Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

16.3.2020

Rumänien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Världshälsoorganisationen WHO betecknade spridningen av coronaviruset som pandemi den 11 mars. Till följd av detta har Institutet för hälsa och välfärd slutat klassificera olika länder utifrån coronavirusläget. Risken att smittas av coronaviruset har ökat i hela Europa och i resten av världen. Det exceptionella läget påverkar resesäkerheten i hela världen och utrikesministeriet uppmanar alla att iaktta största försiktighet överallt. Utrikesministeriet avråder från alla resor som inte är nödvändiga. https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronavirustilanne-ja-umn-matkustustiedotteet

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Rumänien har ändrat sina inresebestämmelser för att hindra coronavirusets spridning. Restriktioner har införts på basis av ursprungsland, nationalitet och resrutt. Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Läs de rumänska myndigheternas information på följande sidor:
MFA Romania http://www.mae.ro/node/51759
Department of Emergency Situations http://www.dsu.mai.gov.ro/ www.facebook.com/departamenturgente
Ministry of Public Health http://www.ms.ro
Ministry of Public Health COVID-19 Guidance http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19
Department of Public Health http://www.dspb.ro/
Department of Emergency Situations http://www.dsu.mai.gov.ro/
Matei Bals National Institute of Infectious Disease – Bucharest https://www.mateibals.ro/
Romanian Border Police https://www.politiadefrontiera.ro/en/main/home.html

Myndigheternas telefonjour: +40 800 800 358, dagligen kl. 8-23 I nödfall, ring 112.

Ambassaden i Bukarest följer lägets utveckling och informerar om förändringar i sociala medier:
http://facebook.com/FinnishEmbassyBucharest
http://twitter.com/FinnishEmbRo

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

I städer och på turistorter lönar det sig att se upp för ficktjuvar och olika svindlare såsom falska poliser, falska parkeringsvakter och diverse valutaväxlare. Förhåll dig skeptiskt om någon kontaktar dig på webben och ber dig skicka pengar.

Det talas sällan engelska eller andra främmande språk på de lokala polisstationerna. I sådana fall är polisen skyldig att finna en tolk som kan tolka kundens berättelse till rumänska.

Bär inte resehandlingar med dig när du går ut. Däremot lönar det sig att ha en kopia av passet eller identitetskortet, som man på begäran kan visa för uniformsklädda poliser (som kan legitimera sig). Om ditt pass försvinner eller blir stulet i Bukarest ska anmälan göras till polisstationen i den sektor där passet kommit bort. Alla polisens kontaktuppgifter hittar du här: https://politiaromana.ro/ro/contact

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Kollektivtrafiken fungerar relativt väl i Rumänien. Taxiresor är förmånliga, men vi rekommenderar pålitliga bolag (till exempel Cristaxi, Taxi Meridian, Taxi Cobalcescu och Taxi 2000 i Bukarest, och de dyrare Fly Taxi och Taxi Grant). Man kan för det mesta betala bara med kontanter i taxin.

I Bukarest är de officiella taxibilarna gula med en röd tillståndsbricka på sidan. Resans pris per kilometer ska vara synligt på bilens framdörr och taxametern ska vara i bruk. Undvik inofficiella chaufförer, som låtit måla sina bilar så att de påminner om de pålitliga bolagens. Det vimlar av sådana i närheten av flygplatser och järnvägsstationer.

På grund av vägarnas och bilarnas skick och den kaotiska trafikkulturen är landsvägstrafiken i Rumänien en betydligt större riskfaktor än i Finland. Undvik att köra på natten eftersom hästkärror utan belysning förekommer i trafiken, särskilt på landsbygden.

De dåliga vägarna orsakar ständiga överraskningar. Vägarna plogas sällan ordentligt på vintern, var därför mycket försiktig i trafiken. Mellan november och mars är det enligt rumänsk lag obligatoriskt att ha vinterdäck på bilar, men alla bilar har det inte nödvändigtvis. Man får böter för att köra utan vinterdäck. Dubbdäck är förbjudna. Om man kör i bergen är snökedjor nödvändiga under vintern.

Om du hyr bil är det säkrast att anlita kända, internationella uthyrningskedjor.

Lämna ingen egendom synlig i en parkerad bil och håll dörrarna låsta när du kör, också under korta resor. Särskilt till natten lönar det sig att parkera sin bil på en övervakad parkeringsplats. Larm, rattlås och låsbara bultar på däcken rekommenderas.

Naturförhållanden

De rumänska somrarna är vanligtvis heta och på vintern kan det snöa i hela landet. Klimatet vid Svarta havet påminner om Medelhavsområdets klimat. Se upp för snöskred i bergsområdena på vintern.

Rumänien är jordbävningskänsligt område. Små, ofarliga skalv inträffar flera gånger om året särskilt i landets södra del och vid Svarta havets kust. Anvisningar för eventuella jordbävningar finns under länken http://www.helsinki.fi/geo/seismo/svenska/forjordbavning.html

Översvämningar drabbar landet så gott som varje år. De förekommer främst på våren och försommaren i landets östra och nordöstra delar. Följ lokala väderleksrapporter och lokala myndigheters anvisningar.

Hälsoläget

Hälsoriskerna i Rumänien är inte speciellt stora, men hygiennivån är lägre än i Finland. Det finns många herrelösa hundar, och det lönar sig att undvika dem. Om du blir biten, ska såret omedelbart sköljas med rent vatten, i nödfall kan man till och med använda saft. Du ska också genast kontakta ett sjukhus (i Bukarest sjukhuset Matei Balş, tel. +4(0) 21 201 09 80) för att få medicinering mot rabies.

Reseförsäkring rekommenderas definitivt med tanke på eventuella sjukdomsfall och stölder. Privata läkarstationer går vanligen inte med på att fakturera utländska reseförsäkringsbolag direkt, utan besöket ska först betalas personligen. Personer som reser inom EU och EES får akut sjukvård med det europeiska sjukvårdskortet som FPA beviljar: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument