5.11.2019

Brasilien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Brottslighet i storstäderna. Undvik demonstrationer. Undvik att röra dig ute efter mörkrets inbrott.

Aktuellt

Storstädernas, särskilt Rio de Janeiros, slumområden, favelas, är mycket farliga och bör undvikas. Risken för att hamna i en väpnad sammandrabbning är hög. Vi avråder från att delta i slumrundturer för turister.

Vi rekommenderar vaccin mot gula febern innan du reser. Om du inte har ett internationellt vaccinationskort att visa upp för gränsmyndigheterna kan du hindras från att komma in i landet eller från att flyga vidare.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Brottsligheten är ett problem i Brasilien och särskilt i storstäderna måste man vara på sin vakt. Förvara pass, flygbiljetter, större summor pengar, värdeföremål och smycken i hotellets säkerhetsfack. Undvik att röra dig ensam ute efter mörkrets inbrott.

Särskilt i centrum av de större städerna kan det förekomma demonstrationer, oftast utan förvarning. Undvik demonstrationer, de kan bli våldsamma. Vi rekommenderar att man följer lokala medier och de lokala myndigheternas instruktioner.

Brottsligheten

Brottsligheten är mycket utbredd i Brasilien och kan leda till våld. Gör aldrig motstånd om du blir rånad.

När du rör dig i storstäderna och på turistorterna ska du iaktta särskild försiktighet. Risken att bli utsatt för väpnade rån är stor i storstädernas centrum och längs med lederna mellan flygplatser och hotell. Rån sker ofta i trafikljus, håll bilens dörrar låsta och fönstren stängda. Fickstölder är också vanliga.

Barn- och ungdomsgäng rånar turister, så var på din vakt, särskilt i närheten av stränderna. Undvik att röra dig till fots på stan nattetid.

I Rio de Janeiro och São Paulo förekommer ibland sammandrabbningar mellan olika kriminella gäng eller mellan gängen och polisen, och ibland pågår märks dessa också i turistområdena. Det har hänt att de kriminella gängen med avsikt riktat väpnade attacker mot civila för att skapa oordning.

Det finns också en risk att man blir drogad, till exempel så att någon sätter något i ens drink, råkar ut för sexuella trakasserier eller våldtäkt ute i nattlivet.

Bedrägeri per telefon med olika former av hot och utpressning är vanligt. Var försiktig med att ge uppgifter om dig själv, din familj eller om din situation i telefon om du inte är alldeles säker på vem som ringer och varför.

Man kan betala med kreditkort på de flesta ställena, men det händer att kort kopieras. Var på din vakt när du betalar med kort och släpp inte kortet utom synhåll medan du betalar. Var särskilt försiktig när du tar ut pengar i en bankautomat.

Lämna aldrig barn utan uppsikt.

Om du behöver ett tillfälligt resedokument för hemresan kan du ansöka om det vid honorära generalkonsulatet i Rio de Janeiro och ambassaden i Brasilia. Ett nytt vanligt pass kan du också ansöka om vid Finlands konsulat i São Paulo.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikreglerna följs summariskt, körhastigheterna är höga, körstilen oberäknelig och fotgängare respekteras inte. Enorma trafikstockningar är vanliga både i städerna och på infartslederna.

Vägunderhållet är bristfälligt. Under regnperioden kan vägarna i storstäderna svämma över på grund av avloppens dåliga tillstånd och då stockas trafiken ännu mer än vanligt.

I bussarna i storstädernas kollektivtrafik förekommer en risk att man utsätts för rån eller fickstölder. Metron är tryggare, men också där förekommer fickstölder. I fulla offentliga transportmedel kan man också råka ut för sexuellt ofredande.

Använd enbart officiella taxi. Hotellens egna taxi, bilar man beställer genom en app, bilar som står vid en taxistolpe och Uber-taxi är lagliga och huvudsakligen pålitliga.

Naturförhållanden

Översvämningar är vanliga under regnperioden. Kraftiga störtregn orsakar också översvämningar i städerna på grund av bristfälliga avloppssystem.

Det förekommer inga stora naturkatastrofer i Brasilien, såsom jordbävningar, orkaner eller vulkanutbrott.

Hälsoläget

Det är viktigt att alla resenärer har en heltäckande reseförsäkring.

De privata sjukhusen håller hög standard men är dyra. Vid sjukdomsfall som kräver sjukhusvård lönar det sig att omedelbart kontakta sitt försäkringsbolag och fråga vilket lokalt sjukhus som rekommenderas.

Det finns ett stort utbud mediciner på apoteken, också utan recept.

Drick inte kranvattnet någonstans landet. Turistdiarré är vanligt och du minskar risken för att drabbas med hjälp av god hand- och mathygien.

Det förekommer virussjukdomar som sprids av myggor. Det lönar sig att skydda sig mot myggbett med hjälp av täckande ljusa kläder, insektmedel och myggnät.

Du hittar mer information om gula febern-epidemin och situationen gällande zikavirus på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Läs anvisningarna om vikten av ett internationellt vaccinationskort. De brasilianska gränsmyndigheterna kan hindra att du kommer in i landet eller att du flyger vidare till ett annat land, om du inte har ett internationellt vaccinationskort på engelska.

Det brasilianska hälsoministeriets portal på engelska med information för resenärer, Portal Saude:
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/viajante-en

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Man måste alltid bära på sig legitimation i Brasilien. En kopia av passet räcker, lämna passet i hotellets förvaringsfack.

Brasilien är ett betydande transitland för narkotikahandeln. Straffen för innehav och smuggling av narkotika är mycket stränga. Var uppmärksam på flygplatsen så att ingen lägger något i ditt bagage som inte tillhör dig.

Sexuellt utnyttjande av barn är ett synnerligen allvarligt brott
och påföljderna är stränga.

Föraktfullt beteende mot ordningsmakten är ett allvarligt brott som kan leda till böter och fängelsestraff.

I Brasilien råder nolltolerans (0,0 %) mot alkohol i trafiken.

Det är en straffbar handling att ha sex på offentliga platser i Brasilien.

Oberoende av ålder måste en minderårig person som reser med bara sin ena förälder eller med en tredje part ha ett skriftligt intyg på portugisiska av den ena eller båda förmyndarna som ger barnet rätt att resa. Intyget måste vara legaliserat med ett apostille-intyg.

Inresebestämmelser

Finlands Consulat i São Paulo / Consulado da Finlândia
Edifício Çiragan Offices
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Cerqueira César
CEP 01410-000 SÃO PAULO – SP, Brasil
Tel.: +55 11 3061 0938
E-post: consular.bra@formin.fi

Finlands Ambassad i Brasília
SES - Avenida das Nações, Qd 807, Lt 27
CEP 70417-900 BRASÍLIA-DF, Brasil
Tel.:+55 61 3443 7151
E-post: sanomat.BRA@formin.fi

http://www.finlandia.org.br
http://www.facebook.com/embaixadafinlandia
http://twitter.com/embfinlandia

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands konsulat, São Paulo

Edifício Çiragan Offices
Alameda Ministro Rocha Azevedo, 38 Conj. 203
Bela Vista
01410-001 SÃO PAULO - SP
BRAZIL
consular.bra@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument