Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

4.3.2020

Nordmakedonien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Nordmakedonien är ett tryggt land att resa i, men var försiktig eftersom det förekommer spänningar mellan olika grupper, i synnerhet i Skopje och i landets norra delar. Undvik stora folksamlingar. Alla som reser i området bör vara försiktiga. I det nordliga gränsområdet finns en liten risk för oröjda minor.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de nordmakedoniska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: https://www.iph.mk/en/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Allmänt taget är Nordmakedonien ett tryggt resmål. Det kan förekomma spänningar mellan olika etniska och politiska grupper. Undvik stora folkmassor.

Viktiga telefonnummer:
Ambulans: +389 194
Polis: +389 192
Brandkår: +389 193

Brottsligheten

Olika slag av egendomsbrott förekommer men utlänningar blir sällan angripna i Nordmakedonien. För att undvika fickstölder ska man vara försiktig med sina personliga tillbehörigheter och hur man förvarar dem.

Bilstölder förekommer i någon mån. Parkera bilen på en övervakad parkering, åtminstone om den ska stå där över natten.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Nordmakedoniens trafikkultur skiljer sig från den finska. Var försiktig när du kör bil. Många vägar är i dåligt skick och huvudlederna är överbelastade. Farliga situationer uppstår i trafiken på grund av de kurviga och smala bergsvägarna och på grund av bilar, jordbruksmaskiner, hästar och cyklister som rör sig utan belysning i mörkret. Dimma och nedrasande stenblock utgör också risker.

Enligt nuvarande bestämmelser måste man använda vinterdäck mellan den 15 november och 15 mars.

Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille, för yrkesförare 0.0 promille.

Det är förbjudet att tala i mobiltelefon medan man kör bil.

Bilens körljus måste vara tända också på dagen.

Vägtjänstens telefonnummer är +389 196

AMSM:s engelskspråkiga webbplats: http://amsm.mk infotelefon: +389 9801.

Naturförhållanden

Nordmakedonien är beläget i ett seismiskt aktivt område, det finns alltså risk för jordskalv. Kraftiga, förödande jordskalv förekommer mycket sällan. Den senaste stora jordbävningen ägde rum 1963 och den raserade stora delen av huvudstaden.

Vid alla naturkatastrofer ska man följa de lokala myndigheternas direktiv.

Ministeriernas webbplatser hittar du här: http://vlada.mk/node/353?language=en-gb

Hälsoläget

Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard. Det kan vara svårt att få tag i vissa mediciner och de som är beroende av regelbunden medicinering bör ha med sig egna mediciner.

Drick vatten på flaska.

Luftföroreningarna orsakar problem särskilt under vintern.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Enligt nordmakedonisk lagstiftning måste alla utlänningar registrera sig vid närmaste polisstation inom 24 timmar efter att man anlänt till landet. Det lönar sig att kontrollera om hotellet sköter registreringen eller inte. Registreringsblanketten ska visas vid gränsen när man lämnar landet.

Ministeriernas webbplatser hittar du här: http://vlada.mk/node/353?language=en-gb

Infosidor för resenärer, innehåller också officiell information: http://www.macedoniatravel.com/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Belgrad

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument