5.1.2024

Nordmakedonien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Nordmakedonien är ett tryggt land att resa i, men var försiktig eftersom det förekommer spänningar mellan olika grupper, i synnerhet i Skopje och i landets norra delar. Undvik stora folksamlingar. Alla som reser i området bör vara försiktiga. I det nordliga gränsområdet finns en liten risk för oröjda minor.

Aktuellt

Nordmakedonien har avvecklat alla covid-19-restriktioner.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Att resa i landet är tryggt, men att iaktta försiktighet är nödvändigt på grund av spänningarna mellan olika grupper, särskilt i Skopje och i landets nordliga delar. Undvik stora folksamlingar. Resande i området uppmanas vara försiktiga. I det nordliga gränsområdet finns oröjda minor i terrängen.

Viktiga telefonnummer: Ambulans: +389 194 Polis: +389 192 Brandkår: +389 193

Brottsligheten

Egendomsbrott förekommer i någon mån, men personbrotten mot utlänningar är få. För att undvika ficktjuvar ska man vara försiktig när man hanterar och förvarar personliga ägodelar.

Det sker en del bilstölder. Det lönar sig att lämna bilen på en bevakad parkering åtminstone över natten.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landets trafikkultur avviker från den finska och när man är ute och kör är det alltid tillrådligt att vara försiktig.

Vägnätet är dåligt. På huvudvägar finns det ofta trafikstockningar. Risksituationer kan orsakas bland annat av bergsområdenas smala och slingriga vägar, i mörkret av bilar utan ljus, traktorer och hästdragna vagnar samt på vintertid av halkan, dimman och nedfallande stenbumlingar från bergen.

Enligt lagen ska man använda vinterdäck under tiden 15.11 - 15.3.

Gränsen för rattfylleri är 0.5 promille, för yrkesförare 0.0 promille.

Att använda mobiltelefon under bilkörning är förbjudet.

Halvljus ska användas också under dagtid.

Vägtjänst 24/7, tfn +389 196

AMSM webbsida http://amsm.mk/(Länk till en annan webbplats.) (webbsidorna finns inte på engelska), info +389 9801

Naturförhållanden

Skogs- och markbränder är vanliga på sommaren.

Nordmakedonien ligger i ett seismiskt aktivt område och därför är jordbävningar möjliga. Kraftiga, ödeläggande jordbävningar förekommer mycket sällan. Den senaste stora jordbävningen var år 1963 när en stor del av huvudstaden ödelades.

Vid alla naturkatastrofer måste man följa de lokala myndigheternas påbud.

Ministeriernas hemsidor finns på länken http://vlada.mk/node/353?language=en-gb(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Nivån av den offentliga hälsovården motsvarar inte den västerländska nivån. Det kan finnas brister på tillgång till mediciner. Därför är det klokt att ta med sig på resan de mediciner som man ska inta regelbundet.
Använd dricksvatten på flaska.

Luftföroreningar kan skapa problem speciellt under vintertiden.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Enligt lagstiftningen i Nordmakedonien måste alla utlänningar registrera sig på närmaste polisstation inom 24 timmar från inresan. Det lönar sig att kontrollera på boendet om registreringen kan möjligtvis ske automatiskt genom det. Registreringsblanketten uppvisas vid utresan på gränsen.

Ministeriernas hemsidor finns på länken http://vlada.mk/node/353?language=en-gb(Länk till en annan webbplats.)
Resesidor med officiell information för resenärer http://www.macedoniatravel.com/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument