31.10.2023

Schweiz: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Beakta väderleks- och vägtrafikinformation samt risker för snö- och jordskred.

Aktuellt

Schweiz avvecklade alla covid-19-restriktioner våren 2022. Aktuell information finns på den schweiziska hälsomyndighetens webbplats: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html(Länk till en annan webbplats.)

Vid behov kan du kolla upp läget på de schweiziska migrationsmyndigheternas webbplats: https://travelcheck.admin.ch/home(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Schweiz är ett mycket tryggt land för resenärer. Resenärer bör dock följa med lokala medier i synnerhet när det gäller väderleks- och vägtrafikprognoser. Resenärer ska iaktta myndigheternas anvisningar och föreskrifter i olika situationer.

De schweiziska myndigheternas app för farosituationer kan laddas ner till mobila enheter:
https://www.alert.swiss/(Länk till en annan webbplats.)

Se upp för ficktjuvar i större städer och på stora evenemang. Ficktjuvar kan röra sig på bland annat shoppinggator och i kollektivtrafik. Håll ett öga på ditt bagage på tåg. Nödnummer:

Allmänt nödnummer 112
Polis 117
Brandkår 118
Ambulans 144

Brottsligheten

Polisen
Polisens allmänna nödnummer är 117.
Bern: http://www.police.be.ch/(Länk till en annan webbplats.)
Zürich: https://www.stadt-zuerich.ch/content/pd/de/index/stadtpolizei_zuerich.html(Länk till en annan webbplats.)
Geneve: https://www.geneve.ch/en/themes/security-prevention/municipal-police(Länk till en annan webbplats.)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och Förvara dem på annat ställe än originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Schweiz har ett utmärkt kollektivtrafiknät som täcker hela landet. Biljetter kan köpas på www.sbb.ch

Om du kör med egen bil, kontrollera att du har tillräckligt försäkringsskydd.Betala motorvägsavgiften (vignette) vid gränsen genast när du anländer till landet för att undvika böter.

Motorvägarna i Schweiz är livligt trafikerade och trafikstockningar förekommer. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd på huvudvägarna, i synnerhet om sikten är dålig (tidvis tät dimma). På mindre vägar kan störtregn bryta av vägförbindelser på olika håll i landet. I bergen kan jordskred och snöskred på vintern störa vägtrafiken. Vissa bergsvägar är stängda på vintern.

Nyttig information för bilister finns bland annat på https://www.tcs.ch/(Länk till en annan webbplats.).

I nödfall ska du i första hand vända dig till den lokala polisen.

Naturförhållanden

Slalomåkare samt skid- och friluftsturister bör absolut iaktta myndigheternas och skidcentrens instruktioner relaterade till snöskred (på tyska Lawinengefahr, på franska Danger d’avalanche, på italienska Pericolo valanghe).

Risken för snöskred bedöms på skalan 1–5, där 5 är den högsta risknivån. Snöskred kan också inträffa när risken är liten. Så gott som alla snöskred inträffar utanför märkta pister.

Ta del av villkoren för reseförsäkringen före resan. Många försäkringar ersätter inte skador som inträffar utanför märkta pister.

http://www.slf.ch/(Länk till en annan webbplats.) finns heltäckande och sakkunnig information om snösituationen och risken för snöskred. En del information finns också på engelska.

http://www.meteoschweiz.admin.ch(Länk till en annan webbplats.) och http://www.srf.ch/meteo(Länk till en annan webbplats.) finns allmän information om vädret i Schweiz.

Varierande väderförhållanden orsakar i synnerhet i bergen störningar i trafikförbindelserna. Kraftiga regn eller snöfall samt hård vind kan orsaka plötsliga översvämningar, snö- och jordskred samt fälla träd. Regnigt och milt väder kan vid floderna på lägre mark orsaka plötsliga översvämningar även på vintern.

Hälsoläget

Den bästa säkerheten på resan är en heltäckande reseförsäkring. Vi rekommenderar att du skaffar ett europeiskt sjukvårdskort. Med det avgiftsfria kortet som beviljas av FPA får resenärer i EU, EES och Schweiz sjukvårdsservice i akuta sjukdomsfall på samma villkor som landets medborgare. Ytterligare information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Länk till en annan webbplats.).

Information om eventuella smittsamma sjukdomar finns till exempel på det schweiziska hälsoministeriets webbplats: http://www.bag.admin.ch/influenza(Länk till en annan webbplats.).

I synnerhet i norra Schweiz förekommer fästingar som sprider borrelia. En karta över exponerade områden och annan information om fästingar finns på http://www.zecke.ch/html/risikogebiete.html(Länk till en annan webbplats.).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html(Länk till en annan webbplats.)

https://finlandabroad.fi/web/che/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-sveitsiss-c3-a4-ja-liechtensteinissa/384951(Länk till en annan webbplats.)

https://www.eda.admin.ch/helsinki(Länk till en annan webbplats.)

Ta med pass eller id-kort på resan.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument