Återkrav av stöd som beviljats för Kyrkans Utlandshjälps Somalia-projekt

Utrikesministeriet återkräver 50 000 euro av Kyrkans Utlandshjälp eftersom det inte gått att verifiera att stödet har använts i enlighet med statsunderstödsbeslutet.

Återkravet gäller det stöd som utrikesministeriets Center för fredsmedling beviljade 2021 för den nationella försoningsprocessen i Somalia. Stödet förvaltades av Kyrkans Utlandshjälps landskontor i Somalia. Avsikten var att använda stödet för att öka somaliernas delaktighet i det nationella samrådet och på det sättet förebygga politiskt våld före valet. Det har dock inte kunnat verifieras att stödet använts för detta ändamål.

Frågan upptäcktes vid Kyrkans Utlandshjälps interna revision. Ministeriet återkräver statsunderstöden på basis av statsunderstödslagen.

Utrikesministeriet har inlett en oberoende granskning som syftar till att säkerställa att Kyrkans Utlandshjälps åtgärder för att förbättra riskhanteringen är tillräckliga.

Utrikesministeriet förhåller sig allvarligt till alla misstankar om missbruk och ingriper i de uppdagade missförhållandena.

Mer information