EU:s femte sanktionspaket påför nya exportrestriktioner mot Ryssland

Den 8 april 2022 slog Europeiska unionen fast nya sanktioner, varav huvuddelen träder i kraft den 9 april 2022. De nya sanktionerna utvidgar bland annat exportrestriktionerna mot Ryssland och begränsar också importen samt transporter i anslutning till handeln med Ryssland.

Exportrestriktionerna utvidgas på flera olika sätt. Enheten för exportkontroll uppmärksammar exportörerna speciellt om följande ändringar:

 • Till förteckningen över exportrestriktioner för produkter och teknik som kan bidra till Rysslands militära eller teknologiska kapacitet fogas nya produkter. Bland annat följande produkter och expertis i dem ska omfattas av exportrestriktionen (artiklarna 2 och 2a):

  • utrustning för oljeproduktion och oljeprospektering

  • utrustning för kvantberäkning och kvantelektronik

  • olika mikroskop

  • utrustning för att samla in metallmalmer från djuphavets botten

  • utrustning för 3D-utskrift

  • utrustning för tillverkning av elektronik

  • vakuumpumpar

  • kryogena kylsystem

  • syntetiska bränslen och högeffektiva solceller

  • energetiska material (inkl. explosiva varor och krut)

Samtidigt begränsas det undantag som möjliggjort export av dessa produkter samt varor och teknik med dubbla användningsområden för civil telekommunikation så att dess tillämpningsområde blir mycket snävt. Undantaget gäller i fortsättningen endast civila elektroniska kommunikationsnät som inte är allmänt tillgängliga och som inte tillhör en enhet som är offentligt kontrollerad eller till mer än 50 procent offentligägd.

 • Som en ny åtgärd förbjuds export av varor som särskilt kan bidra till att stärka Rysslands industriella kapacitet till enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland. Förteckningen över produkter som omfattas av restriktioner baserar sig på tullpositioner och omfattar en stor mängd olika produkter, bland annat

  • växter och deras lökar

  • stenprodukter

  • gaser och industrikemikalier

  • färgämnen och produkter som används för att färga material samt målningsfärger

  • produkter avsedda för fotografering

  • biodieseldrivmedel

  • polymerer, plast- och gummiprodukter

  • träprodukter

  • papper-, papp- och cellulosaprodukter

  • tyg-, garn- och andra textilprodukter samt andra produkter inom textilindustrin

  • isoleringsmaterial

  • keramik och glasprodukter

  • järn-, stål-, tenn- och zirkoniumprodukter

  • brännare, hetvattenpannor och tillhörande produkter

  • lyftkranar och arbetsmaskiner samt nyttofordon och deras släpvagnar

  • bearbetningsmaskiner och andra anordningar inom tillverkningsindustrin

  • elmotorer, generatorer och transformatorer samt tillhörande produkter

Även övriga exportrestriktioner skärps enligt följande:

  • Från exportrestriktionen för vissa produkter i samband med produktion och överföring av bland annat fossila bränslen slopas det undantag som har gjort det möjligt att exportera dessa produkter i samband med import av stenkol till EU (artikel 3).

  • Förteckningen över exportrestriktioner för produkter och tekniker som används för bland annat inom oljeraffinering utvidgas och preciseras. Förteckningen utvidgas till att omfatta bland annat produkter som är lämpade för naturgaskondensering (artikel 3b).

  • Exportrestriktionen som gäller luftfartssektorn utvidgas till att gälla flygbränsle och bränsletillsatser (artikel 3c).

  • I förteckningen över exportrestriktioner för lyxprodukter fogas bland annat olika delar av smycken, råvaror och ämne och optisk utrustning (artikel 3h).

I de nya sanktionerna ingår även importrestriktioner som inverkar på handeln med Ryssland.  Enheten för exportkontroll uppmärksammar exportörerna speciellt om följande importrestriktioner:

 • Det ska vara förbjudet att importera varor som genererar betydande intäkter för Ryssland. Förbudet omfattar bl.a. kaviar, produkter från kemisk industri, virke, cellulosa och papper, glasvaror, vissa metallprodukter, vissa maskiner och anordningar, möbler och delar till dem.

 • För stenkol och vissa torvbränslen, dock inte råolja, påförs ett importförbud med en övergångsperiod på tre månader.

De restriktioner som gäller transporter till och från Ryssland påverkar också exporten och importen. Centrala nya åtgärder är:

 • Ryska transportföretags vägtransporter inom EU förbjuds. Förbudet gäller inte post eller varor som transiteras till Kaliningrad. Medlemsstaternas myndigheter får bevilja undantag för transport av gas, olja och vissa andra råvaror, liksom för transport av medicinska produkter, jordbruksprodukter och livsmedel.

 • Fartyg som för rysk flagg förbjuds att anlöpa hamnar i EU-länder. Förbudet gäller även fartyg som efter den 24 februari 2022 för andra länders flagg. Myndigheter får dock bevilja undantag för transport av gas, olja och vissa andra råvaror, liksom för transport av medicinska produkter, jordbruksprodukter och livsmedel.