Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
13.7.2021

Taiwan: resemeddelande

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ön är ett tryggt resemål, mycket få brott mot utlänningar.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget på Taiwan finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/twn/ajankohtaista/-/asset_publisher/ZYeH6hhkLJUO/content/koronavirustilanne-taiwanissa/384951(Länk till en annan webbplats.). Generalkonsulatet i Hongkong delar också aktuell information i sociala medier.

Taiwans myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplatser: Taiwan Centers for Disease Control: https://www.cdc.gov.tw/En(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Taiwan är tryggt bara man iakttar normal försiktighet.

I nödfall kan finländare kontakta Finpros kontor i Taiwan:

Finpro Taiwan, Finland’s Trade and Innovation Office
Jari Seilonen, Representative, Senior Advisor
13F, No. 560, Sec. 4, Zhongxiao East Rd., Xinyi Dist., Taipei 11071, Taiwan
Tfn +886 2 8729 1231
Facebook: https://www.facebook.com/FinlandInTaiwan(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Mindre brott kan inträffa bland annat på livliga "night market" -områden där man bör se upp bl.a. för fickstölder.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Taiwan har det största antalet skotrar per invånare i hela världen. Trafiken är stockad i stadsområdena och man iakttar inte alltid trafikreglerna. Var uppmärksam i trafiken, speciellt då du går över gatan.

Naturförhållanden

Det sker hela tiden jordbävningar i Taiwan. Information om jordbävningar på webbplatsen för Taiwans meteorologiska institution (Central Weather Bureau) https://www.cwb.gov.tw/eng/(Länk till en annan webbplats.)

Det förekommer ofta tyfoner, tyfonsäsongen pågår vanligtvis från maj till november. De orsakar lokala översvämningar och jordskred. I landets mellersta och södra delar finns det en risk för jordskred och vägavbrott. Information om vägarnas skick och eventuella avbrott finns på Taiwans vägtrafikmyndighets (Director General of Highways) webbplats https://www.thb.gov.tw/sites/en/(Länk till en annan webbplats.).

Regnen kan orsaka översvämningar även i städerna. När en tyfon pågår ska du undvika att röra dig utomhus, särskilt i bergen.

Följ väderprognoserna i media och iaktta myndigheternas anvisningar. Du får information om tyfonvarningar på radiokanalerna ICRT, BCC och PRS samt på webbplatsen för det taiwanesiska meteorologiska institutet (Central Weather Bureau) på https://www.cwb.gov.tw/eng/(Länk till en annan webbplats.).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Den allmänna hygienen i Taiwan är god. Drick helst inte kranvatten.

Om du har med dig receptbelagda läkemedel till Taiwan ska du också ta med receptet som visar att läkemedlet är för personligt bruk. Den mängd läkemedel du har med dig och den mängd som står i receptet ska motsvara varandra. Alla cannabisbaserade läkemedel är förbjudna i Taiwan, även om de förskrivits lagligt i ett annat land.

Det förekommer denguefeber i Taiwan. Fallen är i allmänhet koncentrerade till södra delen av Taiwan (inkl. Kaohsiung och Tainan) och under sommarmånaderna. Skydda dig omsorgsfullt mot myggbett. Mer information om dengue finns på webbplatsen för Taiwans centrum för smittsamma sjukdomar (Taiwan Centers of Disease Control) på https://www.cdc.gov.tw/En(Länk till en annan webbplats.).

Taiwans hälso- och sjukvård håller hög nivå. På vissa sjukhus finns personal som talar engelska.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Ta på förhand reda på vilka internationella läkarstationer och sjukhus som ditt försäkringsbolag godkänner.

Information om sjukvård på Taiwans hälsoministeriums webbplats (Ministry of Health and Welfare): https://www.mohw.gov.tw/mp-2.html(Länk till en annan webbplats.).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Användning av droger i Taiwan, inklusive cannabis, är straffbart. Smuggling eller import av narkotika kan leda till långa fängelsestraff.

Taiwan tillämpar även dödsstraff.

Inresebestämmelser

Ytterligare information om inresebestämmelser ges av Taipei Representative Office in Finland, http://www.roc-taiwan.org/FI(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument