Finland har fått rekommendationer av kommittén för barnets rättigheter

Förenta nationernas kommitté för barnet rättigheter har den 2 juni gett Finland rekommendationer utifrån Finlands femte och sjätte periodiska rapporter om genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) och dess fakultativa protokoll.

Kommittén för barnets rättigheter (barnrättskommittén) anser att Finland genomfört flera positiva lagstiftningsåtgärder och politiska åtgärder, till exempel reformen av bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen, den nya nationella barnstrategin, genomförandeplanerna för Istanbulkonventionen och Lanzarotekonventionen och handlingsplanen mot människohandel.

Kommittén gav Finland rekommendationer om tillgodoseendet av barnets rättigheter. Rekommendationerna handlar bland annat om principen att barnets bästa ska komma i främsta rummet, om förebyggande av våld mot barn, sexuell exploatering och utnyttjande, om undervisning som inkluderar barn med funktionsnedsättning och åtgärder för att förbättra barns mentala hälsa. Kommittén gav också rekommendationer om asylsökande barn, klimatförändringarnas konsekvenser för barn, förebyggande av barnhandel, barnets rätt till integritet i digitala miljöer samt om statistik och barnbudgetering.

Barnrättskommittén består av oberoende sakkunnigledamöter och den övervakar genomförandet av barnkonventionen. Finlands kombinerade femte och sjätte periodiska rapport om genomförandet av barnkonventionen och Finlands första periodiska rapport om genomförandet av det fakultativa protokollet om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi granskades vid barnrättskommitténs offentliga dialog i Genève i Schweiz den 15–16 maj 2023.

Mer information

  • Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.