18.9.2018

Marocko: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Trafiken är det största säkerhetshotet. Beakta kulturella skillnader. Det finns en risk för terrordåd. Beakta de politiska spänningarna på grund av situationen i Västsahara och undvik demonstrationer.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Marocko är ett samhälleligt stabilt land som är relativt tryggt för utländska besökare. Säkerhetsmyndigheterna följer säkerhetssituationen noggrant, vilket syns i gatubilden. Det förekommer ändå alltid en risk för terrordåd. Ambassaden uppmanar alla resenärer till försiktighet och uppmärksamhet i hela landet. Följ regelbundet internationella och lokala nyheter.

Särskilda säkerhetsrisker

Marocko har förvaltat Västsahara sedan 1975 och landets internationella ställning är fortfarande olöst. Rörelsefriheten är delvis begränsad i området och det förekommer kontroller längs med landsvägarna.

Det förekommer också tidvis demonstrationer som urartar i våldsamheter mellan ordningsmakten och grupperingar som kräver självständighet.

Frågor som rör religion, politik och Västsahara är känsliga i Marocko. Utlänningar som tar ställning eller visar stort intresse för dessa frågor kan väcka ogillande och säkerhetsmyndigheternas uppmärksamhet.

Brottsligheten

Det förekommer enstaka rån och en del annan brottslighet. Fysiskt våld är emellertid ovanligt. Fick- och väskstölder förekommer där det är trängsel. Var särskilt uppmärksam i kollektivtrafiken. Stölder har blivit allt vanligare särskilt i Casablanca och de andra storstäderna.

Man ska alltid göra brottsanmälan till den lokala polisen och be om en kopia av anmälan med tanke på försäkringsbolag och andra myndigheter.

För aldrig någon annan persons bagage över gränsen och ta inte emot paket av främmande människor som ska postas vidare i Europa. Det har hänt att droger gömts i någons bagage utan att personen vetat om det.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är den största säkerhetsrisken för resenärer i Marocko. Trafikkulturen skiljer sig från Finland och trafiksäkerheten är dålig. Bilisterna bryter ofta mot trafikreglerna och respekterar inte trafikljusen. Särskilt fotgängare ska vara på sin vakt.

Undvik att köra på landsvägarna efter mörkrets inbrott eftersom det kan finnas fordon utan ordentliga lyktor eller fordon parkerade längs med vägarna. Det rör sig också fotgängare och djur på landsvägarna.

De marockanska myndigheterna kräver att personer som reser med husbil eller husvagn övernattar på officiella övervakade campingområden. Det lönar sig också med tanke på din egen säkerhet. Myndigheterna kräver att utlänningar som vistas i landet i över ett år skaffar ett marockanskt körkort. De marockanska försäkringsbolagen har också sedan 2011 förutsatt detta för att man ska få skadestånd.

Naturförhållanden

Marocko ligger i ett jordbävningsområde och det sker små skalv nu och då.

I norra Marocko och i bergstrakterna kan störtregn på hösten och vintern plötsligt orsaka farliga översvämningar. Var särskilt försiktig om din rutt går genom en floddal och över flodbäddar som i allmänhet är torra. Regn kan snabbt orsaka flera meter höga flodvågor som fyller flodfåran. Översvämningarna kräver ofta dödsoffer. Det lönar sig att följa myndigheternas anvisningar när det gäller val av resrutter.

Havsstränderna är oftast oövervakade. Simma bara vid märkta badstränder. Undervattensströmmarna och vågorna kan vara farligt kraftiga.

Hälsoläget

Nivån på den offentliga sjuk- och hälsovården motsvarar inte den europeiska. Utanför de stora städerna är tillgången till hälsovårdstjänster begränsad.

Läkare och sjukhus kräver ofta kontant betalning.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Uppfattningen om jämställdhet mellan könen avviker från de nordiska länderna. Kvinnor ska undvika att röra sig ensamma ute om kvällarna och på ensliga platser. Marocko är mera konservativt än Finland när det gäller klädsel. I de större städerna är atmosfären ändå relativt liberal och folk förhåller sig tolerant till utlänningar.

Under ramadan är de flesta restaurangerna stängda eller har begränsade öppettider. Alkohol säljs inte alls under ramadan. Fastan gäller inte andra religioner, men undvik ändå att bryta mot fastan offentligt. Förutom att äta innebär det också bland annat att dricka vatten, äta tuggummi eller röka offentligt. Beakta det lokala respektfulla sättet att klä sig särskilt under ramadan.

Icke-muslimer får endast besöka vissa moskéer.

Kritik mot islam, Västsaharas ställning, konflikten i Mellanöstern och andra politiska frågor kan också i Marocko väcka protester och orsaka demonstrationer mot utlänningar. Turister ska hålla sig på avstånd från alla folkmassor som demonstrerar.

Innehav av droger är straffbart. För narkotikabrott döms ofta minst två års fängelse. För aldrig någon annan persons bagage över gränsen och ta inte emot paket av främmande människor som ska postas vidare i Europa.

Homosexuella och utomäktenskapliga relationer är förbjudna i lagen. I praktiken kan en utlänning bli åtalad för dessa brott om den andra parten är marockan.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Rabat

6 rue Beni Ritoune
SOUISSI RABAT
MOROCCO
+212 537 658 775
sanomat.RAB@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1
Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2
Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3
Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4
Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument