Gemensamt uttalande av ledarna i den internationella koalitionen för skolmat

Mat för kommande generationer – Satsningar på skolmat för att tackla de globala livsmedels- och utbildningskriserna.

Vi ledare för och ministrar i de medlemsstater som hör till den internationella koalitionen för skolmat träffades i Helsingfors i Finland den 18 oktober 2022 för att vidta gemensamma, samordnade åtgärder som hjälper länderna att utvidga sina skolmatsprogram i syfte att lindra de globala livsmedels- och utbildningskrisernas effekter på kommande generationer.

Vi uttrycker vår allvarliga oro över den tilltagande livsmedelskrisen. Krisen är en följd av en försämrad livsmedelsförsörjning som beror på många olika faktorer, bland annat dåliga skördeförhållanden, pågående konflikter, nedstängningar under covid-19-pandemin och inflation, och stärks nu ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina. Livsmedelskrisen hotar att undergräva de framsteg man under de senaste årtiondena gjort för att trygga kost, hälsa, välbefinnande och utbildning för alla barn. De barn som har eller inte har återvänt till skolan efter de upprepade nedstängningarna under covid-19-pandemin är särskilt drabbade. Krisen stör deras liv och hotar deras framtid.

Vi är mycket oroade över Världslivsmedelsprogrammets (WFP) uppskattning att cirka 153 miljoner av de sammanlagt 345 miljoner personer vars livsmedelsförsörjning är akut hotad är barn under 18 år, och att antalet har ökat med 23 miljoner personer sedan den globala livsmedelskrisen bröt ut.

Vi ser det som beklagligt att brist på skolmat har enligt forskningskonsortiet för elevhälsa och skolmat (Research Consortium for School Health and Nutrition) redan före pandemin drabbat cirka 73 miljoner barn i skolåldern som lever i extrem fattigdom och svält i sextio låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Vi är fast beslutna att nå dessa 73 miljoner utsatta barn som har störst behov av hälsosam, näringsrik skolmat.

Vi är medvetna om att de årliga kostnaderna för att hitta dessa 73 miljoner barn i behov av skolmat och kompletterande hälsoåtgärder enligt forskningskonsortiets beräkningar uppgår till 5,8 miljarder amerikanska dollar. Ungefär hälften av denna summa gäller låginkomstländer som behöver internationellt stöd för att täcka kostnaderna. De återstående kostnaderna ska täckas från medelinkomstländernas program som finansieras med ländernas egna medel.

Vi välkomnar de insikter som ingår i forskningskonsortiets uttalande (The Statement) och uppmanar till ytterligare åtgärder för att omsätta insikterna i praxis.

Vi välkomnar också den uppmaning till handling som koalitionens intressegrupper lagt fram.

Vi inser att skolmatsprogram, världens största sociala skyddsnät, är en effektiv politisk lösning på utbildnings- och livsmedelskriserna i och med att de kan användas för att minska inlärningsunderskott, påverka barns hälsa, näring och välbefinnande och låta flickor, som påverkas relativt sett mest av de mångahanda kriserna i världen, gå i skolan.

Vi är starkt övertygade om att en omställning till en inkluderande, rättvis och högklassig utbildning inte är möjlig utan en trovärdig och vettig lösning på den globala livsmedelskrisen.

Därför uppmanar vi medlemmarna i det internationella samfundet och alla berörda aktörer med anknytning till skolmat att vidta följande effektiva, beslutsamma åtgärder för att trygga och stärka skolmatsprogrammen under de globala livsmedels- och utbildningskriserna.

Vi uppmuntrar starkt regeringarna och/eller de lokala myndigheterna att öka den nationella och/eller lokala finansieringen till integrerade skolmatsprogram bland annat genom att utreda innovativa finansieringsmöjligheter.

Vi uppmanar de nationella och/eller lokala myndigheterna att framför allt stärka kostnadseffektiviteten och jämlikheten i fråga om skolmåltider, bland annat genom att ta fram stabila, behovsbaserade inriktningskriterier, och åtgärda ojämlikhet och olika former av diskriminering i syfte att nå fram till flickor och de mest utsatta och marginaliserade barnen. Vi uppmuntrar också länderna att förbättra skolmatens näringsvärde och utreda innovativa sätt att organisera skolmåltider.

Vi uppmuntrar utvecklingspartner att öka sitt stöd till skolmatsprogram med 1 miljard amerikanska dollar, vilket motsvarar 0,6 procent av det nuvarande utvecklingsbiståndet, eftersom utvecklingspartner spelar en viktig roll när det gäller att stödja låginkomstländer och lägre medelinkomstländer i omställningen till hållbara skolmåltider som de själva förvaltar och finansierar.

Vi uppmuntrar också internationella finansinstitut och multilaterala utvecklingsbanker att sätta upp ett gemensamt mål att låna ut 750 miljoner amerikanska dollar i subventionerad finansiering och ett motsvarande belopp i icke-subventionerad finansiering till skolmatsprogram.

Vi uppmanar internationella finansinstitut och multilaterala utvecklingsbanker att starta initiativ som möjliggör subventionerad, icke-subventionerad och innovativ finansiering av skolmatsprogram med beaktande av den höga avkastningen på sektorövergripande inhemska investeringar i skolmåltider.

Vi uppmanar medlemsstaterna och andra berörda aktörer att stärka sina system för övervakning, utvärdering och utbildning när det gäller skolmåltider och stödja införandet av en indikator gällande skolmåltider i mål 4 för hållbar utveckling: Översyn av ramen för utbildning av god kvalitet. Dessutom uppmanar vi WFP, som leder initiativet Data Monitoring Initiative, att i samarbete med stiftelsen Global Child Nutrition Foundation och många andra partner upprätta en global databas och genomföra en global undersökning i syfte att förbättra den globala rapporteringen och uppföljningen.

Vi välkomnar meddelandet om att nästa ministermöte för den internationella koalitionen för skolmat kommer att ordnas i Paris 2023. Vi har beslutat att tillsammans övervaka förberedelserna inför mötet och sammanträda därefter för att utvärdera framstegen i fråga om de ovan föreslagna åtgärderna.

Helsingfors, Finland den 18 oktober 2022