Finlands uttalande med anledning av den andra årsdagen av Rysslands anfallskrig 24.2.2024

För två år sedan inledde Ryssland ett fullskaligt anfallskrig mot sitt fredliga och suveräna grannland Ukraina. Ukraina och ukrainarna har visat otrolig seghet och beslutsamhet inför Rysslands attack.

Finland fördömer fortfarande Rysslands anfallskrig mot Ukraina i starkast möjliga ordalag. Anfallskriget är en grov kränkning av folkrätten och FN-stadgan, vilket FN:s generalförsamling fördömt i sina resolutioner. Vi står enade bakom vårt krav att Ryssland omedelbart ska stoppa alla militära insatser och dra tillbaka sina trupper från Ukrainas territorium. Finlands stöd för Ukrainas suveränitet, självständighet och territoriella integritet är orubbligt. Finland stödjer president Zelenskyjs initiativ för fred och förslag om ett toppmöte med fokus på detta tema. Ukraina och ukrainarna förtjänar en rättvis och hållbar fred.

I år har det gått tio år sedan Ryssland ockuperade Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol. Finland har kraftfullt fördömt ockupationen och den därpå följande illegala annekteringen av Krim. Vi är fortfarande djupt oroade över den försämrade situationen för de mänskliga rättigheterna i Krim. Rysslands strävanden att olagligt annektera ukrainska regioner strider mot FN-stadgan och kränker Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

Det ryska anfallskriget har lett till den största humanitära nöden i Europa sedan andra världskriget. Miljontals ukrainare har blivit tvungna att lämna sina hem. Antalet civila offer växer på grund av att Ryssland fortsätter sina vidriga attacker mot ukrainska städer och landets kritiska infrastruktur. Kriget har återverkningar över hela världen som tar uttryck i ökad osäkerhet inom livsmedelstryggheten och energiförsörjningen.

Finland fortsätter på olika sätt ge sitt starka stöd till Ukraina så länge det behövs. Finland har en aktiv roll som leverantör av försvarsmateriel och annat materielstöd.

Ukraina är nu Finlands största partnerland inom utvecklingssamarbetet och vårt humanitära bistånd till Ukraina kommer att fortsätta. Finland ska också i fortsättningen ta emot flyktingar från Ukraina och erbjuda dem tillfälligt skydd.

Europeiska unionen har tillsammans med sina partnerländer infört omfattande sanktioner mot Ryssland och Belarus. Finland står bakom åtgärderna för att införa sanktionerna effektivt och skärpa dem ytterligare. Vårt särskilda mål är att stoppa försöken att kringgå sanktionerna. 

Finland vill säkerställa att Ryssland tvingas ta fullt ansvar för anfallskriget mot Ukraina. De personer som gjort sig skyldiga till allvarliga internationella brott i Ukraina och mot Ukraina måste ställas till svars för sina gärningar. Vårt stöd till Internationella brottmålsdomstolen ICC fortsätter, likaså till Ukrainas ansträngningar att stärka ansvarsskyldigheten på nationell nivå. Finland har åtagit sig att tillsammans med Ukraina och andra partner inrätta en specialdomstol för att behandla aggressionsbrottet mot Ukraina. En övergripande ansvarsskyldighet innebär också att Ryssland är skyldigt att ersätta de skador det orsakat. Vi välkomnar skaderegistret som inrättats vid Europarådet och de framsteg som gjorts för att använda intäkter från frysta ryska medel för att stödja Ukraina. Vi uppmuntrar också till ytterligare åtgärder.

Ukrainas framtid är europeisk. Ukraina har redan genomfört viktiga åtgärder på sin väg mot EU-medlemskapet trots det väldigt svåra läget. Ukrainarna uttryckte sin vilja att vara en del av Europa redan för tio år sen i samband med händelserna på Majdan. Finland stödjer Ukrainas närmande till Europeiska unionen och de reformer som hänför sig till detta.

Ukrainas plats är i Nato. Vägen för Ukrainas medlemskap bereddes vid Natos toppmöte i Vilnius. Som en ny Natomedlem arbetar Finland för detta mål.

Återuppbyggnaden i Ukraina har redan inletts. Finland arbetar med att ta fram en nationell plan för Ukrainas återuppbyggnad. De finländska aktörer som deltar i detta arbete är staten, den privata sektorn och det civila samhället.

Finland står vid Ukrainas sida nu och i framtiden.

Elina Valtonen

utrikesminister