Avgörande av FN:s kommitté för barnets rättigheter i ärende om barn som hålls i lägret al-Hol

Den 12 september avgjorde FN:s kommitté för barnets rättigheter ett ärende om finländska barn som befinner sig i lägret al-Hol i nordöstra Syrien. Avgörandet offentliggjordes den 12 oktober 2022. Klagomålet anfördes av släktingar till några av barnen. Kommittén anser att Finland har kränkt barnkonventionens artikel 6.1 (rätt till liv) och artikel 37 a (förbud mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning).

Kommittén konstaterar att Finland har kapacitet att skydda barnen genom att vidta åtgärder för att repatriera dem eller erbjuda dem konsulärt bistånd. Kommittén anser också att de påståenden om förhållandena i lägret al-Hol som kunnat bevisas, till exempel bristen på mat och vatten, utgör omedelbara och förutsebara hot mot alla barns liv. Enligt kommittén har Finland försummat att skydda barnen, vilket innebär en kränkning av artikel 6.1 i barnkonventionen.

Kommittén anser vidare att den långvariga interneringen av barnen under livshotande förhållanden, i synnerhet bristen på hälsovård, mat, vatten, sanitetsutrymmen och utbildning, innebär grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning enligt artikel 37 a i barnkonventionen. Enligt kommittén har Finland varit medvetet om dessa omständigheter och kapabelt att vidta åtgärder. Finland har på så vis en positiv skyldighet att skydda barnen, såväl mot omedelbara hot mot deras rätt till liv som mot grym, omänsklig och förnedrande behandling.

Enligt kommitténs avgörande är Finland skyldigt att ge de klagande och de utsatta barnen skälig ersättning för de kränkningar de utsatts för. Finland är också skyldigt att förhindra att liknande kränkningar upprepas i framtiden. I detta syfte bör Finland i god tro skyndsamt vidta positiva åtgärder för att repatriera alla barn och stödja varje barns integration och vidarebosättning i hemlandet. Finland bör omedelbart vidta fler åtgärder för att minska hoten mot de barns liv och utveckling som befinner sig i nordöstra Syrien.

Finland ska inom 180 dagar rapportera till kommittén om de åtgärder som vidtagits till följd av avgörandet.

Mer information

  • Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 029 535 11 72
  • Jussi Tanner, konsulär chef, tfn 029 535 0246
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.