Beredning av Finlands Afrikastrategi inleddes i samarbete med intressentgrupper

I onsdags den 30 september inleddes samråd med olika intressenter om Finlands Afrikastrategi. Samråden ordnades i form av ett öppet webbevenemang med över 300 deltagare som var intresserade av att utveckla Finlands relationer till länder i Afrika. Det starka budskapet från evenemanget var att Finlands relationer till länder i Afrika bör utvidgas från utvecklingssamarbetet till ett politiskt och ekonomiskt samarbete.

Evenemanget öppnades med utrikesminister Pekka Haavistos anförande. I anförandet betonade Haavisto behovet av att ändra perspektivet när det gäller Finlands relationer till länder i Afrika. Framför allt Finlands relationer till länder söder om Sahara har fokuserat starkt på utvecklingssamarbetet.

Enligt Haavisto bör vi nu utveckla den politiska dialogen, reciprocitetsprincipen och det ekonomiska samarbetet. Haavisto underströk att Finland i Afrikastrategin bör identifiera sina intressen och styrkor och sin värdegrund, men även söka delade intressen och samråda med afrikanska experter och den afrikanska diasporan. De centrala prioriterade områdena i strategin bör väljas i samarbete med näringslivet, forskarsamhället och civilsamhället.

”Det är viktigt att ge finländarna en mångsidigare bild av Afrika. Vi bör uppdatera debatten om Afrika till 2020-talet”, sade Haavisto om Finlands riktlinjer.


Afrika har potential att öka det ekonomiska samarbetet

Efter utrikesministerns anförande delade utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari med sig av sina synpunkter på hur strategin ska kunna utvecklas. Enligt ministern skapar befolkningstillväxten, den ekonomiska tillväxten och den växande medelklassen i Afrika många möjligheter att öka det ekonomiska samarbetet.

Utifrån den senaste statistiken är Finlands export till Afrika cirka 1,5 miljarder euro per år. Enligt Skinnari har Finland goda förutsättningar att till och med snabbt fördubbla exporten genom att intensifiera samarbetet i Finland, EU och med hela det globala samfundet. Skinnari anser att Finland framför allt har potential inom områdena grön ekonomi och digitalisering.

 

Den afrikanska diasporan uppmuntrar till att bygga upp partnerskap

Sarah Laaru, ordförande för Suomen Afrikka-seura ry, kom med den afrikanska diasporans synpunkter på hur Finlands Afrikastrategi ska kunna utvecklas. Laaru underströk att Afrikastrategin bör sikta på att bygga upp partnerskap som gynnar båda parterna.

I anförandet lyfte Laaru fram följande tre viktiga teman: handel och investeringar, utbildningssamarbete och den afrikanska diasporans roll. Enligt Laaru erbjuder Afrika många möjligheter för finska företag som är intresserade av att investera och skapa hållbara arbetstillfällen inom tillväxtbranscher som cirkulär ekonomi, förnybar energi, utbildning, teknik och hälsovård.


Synpunkter på strategiarbetet från unga, forskare och företrädare för näringslivet

Evenemanget fortsatte med en paneldebatt som fokuserade på synpunkter från unga, forskare och företrädare för näringslivet. I panelen debatterade Liisa Laakso, professor, Nordiska Afrikainstitutet, Kari Hietanen, direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden, Wärtsilä Oyj Abp, Yuri Birjulin, Finlands ungdomsdelegat i FN, och Johanna Sumuvuori, utrikesministeriets politiska statssekreterare som ansvarar för beredningen av Afrikastrategin. Under panelen var chattdebatten också häftig. Kommentarerna betonade framför allt begränsningen av klimatförändringarna samt de praktiska metoderna för att öka samarbetet mellan finska företag och afrikanska partner.

I paneldebatten underströk Laakso att Afrikastrategin bör medföra ett tvärsektoriellt och långsiktigt perspektiv för Finlands Afrikapolitik. Enligt Laakso kunde Finland även inom EU försöka skapa en konsekvent gemensam Afrikapolitik för medlemsstaterna så att Europas geopolitiska roll i Afrika kan stärkas. Laakso betonade behovet av att försvara internationella överenskommelser och organisationer och att stärka lokala aktörer.

Birjulin efterlyste afrikanska ungdomars stärkta aktörskap och deltagande. Enligt Birjulin ska Afrikastrategin ta hänsyn till FN:s resolution 2250 Youth, Peace and Security och de mål som Finland ska ställa upp för sin plan för genomförande av resolutionen, till exempel i syfte att stödja ungas kunskaper och färdigheter, utbildning och möjligheter att delta. Genom att främja finländska ungdomars rörlighet i Afrika är det enligt Birjulin möjligt att ändra finländares ensidiga uppfattningar om Afrika och att skapa nätverk med lokala aktörer.

Hietanen lyfte fram hur viktiga finska företag och investeringar är i samarbetet med länder i Afrika. Enligt honom skapar den demografiska förändringen och urbaniseringen i Afrika behov av att utveckla infrastrukturen. Hietanen ser framför allt en efterfrågan på Finlands digitala lösningar och kompetens inom ren energi, teknik och utbildning. Tillgången till finansiering är fortfarande en utmaning i Afrika och därför är det viktigt att utveckla utvecklingsfinansieringen och de finansiella instrumenten.

Sumuvuori poängterade att strategin bereds tvärsektoriellt och i samarbete med olika intressentgrupper. Hon underströk att målet för strategin är att hitta delade intressen och att främja värderingar och mål som också är viktiga för Finland, såsom att försvara det internationella regelbaserade systemet och jämställdheten och att begränsa klimatförändringarna.

 

EU:s hälsningar för Finlands Afrikastrategi

EU:s hälsningar till beredningen av Finlands Afrikastrategi skickades via video av Jutta Urpilainen, kommissionär som ansvarar för EU:s internationella partnerskap. Enligt henne stöder EU:s och Finlands, såsom de övriga medlemsstaternas, nationella strategier varandra. På grund av covid-19 har utvecklingen i många afrikanska länder gått bakåt och viruset har långvariga konsekvenser för exempelvis ekonomin. Därför är det enligt kommissionären nu ännu viktigare att göra upp Afrikastrategier. Det krävs resurser och strategier för att återuppbygga och skapa en hållbar tillväxt efter krisen.

 

Strategiarbetet fortsätter

I nästa fas fortsätter beredningen av Finlands Afrikastrategi på verkstäder för intressentgrupper. På verkstäderna utarbetas mål och åtgärder för strategin och olika samhällsaktörer förs samman för att diskutera. Dessutom ordnas separata samråd med unga och den afrikanska diasporan i Finland.