Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
12.1.2021

Österrike: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Den senaste informationen om läget i Österrike finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/aut/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirus-it-c3-a4vallan-viranomaisten-toimenpiteet/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=18967592. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Österrike är allmänt taget ett tryggt land att resa i. Följ lokala medier noga, särskilt i fråga om väderprognoser och trafik, och följ myndigheternas anvisningar. På grund av terrorhotet mot Europa kan polisen intensifiera sin verksamhet för att upprätthålla säkerheten.

I nödfall ska du i första hand vända dig till den lokala polisen.

Nödnummer:
Allmänt nödnummer 112
Polis 133
Brandkår 122
Ambulans 144

På webbplatsen för Österrikes inrikesministerium får du mer information om säkerhetsläget i landet https://www.bmi.gv.at/ (på tyska och engelska).

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar i större städer. Ficktjuvarna rör sig bland annat i affärer, varuhus, på shoppinggator och i kollektivtrafiken. Lämna ingen lös egendom i bilen då den står parkerad, eftersom det kan locka tjuvar.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Polis 133 https://www.polizei.gv.at/ (på tyska och engelska)

Ta kopior av dina viktigaste dokument, till exempel pass och flygbiljetter, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

För att undvika böter ska du betala motorvägsavgiften genast då du har anlänt till landet, vid Asfinags betalningsställe eller på en bensinstation.

Varierande väderleksförhållanden kan spärra av vägförbindelser. Rikliga regn och på vintern snöfall kan hindra vägtrafiken på olika håll i landet.
Promillegränsen i vägtrafiken är 0,5.

Resenärer måste kunna visa upp ett giltigt resedokument vid gränsen till Österrikes grannländer, det vill säga ett pass eller identitetskort.

Mer information om vägtrafiken får du på webbplatserna för Österrikes trafikverk och det lokala bilförbundet
http://www.asfinag.at/ respektive http://www.oeamtc.at/ (på tyska).

Mer information om tågtrafiken finns på webbplatsen för statens järnvägar http://www.oebb.at/ (på tyska).

Naturförhållanden

Vädret kan ändras snabbt i hela landet, särskilt i bergstrakterna. Kraftiga snöfall, åskregn eller störtregn och hård vind kan under olika årstider orsaka översvämningar, snöskred och jordskred på olika håll i landet. Skidresenärer ska absolut följa myndigheternas anvisningar gällande snöskred.

Studera villkoren i reseförsäkringen före resan.

Aktuella lokala väderrapporter finns på följande webbplatser: http://www.wetter.at/ och http://wetter.orf.at/oes/ (på tyska).

http://www.meteoalarm.eu/sv_SE/0/0/EU-Eurooppa.html finns information om farliga väderfenomen i Europa.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.
Mer information finns på https://finlandabroad.fi/web/aut/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta/35732?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=18538621

Det lönar sig absolut att ha en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder.

Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller avliden person utan en heltäckande försäkring. Du får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Vi rekommenderar att du skaffar ett europeiskt sjukvårdskort. Med det europeiska sjukvårdskortet som beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) får du nödvändig sjukvård i EU- och EES-länder till samma priser och villkor som landets invånare. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I och med att integrationslagstiftningen ändrades trädde förbud mot slöja i kraft i Österrike den 1 oktober 2017. Efter den tidpunkten får ansiktet inte längre täckas på offentliga platser.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:
Österrikes utrikesministerium https://www.bmeia.gv.at/ (på tyska och engelska)

Gränspolisen i Österrike https://www.bmi.gv.at/202/Fremdenpolizei_und_Grenzkontrolle/ (på tyska)

Österrikes inrikesministerium https://www.bmi.gv.at/ (på tyska och engelska)

Länk till coronainformation på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/aut/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/kysymyksi-c3-a4-ja-vastauksia-matkustamisesta-ja-koronaviruksesta/35732?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=18538621

Österrikes ambassad i Finland https://www.bmeia.gv.at/en/austrian-embassy-helsinki/ (på tyska och engelska)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument