Utvecklingspolitiska kommissionen: Stödet till företagssektorn i utvecklingsländer ska vara mer konsekvent

Pressmeddelande 4/2017
24.5.2017

I sin utvecklingspolitik betonar den nuvarande regeringen stärkandet av utvecklingsländernas egen ekonomi, företagssektor och skattebas. Enligt utvecklingspolitiska kommissionen är den nya betoningen viktig. Samtidigt bör man dock säkerställa att en större andel av den ekonomiska avkastningen än för närvarande kan användas av de fattigaste människorna, i synnerhet kvinnor och flickor.

En viktig fråga är hur stärkandet av utvecklingsländernas ekonomi och företagssektor svarar på människors rättigheter och behov även i de fattigaste länderna, konstaterar kommissionen i årsrapporten Finlands utvecklingspolitiska tillstånd 2017.

När företagsverksamheten i utvecklingsländer stöds är det viktigt att beakta arbetsplatsernas kvalitet och att iaktta FN:s arbetsorganisation ILO:s kriterier för människovärdigt arbete. Av alla företag som stöds med biståndsmedel ska man därför förutsätta ansvarsfull verksamhet enligt nationella och internationella normer. Därtill ska företagen kunna påvisa att affärsverksamheten bidrar till att minska fattigdomen.

För att verksamheten ska vara så konsekvent som möjligt är det enligt kommissionen viktigt att bedöma enskilda aktörers verkningar både på förhand och i efterhand. När man fattar beslut om offentligt stöd till företag ska man bedöma hur verksamheten påverkar utvecklingen, göra en bedömning av konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna och miljön samt kräva rapportering av resultaten.

Regeringens nya betoningar måste kompletteras med en tydlighet verksamhetsplan och riktlinjer som sträcker sig över flera regeringsperioder som olika aktörer kan följa. Det behövs preciseringar i synnerhet vad gäller verksamhetens grund i de mänskliga rättigheterna och vad gäller verksamhetens enhetlighet, transparens samt resultat. I utvecklingssamarbetet under denna regeringsperiod betonas finländska företags roll i utvecklingen av den privata sektorn i utvecklingsländer. Enligt kommissionen är detta viktigt, men i sig ett för snävt perspektiv. Finland ska mer konsekvent än tidigare främja stärkandet av ekonomin och företagssektorn i alla samarbetsländer samt fästa uppmärksamhet vid grunderna för företagandet och en näringspolitik som stöder företagsamhet.

Kommissionen betonar att beskattningen är en väsentlig del av varje stats ekonomi och avgörande för tryggandet av samhällets funktion och medborgarnas välfärd. I Finlands handlingsplan Beskattning och utveckling finns klara riktlinjer om att en bättre beskattningsförmåga hos utvecklingsländer förutsätter en konsekvent politik som stöder utvecklingen samt samarbete mellan olika parter. Finlands mål i fråga om den internationella skattepolitiken behöver dock ännu preciseras.

Kommissionen är bekymrad för att nedskärningarna i anslagen för utvecklingssamarbete, de knappa personalresurserna och utmaningarna kring uppföljandet av resultaten gör det svårare att i praktiken tillämpa de nya tyngdpunkterna för utvecklingspolitiken.

Mer information: Utvecklingspolitiska kommissionens ordförande, riksdagsledamot Aila Paloniemi, tfn 050 511 30 67, aila.paloniemi@eduskunta.fi och utvecklingspolitiska kommissionens generalsekreterare Marikki Stocchetti, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är ett rådgivande organ som tillsatts av statsrådet och som följer upp och utvärderar Finlands verksamhet inom de politikområden som påverkar utvecklingsländer. Kommissionen är parlamentariskt och samhälleligt representativ och utvärderar även utvecklingssamarbetets kvalitet och genomslag samt följer upp nivån på de offentliga utvecklingssamarbetsanslagen.