5.2.2024

Litauen: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Litauen är stabilt och det riktar sig inga direkta säkerhetshot mot finländare som är bosatta i landet. De vanliga risker som förekommer i landet är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Det allmänna nödnumret i Litauen är 112. Litauens centrum för beredskap inför nödsituationer, som lyder under inrikesministeriet: https://www.lt72.lt/go.php/eng/img(Länk till en annan webbplats.)

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam då du är berusad. Var beredd på ficktjuvar och se noga efter plånboken och/eller handväskan.

Lämna pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Polisen i huvudstaden Vilnius får du tag i på e-postadressen vilniausvpk.ovs@policija.lt eller per telefon +370 5 2716008. Den litauiska polisens webbplats https://policija.lrv.lt/en/(Länk till en annan webbplats.).

Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Litauens huvudleder är i gott skick och skyltningen relativt tydlig.

Var försiktig i trafiken. Enligt de litauiska trafikreglerna får man i korsningar med trafikljus med en grön pil svänga till höger vid rött ljus, om man inte äventyrar den övriga trafiken. Körhastigheten i stadstrafiken är relativt hög, gatorna är delvis i dåligt skick och bristfälligt underhållna på vintern.

Bilister bör notera att man måste använda vinterdäck (dubbdäck eller friktionsdäck) under tiden 10.11–31.3 i Litauen. Det är tillåtet att använda dubbdäck eller friktionsdäck 1.11–10.4, utöver det är det förbjudet. I Litauen ska bilar vara utrustade med reflexväst, första hjälpen-väska och släckare. Promillegränsen för rattfylleri är 0,4. Använd bevakade parkeringsområden när du parkerar och lämna inga saker synliga i bilen.

Webbplatsen för Litauens trafiksäkerhetsmyndighet https://ltsa.lrv.lt/en/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Det lönar sig absolut att ha en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder.

Ambassaden rekommenderar att alla skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får den resande nödvändig vård i akuta sjukdomsfall på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Sjukvårdskortet ersätter dock inte en reseförsäkring eller sjuktransporter från utlandet till hemlandet. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)

Personalen vid Litauens allmänna sjukhus talar nödvändigtvis inte andra språk än litauiska och ryska.

Kranvattnet i Litauen är drickbart.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Det förekommer fördomar mot sexuella minoriteter.

Inresebestämmelser

Litauen har tagit bort covid-19-restriktionerna.

Läs de lokala myndigheternas information om covid-19-läget på följande webbplatser:

Du måste ha pass eller identitetskort med dig när du reser till Litauen. Om du reser med flyg från Litauen, kontrolleras också alltid resedokumenten när du stiger ombord på flygplanet. Mera information får du av Litauens ambassad i Helsingfors: https://fi.mfa.lt/fi/en/(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument