Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
12.8.2020

Bulgarien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Se upp för ficktjuvar, speciellt i större städer och vid Svartahavskustens semesterorter. Undvik att röra dig ensam i små gränder och i parker. Se upp för herrelösa hundar.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Bulgarien finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/bgr/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-bulgariassa/384951. Följ de lokala myndigheternas information.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Bulgarien är gott.
Håll alltid reda på dina resedokument och annan egendom under resan och ta i förväg reda på vad reseförsäkringen täcker.

Ambassaden rekommenderar att du ger dina kontaktuppgifter under resan till dina anhöriga eller vänner.
Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar, särskilt i folkträngseln på torg, shoppinggator och allmänna transportmedel.

Lämna helst dina värdeföremål på en säker plats. Bär ändå med dig pass eller identitetskort.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter. förvara dem skilt från originalen.

I Sofia är till exempel centrumområdets frukt- och andra torg, Saluhallen, Sveta Nedelya-platsen, centralstationen och stadens gångtunnlar osäkra områden. Förhåll dig misstänksamt till ”vänner” som vill tränga sig på. Lita inte heller på civilt klädda "poliser" av olika slag som vill kontrollera pass och pengar på gatan. I synnerhet under turistsäsongen rör det sig barn och ungdomar på gatorna som snattar småsaker. Bland dem finns det också skickliga ficktjuvar. Det är alltså säkrast att inte stanna och målmedvetet gå vidare.

På Svartahavskustens turistmål förekommer det mycket stölder. Var extra uppmärksam på gågator, i närheten av kyrkor, på torg, i souveniraffärer och gångtunnlar. Gatuförsäljning, tiggeri, fickstölder och valutaväxling har ofta direkt anknytning till organiserad brottslighet.
I turistorterna vid kusten har enstaka sexualbrott kommit till myndigheternas kännedom. Var försiktig när du rör dig ensam ute på natten. Förhåll dig skeptiskt till inbjudningar till lokala barer, disko, erbjudanden om skjuts eller liknande från nya bekantskaper, trots att de verkar pålitliga.

De lokala myndigheterna i de populära turistorterna har ibland kritiserats för att agera långsamt, likgiltigt och passivt. Det bästa sättet att undvika eventuellt frustrerande besök på polisstationen är att själv agera vettigt och försiktigt så att man inte råkar ut för problem.

De händer att de så kallade erotiska barerna vid Svartahavskusten lockar in män till barerna vartefter dörrarna stängs och kunderna begärs på stora summor för drycker, rentav tusentals euro. En ur sällskapet kan till och med tas som gisslan medan de andra hämtar pengar. Utpressarna är ofta beväpnade.

I städerna och semesterorterna vid kusten kan överpris debiteras för taxifärder. Det lönar sig att kontrollera räkningen på restaurangen innan du betalar för att undvika överpris. Var försiktig när du använder kreditkort och bankautomater på grund av bedrägerier och annan kriminell verksamhet.

Om du blir rånad eller offer för våldsbrott ska du omedelbart göra en anmälan till den lokala polisen och kontakta ambassaden.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna och gatorna är ofta i mycket dålig skick och skyltningen bristfällig. Körkulturen avviker betydligt från den finländska, den är aggressiv och kaotisk. Undvik konfrontationer med personer som kör snabbt och farligt. Man kan inte alltid lita på myndigheternas hjälp. Vi rekommenderas att du håller bildörrarna låsta också under färden för att undvika tiggare i trafikljus och köer.

Parkera helst bilen på övervakade parkeringsplatser och om du parkerar i en parkeringshall i ett köpcentrum ska du välja en plats nära en övervakningskamera. Lämna aldrig väskor, pass, kreditkort, registerutdrag eller värdefulla föremål synligt i bilen.

Gränsen för rattfylleri i Bulgarien är 0,5 promille. Rattfylleri och förare utan körkort är vanliga i trafiken. Antalet trafikolyckor och dödsfall är stort i Bulgarien. Var särskilt försiktig och uppmärksam i trafiken.

Den aggressiva körstilen, bristfälliga trottoarer och övergångsställen och felparkerade bilar kräver särskild försiktighet av fotgängare.

Naturförhållanden

Bulgarien ligger i ett seismiskt aktivt område och det förekommer hela tiden risk för jordbävningar. När du anländer till din inkvartering ska du kontrollera var nödutgångarna är belägna och hur du tar dig till dem.

Somrarna i Bulgarien är vanligtvis mycket heta och vintrarna snörika. Klimatet vid Svartahavskusten påminner om klimatet i södra Europa.

Vinterunderhållet av vägar varierar kraftigt mellan olika orter.

Hårda och rikliga regn orsakar både jordskred och översvämningar.

Det är förbjudet att använda dubbdäck. Rör man sig vintertid i bergen ska bilen ha snökedjor.

Utförsåkare och skidturister ska absolut hållas sig till de utmärkta backarna och iaktta myndigheternas och skidorternas anvisningar gällande snöskred.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare information: https://finlandabroad.fi/web/bgr/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-bulgariassa/384951

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller avliden person utan en heltäckande försäkring.

Om du är påverkad av alkohol eller andra rusmedel när något inträffar, hålls du oftast själv ansvarig. Försäkringen gäller sällan i sådana fall.
Med ett europeiskt sjukvårdskort som beviljas av FPA får du sjukvård på offentliga sjukhus på samma villkor och till samma pris som landets invånare när du reser i EU och EES-området. Kortet garanterar emellertid inte transport till Finland. Mer information om det avgiftsfria europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti.

De privata sjukhusen på turistorterna kan ha väldigt höga priser, så kontrollera priserna för olika ingrepp innan du anlitar dem. Om du blir oskäligt fakturerad, kontakta de lokala myndigheterna eller finska ambassaden.

Det finns inte nödvändigtvis personal som kan engelska på alla sjukhus. På Finlands ambassad får man information om tolkar och av honorärkonsuln i Varna kan man också be om tolkhjälp.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Bulgarien beaktas inte rörelsehämmade i samma utsträckning som till exempel i Finland.

Militära objekt får inte fotograferas.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.
De lokala myndigheterna informerar på bulgariska på följande webbplatser:

www.coronavirus.bg

https://finlandabroad.fi/web/bgr/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-bulgariassa/384951

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Sofia

26 Bacho Kiro
1000 SOFIA
BULGARIA
+359 281 021 10
sanomat.SOF@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument