7.9.2019

Afghanistan: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget är kritiskt eller dåligt i hela landet, men det förekommer regionala skillnader. Utlänningar som reser till landet av tvingade skäl ska vara ytterst försiktiga. Kontrollera innan resan att säkerhetsarrangemangen är pålitliga gällande resor i landet, inkvartering och alla platser som ska besökas.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Afghanistan är ett land i konflikt och risken för våld är ytterst hög.

Särskilt i områden där rebeller är verksamma förekommer det en risk för väpnade attacker och explosioner. Detta hot gäller också huvudstaden Kabul.

Risken för terrorattacker är särskilt hög under vissa högtider och i samband med större evenemang. Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Hotell och restauranger som besöks av utlänningar kan utsättas för särskilt hot.

Undvik helt att röra dig ute efter mörkrets inbrott både i städerna och utanför dem. Utlänningar ska undvika att resa på landsvägarna utanför städerna. Också personer med afghansk bakgrund ska iaktta försiktighet. Det lönar sig alltid att kontrollera situationen på varje vägavsnitt på förhand.

Ambassadens möjligheter att erbjuda konsulärt bistånd är ytterst begränsade, särskilt utanför Kabul.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Brottsligheten

Det förekommer mycket brottslighet i Afghanistan. Utlänningar och personer som antas vara förmögna, såsom affärsmän, riskerar att bli kidnappade. Korruptionen är utbredd och påverkar också utlänningars verksamhet i landet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägarna är i mycket dåligt skick i så gott som hela landet och trafiksäkerheten dålig.

Afghanistan är ett av världens mest minerade länder och till följd av den utdragna konflikten i landet förekommer det mycket odetonerad ammunition i terrängen. Res endast längs med vägar som lokalinvånarna använder dagligen. Iaktta särskild försiktighet om du avviker från asfalterade vägar.

Naturförhållanden

Afghanistan ligger i ett jordbävningsområde. Delar av landet ligger i en region av svårframkomliga bergstrakter. Somrarna är heta och vintrarna kalla. Byggnadsbeståndet är huvudsakligen gammalt och i dåligt skick. Särskilt vintertid är luftkvaliteten i huvudstaden Kabul tidvis mycket dålig.

Hälsoläget

Det finns endast begränsad tillgång till normala sjukvårds- och apotekstjänster. I Kabul finns det privata avgiftsbelagda hälsovårdstjänster.

Innan du reser, försäkra dig om att du har nödvändiga mediciner för hela resan och att dina vaccinationer är i kraft.

Hygiennivån är låg. Drick enbart vatten på flaska. Kontrollera också att maten du äter är ren.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Afghanistan är på försäkringsbolagens lista över riskområden. Ta reda på möjligheten till tilläggsförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Afghanistan är ett av de mest konservativa muslimska länderna i världen. Kulturen är konservativ också gällande annat än religion, särskilt på landsbygden. Genom att beakta de kulturella normerna och bete dig respektfullt mot lokalbefolkningen ökar du din egen säkerhet.

Kvinnor ska känna till de lokala normerna angående klädsel, man ska till exempel bära huvudduk och kläder som går ända ned till handleder och vrister. Undvik att röra dig ensam. Under muslimernas fastemånad ramadan ska man dagtid bara dricka, äta eller röka inomhus.

Med främmande människor lönar det sig att undvika potentiellt provocerande samtalsämnen som religion, politik eller sex. Den lokala kulturen godkänner inte öppet sexuella relationer. Män måste beakta att det i vissa situationer inte är acceptabelt att vidröra främmande kvinnor, till exempel att skaka hand.

Alkohol är i helt förbjudet. Det är helt oacceptabelt att visa sig berusad på offentliga platser. Att föra in eller ta ut alkohol eller narkotika ur Afghanistan är ett brott med mycket stränga konsekvenser. Det är också förbjudet att utan tillstånd föra ut antikviteter och värdefulla mineraler, till exempel ädelstenar, ur landet.

Inresebestämmelser

Afghanistans ambassad i Stockholm ger ytterligare information.
https://embassyofafghanistan.se/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Kabul

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument