Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

16.3.2020

Slovenien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var uppmärksam i landsvägstrafiken.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de slovenska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/

Om du har symptom som kan tyda på coronavirus kan du konsultera en expert per telefon: +385 31 646 617, kl. 09.00–17.00.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det är huvudsakligen tryggt att resa i Slovenien. Landets politiska och sociala förhållanden är stabila och gatubrottsligheten småskalig. Iaktta ändå normal försiktighet, särskilt på turistorterna vid Adriatiska havet och i centrum av Ljubljana.

Brottsligheten

Den slovenska polisen har rätt att kräva att utlänningar betalar böter på platsen i kontanter och att beslagta deras resedokument eller bilens registerutdrag tills böterna är betalda. Nuförtiden kan böter också betalas från utlandet.

Det är klokt att ta kopior av sina viktigaste dokument, till exempel pass, kreditkort och flygbiljetter, och sedan förvara dem skilt från originalen eller skanna dem och förvara dem elektroniskt. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du utan dröjsmål göra en anmälan till den lokala polisen. Polisen ger dig en kopia av anmälan och med den kan finska medborgare oftast flyga tillbaka till Finland med Finnairs direktflyg från Ljubljana till Helsingfors utan resedokument. Passkontrollen underlättas då om du har en kopia av körkort eller pass.

Vid behov kan man ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Viktiga telefonnummer:

Allmänt nödnummer 112
Polisen 113 (t.ex. trafikolyckor, brott)
Trafikinformation för motorvägarna (också på engelska) 080 2244
Trafikinformation för andra vägar 01-530 5300 och 031-64 64 64
Vägtjänst 1987

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största säkerhetsrisken i Slovenien. De höga hasigheterna på motorvägarna, höga situationshastigheter på små vägar, våghalsiga omkörningar och vårdslös körstil på de smala vägarna i bergen och längs med kusten orsakar farliga situationer. Det är obligatoriskt med vinterdäck 15.11–15.3. Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille. Trafikpolisens verksamhet är inte särdeles synlig.

Det är mycket vanligt att bilar kör mot rött ljus i stadstrafiken. Beakta den livliga cykeltrafiken både i städerna och på landsbygden. När du parkerar ska du inte lämna radio, mobiltelefon eller annat som kan locka tjuvar synligt framme i bilen.

Om du kör i närheten av kusten på sommaren ska du förbereda dig på stockningar. Det finns gott om bensinstationer.

Naturförhållanden

Slovenien ligger i ett jordbävningsområde och det förekommer alltid en risk för jordbävningar. Följ de lokala myndigheternas anvisningar om det inträffar en jordbävning.

I samband med hårda regn kan det förekomma översvämningar och jordskred som kan orsaka stor förstörelse.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring när du reser till Slovenien. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Med det europeiska sjukvårdskortet, som du får gratis vid Folkpensionsanstalten, får du nödvändig vård i EU- och EES-länder http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Särskilda behov för personer med funktionsnedsättning beaktas inte alltid. Det kan finnas trappor, trösklar och andra hinder på vägen.

Man kan dricka kranvattnet i hela landet.

Inresebestämmelser

Information om inresa i Slovenien: http://www.slovenia.si/live-and-work/useful/checklist/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Budapest

Kelenhegyi út 16/A
1118 BUDAPEST
HUNGARY
+36 127 925 00
sanomat.BUD@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument