2.11.2023

Slovenien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Var uppmärksam i landsvägstrafiken.

Aktuellt

Aktuell information om situationen i Slovenien kan fås på beskickningens webbplats http://finlandabroad.fi/slovenia(Länk till en annan webbplats.) och genom att följa de lokala myndigheternas meddelanden.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det är huvudsakligen tryggt att resa i Slovenien. Landets politiska och sociala förhållanden är stabila och gatubrottsligheten obetydlig. Iaktta ändå normal försiktighet, särskilt på turistorterna vid Adriatiska havet och i centrum av Ljubljana.

Brottsligheten

Den slovenska polisen har rätt att kräva att utlänningar betalar böter i kontanter direkt på plats och att beslagta deras resedokument eller bilens registerutdrag tills böterna är betalda. Numera kan böterna också betalas från utlandet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du utan dröjsmål göra en anmälan till den lokala polisen.

Vid behov kan en provisorisk resehandling (ETD - Emergency Travel Document) ansökas hos annat EU-lands beskickning.

Viktiga telefonnummer:

  • Det allmänna nödnumret är 112
  • Polisens nödnummer 113 (t ex trafikolycka, brott)
  • Vägrapporter för motorvägarna (också¨på engelska) 080 2244
  • Vägrapporter för övriga vägar 01-530 5300 och 031-64 64 64
  • Vägtjänst 1987

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största säkerhetsrisken i Slovenien. De höga hastigheterna på motorvägarna, höga situationshastigheter på småvägar, våghalsiga omkörningar samt de smala vägarna i bergen och längs med kusten tillsammans med en vårdslös körstil orsakar farliga situationer. Det är obligatoriskt med vinterdäck 15.11–15.3. Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille. I Slovenien är trafikpolisens verksamhet inte särdeles synlig.

Beakta den livliga cykeltrafiken både i städerna och på landsbygden. När du parkerar ska du inte lämna radio, mobiltelefon eller annat som kan locka tjuvar synligt framme i bilen.

Om du kör i närheten av kusten på sommaren ska du förbereda dig på stockningar. Det finns gott om bensinstationer. För att kunna köra på motorvägar ska du i webbshopen köpa ett klistermärke i din bil, vilket visar att du betalat motorvägsavgiften (https://evinjeta.dars.si/selfcare/en(Länk till en annan webbplats.)).

Aktuell information om biltrafiken finns att få på https://www.promet.si/en(Länk till en annan webbplats.).

Naturförhållanden

Slovenien ligger i ett jordbävningsområde och det finns alltid risk för jordbävningar. Sker det en jordbävning följ de lokala myndigheternas anvisningar.

I samband med störtregn finns det risk för översvämningar och jordskred som kan orsaka stora skador.

Hälsoläget

Ambassaden rekommenderar att resenärer skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med kortet som du får gratis på FPA får du i akuta sjukdomsfall vård på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Kortet ersätter dock inte en reseförsäkring och inte heller sjuktransporter från utlandet till hemlandet.

Information om det europeiska sjukvårdskortet finns att få på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Länk till en annan webbplats.).

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

I Slovenien beaktas inte alltid särskilda behov som personer med funktionsnedsättning kan ha. Det kan finnas trappor, trösklar och andra rörelsehinder på vägen.

Man kan dricka kranvattnet i hela landet.

Inresebestämmelser

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Information om inresa på webbplatsen för Sloveniens inrikesministerium: https://www.policija.si/eng/areas-of-work/state-border-control/border-crossings/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument