Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

2.3.2020

Australien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

Beakta att det förekommer markbränder i vissa delar av landet. Var normalt försiktig och undvik områden där bränderna pågår. Brandsäsongen fortsätter till slutet av mars.

Följ nyheterna i lokala medier och myndigheternas anvisningar.

Väderinformation om hela landet: http://www.bom.gov.au

Följ alltid de lokala myndigheternas råd och anvisningar om evakuering. Undvik att resa till de områden där skogsbränder pågår. Om bränderna orsakar ändrade resplaner eller extra utgifter kan du ta upp detta direkt med ditt försäkringsbolag.

Skogsbränderna kan sprida sig plötsligt till nya områden. Läs mer på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/aus/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/travelling-during-the-bushfire-season/384951

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Australias myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplats: https://www.health.gov.au/health-topics/novel-coronavirus-2019-ncov

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Australien är ett tryggt land för resenärer men det är ändå bra att vara försiktig, särskilt i storstäder och på turistorter.

Risken för terrorattacker i landet har ökat. Den allmänna terrorhotnivån har höjts till nivån "sannolik". Du hittar aktuell information om hotnivån på den australiensiska regeringens webbplats
https://www.nationalsecurity.gov.au/Securityandyourcommunity/Pages/National-Terrorism-Threat-Advisory-System.aspx

På badstränderna ska du absolut följa strandvakternas order. Undvik obevakade stränder på grund av havsströmmar och andra riskfaktorer.

De interna avstånden är långa. I synnerhet om du tänker dig till obebodda trakter är det bra att planera din rutt och tidtabell noggrant, och att informera ditt inkvarteringsställe om din beräknade ankomsttid.

Det allmänna nödnumret är 000.

Brottsligheten

Australien är ett tryggt resmål och samma regler gäller som alltid när man reser. Bland annat ska man inte lämna sina saker obevakade på badstränderna eller värdeföremål synliga i bilen.

Australiens federala polis: http://www.afp.gov.au/

Varje delstat har också en egen poliskår.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i gott skick och kollektivtrafiken är pålitlig.

Naturförhållanden

Cykloner och översvämningar kan förekomma i norra Australien (Northern Territory och Queensland) särskilt i december-februari (cyclone season). Skogsbränder är vanliga i november-februari.

Vi uppmanar resenärer att vara särskilt försiktiga och att skaffa de senaste upplysningarna om naturkatastrofer av de lokala myndigheterna.

Via följande länk hittar du myndigheter indelade efter delstat: http://www.ga.gov.au/hazards/emergency-management/jurisdictional-emergency-management-links.html

Hälsoläget

Finland och Australien har en gällande ömsesidig hälsovårdsöverenskommelse. Systemet möjliggör första hjälpen och akut nödvändig sjukvård. Resenärer som blir intagna på sjukhus får tillbaka en del av betalda läkararvoden, laboratorieavgifter och dylikt från Medicaresystemets kontor.

I norra Queensland har denguefeber påträffats.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Australien har en mycket sträng narkotikalagstiftning och strikta karantänsbestämmelser. Det är i huvudsak förbjudet att föra in livsmedel och gränsbevakningsmyndigheterna bör underrättas till exempel om träföremål som förs in i landet.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Canberra

12 Darwin Avenue
YARRALUMLA
ACT 2600
AUSTRALIA
sanomat.can@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument