Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
5.1.2021

Litauen: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt turistmål. Det lönar sig att iaktta normal försiktighet.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Litauen finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/ltu/aktuellt. Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier. https://www.facebook.com/FinnishEmbassyVilnius

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Litauen är stabilt och det riktar sig inga direkta säkerhetshot mot finländare som är bosatta i landet. De vanliga risker som förekommer i landet är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Det allmänna nödnumret i Litauen är 112. Litauens centrum för beredskap inför nödsituationer, som lyder under inrikesministeriet: https://www.lt72.lt/go.php/eng/img

Brottsligheten

Undvik att röra dig ensam då du är berusad. Var beredd på ficktjuvar och se noga efter plånboken och/eller handväskan.

Lämna pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på ett annat säkert ställe. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen.

Polisen i huvudstaden Vilnius får du tag i på e-postadressen vilniausvpk.ovs@policija.lt eller per telefon +370 5 2716008. Den litauiska polisens webbplats https://policija.lrv.lt/en/ .

Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan finländare ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document) vid ett annat EU-lands ambassad.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Litauens huvudleder är i gott skick och skyltningen relativt tydlig.
Var försiktig i trafiken. Enligt de litauiska trafikreglerna får man i korsningar med trafikljus med en grön pil svänga till höger vid rött ljus, om man inte äventyrar den övriga trafiken. Körhastigheten i stadstrafiken är relativt hög, gatorna är delvis i dåligt skick och bristfälligt underhållna på vintern.

Bilister bör notera att man måste använda vinterdäck (dubbdäck eller friktionsdäck) under tiden 10.11–31.3 i Litauen. Det är tillåtet att använda dubbdäck eller friktionsdäck 1.11–10.4, utöver det är det förbjudet. I Litauen ska bilar vara utrustade med reflexväst, första hjälpen-väska och släckare. Promillegränsen för rattfylleri är 0,4. Använd bevakade parkeringsområden när du parkerar och lämna inga saker synliga i bilen.

Webbplatsen för Litauens trafiksäkerhetsmyndighet https://ltsa.lrv.lt/en/

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor. Mer information på ambassadens hemsida: https://finlandabroad.fi/web/ltu/aktuellt

Det lönar sig absolut att ha en reseförsäkring med tanke på sjukdomsfall och stölder.

Personer som är bosatta i Finland har vid tillfällig vistelse rätt till sjukvård också i andra EU- och EFTA-länder samt i Schweiz med Folkpensionsanstaltens (FPA) europeiska sjukvårdskort. Rätten omfattar det lagstadgade hälsoskyddet i vistelselandet, dvs. de sjukvårdstjänster som vistelselandets egen befolkning får. Mer information om FPA:s europeiska kort finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet.

Personalen vid Litauens allmänna sjukhus talar nödvändigtvis inte andra språk än litauiska och ryska.

Kranvattnet i Litauen är drickbart.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det förekommer fördomar mot sexuella minoriteter.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser:

Litauens webbplats om coronaviruset http://koronastop.lrv.lt/en/

Litauens gränsmyndighet http://www.pasienis.lt/lit/english

Litauens utrikesministeriet https://urm.lt/default/en/important-covid19

Nationella hälso- och sjukvårdsinstitutet https://nvsc.lrv.lt/en/, som lyder under Litauens hälsovårdsministerium

Centrum för beredskap inför nödsituationer, https://www.lt72.lt/go.php/eng/img, som lyder under Litauens inrikesministerium

Läs aktuell information om läget i Litauen på ambassadens webbplats
https://finlandabroad.fi/web/ltu/aktuellt

Du måste ha pass eller identitetskort med dig när du reser till Litauen. Mera information får du av Litauens ambassad i Helsingfors: https://fi.mfa.lt/fi/en/

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Vilnius

K.Kalinausko 24
03107 VILNIUS
LITHUANIA
+370 526 680 10
sanomat.VIL@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument