Finland vidtar åtgärder för att lindra afghanernas nöd

Finlands bilaterala utvecklingssamarbete med Afghanistan är avbrutet, men nu riktas medel till humanitär verksamhet och till att tillgodose människornas grundläggande behov. Finlands bistånd genomförs av FN och av civilsamhällesorganisationer. Det kanaliseras inte via talibanrörelsen och det stöder inte rörelsens verksamhet. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari fattade beslut om Finlands nya provisoriska strategi.

FN bedömer att världens största kris utspelar sig i Afghanistan 2022. Det totala biståndsbehovet är över 7 miljarder euro. Enligt en uppskattning av FN:s utvecklingsfond (UNDP) kommer upp till 97 procent av afghanerna att leva i fattigdom före mitten av året. Landets ekonomi och basservice riskerar att kollapsa, vilket kommer att öka det mänskliga lidandet, nöden och instabiliteten ytterligare.

För att kunna möta människors grundläggande behov, såsom behovet av näring, säkerhet och utkomst, krävs det utöver rent humanitärt bistånd också andra hjälpåtgärder. Därför har nu Finland för avsikt att ge afghanerna noggrant riktat och avgränsat bistånd genom FN och civilsamhällesorganisationer. Det traditionella mellanstatliga utvecklingssamarbetet är avbrutet eftersom Finland inte erkänner talibanförvaltningen. Finlands stöd kanaliseras alltså inte genom talibanrörelsen och stöder inte rörelsens verksamhet. Beslut om denna provisoriska strategi för 2022 fattades av utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

”Det mänskliga lidandet i Afghanistan är enormt. Tillsammans med det internationella samfundet måste vi göra vårt bästa för att lindra det. Finlands stöd riktas till att trygga människors överlevnad och grundläggande behov och till att försvara de mänskliga rättigheterna, särskilt kvinnors och flickors, under den pågående krisen”, säger minister Skinnari.

Strategin går ut på att Finland stöder sådana internationella aktörer och civilsamhällesorganisationer som fortfarande har förutsättningar att verka i landet och med vilka Finland kommit överens om gemensamma principer och riktlinjer. Finland strävar efter att fortsätta stödja sina långvariga partnerorganisationer i Afghanistan, till exempel UN Women och MSI Reproductive Choices. Medlen reserverade för Världsbankens återuppbyggnadsfond omfördelas bland annat till FN:s livsmedelsprogram WFP, barnfonden UNICEF och Världshälsoorganisationen WHO.

Dessutom har Finland nyligen anvisat 4,9 miljoner euro, som var avsedda för långsiktigt utvecklingssamarbete, till humanitär mathjälp genom WFP.  Under hösten har Finland tredubblat sitt planerade humanitära bistånd till Afghanistan 2021.

Den temporära strategin är samstämmig med de mål som Finlands partner ställt upp, till exempel EU:s planer och åtgärder. Afghanerna befinner sig i en extremt sårbar situation och behöver all hjälp de kan få. Det internationella samfundet samarbetar för att finna olika sätt att underlätta situationen.

Ytterligare information:

Veikko Kiljunen, enhetschef, enheten för södra Asien, tfn +358 295 350 101

Arben Sejdaj, inspektör, enheten för södra Asien, tfn +358 295 350 813

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.