig kopior av till exempel pass, biljetter eller körkort. Också lägenhetsinbrott förekommer.

Polisens telefonnummer (Carabineros de Chile): +56 2 133
http://www.carabineros.cl/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den chilenska körstilen är snabbare och nonchalantare än den finländska. Trafikolyckor inträffar ofta på grund av för hög körhastighet så det lönar sig att vara försiktig. Håll dig till hastighetsbegränsningarna på landsvägarna eftersom överträdelser kan leda till höga böter och temporärt indraget körkort.
Kollektivtrafiken i Santiago fungerar relativt väl trots trängseln.

Nationella trafiksäkerhetsmyndigheten CONASETs (Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito) webbplats: http://www.conaset.cl/

Naturförhållanden

Chile hör till de mest jordbävningsutsatta områdena i världen. Jordbävningar är vanliga i hela landet. Byggnaderna och den övriga infrastrukturen är i regel hållbara. Förutom jordbävningar förekommer tidvis också översvämningar, skogsbränder, jordskred och vulkanutbrott.

Skogsbränder förekommer särskilt söder om ekvatorn under sommaren.
Resenärer uppmanas att ta reda på den senaste informationen om läget när det gäller naturkatastrofer och deras följder på webbplatsen för
den nationella krishanteringsmyndigheten ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia), som lyder under det chilenska inrikesministeriet: http://www.onemi.cl/ tfn +56 2 600 586 7700 eller +56 2 2252 4200.

Ambulans +56 2 131
Polis +56 2 133
Brandkår +56 2 132

Ozonlagret i atmosfären ovanför Chile är märkbart uttunnat, och den skadliga ultravioletta strålningen är därför mycket stark. Ozonproblemet är störst vid middagstid och på eftermiddagen på våren i september-november och på sommaren i december-mars. Då är det särskilt viktigt att klä sig rätt och använda produkter som skyddar mot ultraviolett strålning.

Det finns två giftiga spindlar i Chile: araña de rincón och araña de trigo, som mest förekommer på landsbygden. Gå till doktorn om du blir biten av en spindel.

För mer information: http://cituc.uc.cl/publicaciones/7-guia-clinica-para-manejo-de-mordedura-de-arana-de-rincon

Hälsoläget

Santiago de Chile är en av de mest förorenade städerna i världen. Luftföroreningssituationen är särskilt allvarlig vintertid från maj till september. Luftföroreningarna kan förorsaka irritation och i värsta fall luftvägssjukdomar, särskilt för barn och äldre människor.

Fallen av hantavirus ökar, särskilt i centrala och södra Chile. Även tyfus och hepatit är relativt vanliga framför allt under sommarsäsongen, som i landets centrala delar varar från december till mars.

Det kan förekomma zikavirus, denguefeber och chikungunyafeber i norra Chile och i regionen Arica y Parinacota.

Vi rekommenderar att man tar en heltäckande reseförsäkring innan avresan. De flesta sjukhus och läkarstationer tar emot kreditkort men mindre läkarstationer accepterar ibland

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Chiles officiella språk är spanska och chilenarna talar ganska lite engelska. Den lokala polisen, carabineros, är pålitlig och hjälpsam. Den lokala kulturen skiljer sig på vissa sätt från den finländska; var inte alltför tillitsfull även om människorna för det mesta är vänliga och hjälpsamma.

Inresebestämmelser

Du hittar information om Chiles inresebestämmelser på utlännings- och migrationsverkets webbplats (Departamento de Extranjeria y Migración) http://www.extranjeria.gob.cl

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Santiago de Chile

Alcántara 200,of. 201
Las Condes
SANTIAGO
CHILE
+56 2226 349 17
sanomat.snt@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument