Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

2.3.2020

Litauen: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är ganska tryggt att resa i Litauen.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de litauiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: https://www.lt72.lt/go.php/eng/Frequently-asked-questions-faq-about-the-novel-coronavirus

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Litauen är stabilt och finländare som bor där är inte utsatta för något omedelbart säkerhetshot. Riskerna i Litauen är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Det allmänna nödnumret är 112.

Brottsligheten

Se noga efter handväska och plånbok. Undvik att röra dig ensam om du är berusad.

Lämna pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe.

Polisen i huvudstaden Vilnius får du tag i på e-postadressen vilniausvpk.ovs@polocija.lt eller på tfn +370 5 271 6008.

Använd bevakade parkeringsområden när du parkerar och lämna inga saker synliga i bilen. Ett rattlås kan förhindra bilstöld om bilen inte är stöldskyddad.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Litauens huvudleder är i gott skick och skyltningen relativt tydlig. Man bör vara försiktig i trafiken. Enligt de litauiska trafikreglerna får man i korsningar med trafikljus med en grön pil svänga till höger vid rött ljus, om man inte äventyrar den övriga trafiken.

Körhastigheten i stadstrafiken är relativt hög, gatorna är delvis i dåligt skick och bristfälligt underhållna på vintern.

På motorvägarna kan man göra U-sväng bara där det är utmärkt. Rådjur kan förorsaka farliga situationer i trafiken.

Bilister bör notera att man måste använda vinterdäck (dubbdäck eller friktionsdäck) under tiden 10.11.– 31.3. i Litauen. Det är tillåtet att använda dubbdäck eller friktionsdäck 1.11–10.4, utöver det är det förbjudet. I Litauen ska bilar vara utrustade med reflexväst, första hjälpen-väska och släckare. Promillegränsen i trafiken är 0,4.

Hälsoläget

Ta med dig det europeiska sjukvårdskortet som beviljas av Folkpensionsanstalten. Du behöver också en heltäckande reseförsäkring eftersom FPA endast ersättar akut sjukvård i andra EU-länder, inte hemtransportkostnader med mera.

Personalen vid Litauens allmänna sjukhus talar nödvändigtvis inte andra språk än litauiska och ryska.

Det finns fästingar i Litauen. Kranvattnet är drickbart.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det förekommer fördomar mot sexuella minoriteter.

Inresebestämmelser

Du måste ha med pass eller identitetskort när du reser till Litauen. Mera information får du av Litauens ambassad i Helsingfors: http://fi.mfa.lt/fi/en/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Vilnius

K.Kalinausko 24
03107 VILNIUS
LITHUANIA
+370 526 680 10
sanomat.VIL@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument