Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
10.3.2020

Schweiz: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget normalt. Beakta väderleks- och vägtrafikrapporter samt lavinrisker.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Schweiziska federala folkhälsomyndighetens information: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html

och anvisningar: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html

Myndigheterna har förbjudit tillställningar med över 1 000 personer och avråder från sammankomster med mer än 150 personer. Kantonerna eller kommunerna kan ha infört ytterligare restriktioner.

Servicenummer för frågor om coronaviruset 24 h: +41 58 463 00 00.

De schweiziska myndigheternas larm- och beredskapsapp kan laddas ned på mobiltelefonen: https://www.alert.swiss/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Schweiz är allmänt taget ett mycket tryggt resmål. Det är bra att följa med lokala medier framför allt när det gäller kommande väderlek och trafik, och att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer i olika situationer.

De schweiziska myndigheternas larm- och beredskapsapp kan laddas ned på mobiltelefonen: https://www.alert.swiss/

I större städer och vid stora evenemang ska man se upp för ficktjuvar, som bland annat kan röra sig på shoppinggator och i kollektivtrafiken. Också i tåg lönar det sig att hålla ett öga på sitt bagage.

Nödnummer:
Allmänt nödnummer 112
Polis 117
Brandkår 118
Ambulans 144

Brottsligheten

Polisen: http://www.police.be.ch/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich.html

Polismyndigheten i Geneve: Nouvel Hôtel de Police, Chemin de la Gravière 5, 1227 Acacias 022 427 81 11/.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Se till att du har en tillräcklig bilförsäkring om du reser med egen bil. Det lönar sig att betala motorvägsavgiften (vignette) direkt vid gränsen vid inresan för att undvika böter.

Motorvägarna i Schweiz är högtrafikerade och stockningar förekommer. Kom ihåg att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd på riksvägarna i synnerhet vid dålig sikt (tidvis tät dimma), eftersom trafiken plötsligt kan bli långsammare. Störtregn kan spärra av mindre vägar på olika håll i landet. I bergstrakterna kan jordskred och om vintrarna snöskred hindra vägtrafiken. En del av vägarna i bergstrakterna är stängda under vintern.

Bilister får nyttig information på adressen http://www.tcs.ch/

I nödfall ska du i första hand kontakta den lokala polisen.

Naturförhållanden

Slalom-, skid- och naturresenärer måste absolut iaktta myndigheternas och skidcentrens anvisningar när det gäller laviner (på tyska Lawinengefahr, på franska Danger d'avalanche, på italienska Pericolo valanghe).
Lavinrisken bedöms på skalan 1-5, och 5 är den högsta risknivån. Tänk på att laviner också kan inträffa då den lägsta risknivån råder. Nästan alla laviner inträffar utanför markerade pister. Notera att de flesta försäkringar inte täcker skador som skett utanför markerade pister.

På webbplatsen http://www.slf.ch/ informerar man omfattande och sakkunnigt om det rådande snöläget och lavinriskerna. En del av informationen finns också på engelska. På webbplatserna http://www.meteoschweiz.admin.ch och http://www.srf.ch/meteo informeras om väderleksförhållandena i Schweiz i allmänhet.

De omväxlande väderleksförhållandena kan särskilt i bergsområdena orsaka avbrott i vägtrafikförbindelserna. Beroende på årstid kan kraftiga regn och snöfall samt hårda vindar orsaka plötsliga översvämningar, snö- och jordskred samt fälla träd. Det regniga och milda vädret kan också vintertid orsaka plötsliga översvämningar i låglänta floddalar.

Hälsoläget

Det bästa skyddet på resor är en heltäckande reseförsäkring. Vi rekommenderar också att man skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man sjukvård i akuta fall på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU, EES-området och i Schweiz.

Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Uppdaterad information om bland annat smittsamma sjukdomar hittar du på Schweiz hälsovårdsministeriums webbplats: http://www.bag.admin.ch/influenza/

Särskilt i landets norra delar förekommer mycket fästingar som bär på borrelia. En karta över riskområdena och mera information om fästingar finns på adressen http://www.zecke.ch/html/risikogebiete.html

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Ta med dig passet eller identitetskortet på resan.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bern

Weltpoststrasse 4
3015 BERN
SWITZERLAND
+41 313 504 100
info.bern@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument