19.6.2024

Libanon: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Aktuellt

Undvik alla resor till Libanon. Säkerhetsläget i Libanon är väldigt spänt.

Kriget mellan Israel och Hamas som började den 7 oktober 2023 har tillspetsat situationen. Det sker dagligen sammandrabbningar mellan Israel och Hizbollah vid den södra gränsen till Libanon som övervakas av FN:s fredsbevarande styrkor UNIFIL. Våldsamheterna har eskalerat under konflikten och spridit sig utanför UNIFIL:s insatsområde.
Båda parterna attackerar varandras områden, ibland med tung materiel. I början av sommaren har bruket av våld förändrats både kvalitativt och kvantitativt. Israel har också gjort riktade drönar- och flygattacker mot förorter och städer, bland annat en drönarattack mot förorten i södra Beirut (Dahiyeh).
Också Hizbollah använder allt mer tunga missiler och har kunnat identifiera luckor i Israels luftförsvar. Om konflikten fortsätter, finns det en risk för att kriget sprider sig till andra delar av Libanon och till Israels övriga grannländer.

Finländare som vistas i Libanon uppmanas att överväga sin egen situation i landet. Om säkerhetsläget i Libanon försämras avsevärt kan de kommersiella flygningarna upphöra och det blir betydligt svårare att ta dig ut ur landet. Vägarna till Beiruts flygplats har tidvis stängts på grund av demonstrationer eller på grund av situationer som myndigheterna bedömt som risk för säkerheten. Infrastrukturen, till exempel vägar, är ställvis dålig.

Undvik demonstrationer och stora folksamlingar. Följ medierna noga. Ända sedan början av kriget mellan Israel och Hamas har flera demonstrationer till stöd för Palestinska området ägt rum i Libanon. Demonstrationerna förväntas fortsätta. De största samlingarna ordnas i allmänhet på fredagseftermiddagar. Trots att demonstrationerna i allmänhet är fredliga, ska du undvika dem. Protesterna kan också göra det svårare att ta dig fram på grund av begränsningar som myndigheterna fastställt.

Beskickningen följer noga hur situationen utvecklas och strävar efter att informera om förändringar i säkerhetsläget på ambassadens webbplats och i sociala medier: https://finlandabroad.fi/web/lbn/forsta-sidan.

På webbplatsen finns också en beredskapsplan för Libanon: https://finlandabroad.fi/web/lbn/valmiussuunnitelma.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget har under de senaste åren varit stabilt, men bräckligt. Det sociala läget har försämrats på grund av den ekonomiska kollapsen 2019. Covid-19-pandemin och explosionen i hamnen i Beirut 2020 har förvärrat den ekonomiska krisens konsekvenser.
I Libanon finns aktiva beväpnade grupper, av vilka den mest inflytelserika är den shiamuslimska organisationen Hizbollah. Inom landet finns också flera olika religiösa och politiska spänningar. Det finns risk för terrorattacker.

Konflikten i Syrien påverkar fortfarande läget i landet. Smuggling är vanligt vid gränsen mellan Syrien och Libanon. Undvik gränsregionen mellan Libanon och Syrien. Den stora mängden flyktingar tillspetsar landets sociala och ekonomiska problem. FN:s flyktingorganisation har registrerat kring en och en halv miljon syriska flyktingar i Libanon.

I Libanon bor omkring 200 000 palestinska flyktingar. I en del av de palestinska flyktinglägren förekommer oroligheter och extrema grupper. Flyktingströmmen från Syrien har ökat trängseln och spänningarna. Särskilt lägret Ayn al-Hilwa i staden Saida söder om Beirut har varit på gränsen till konflikt redan länge.

Efter att ekonomi- och banksektorn rasat kan bank- och kreditkort åter användas till exempel på större hotell, restauranger och affärer. Kostnaderna kan dock vara höga. Du ska vara beredd att betala alla kostnader med kontanter, också eventuella sjukhuskostnader. Fråga på förhand om det går att använda kreditkort på ditt inkvarteringsställe. Fickstölder och bostadsinbrott har ökat något i de stora städerna.

Det finns ett flertal växlingsställen där du kan växla dollar och euro till dagens kurs. Det libanesiska pundet har varit ganska stabilt sedan våren 2023. Det är bra att ha kontanter på dig när du reser in i landet och det går också att överföra pengar till exempel via Western Union. Många butiker, restauranger och hotell godkänner betalningen också i dollar.

El- och nätavbrott som kan ta från några minuter upp till flera timmar är vanliga i Libanon. Det finns inte gatubelysning på alla ställen och trottoarerna är dåliga.

Brottsligheten

.Vålds- och egendomsbrott mot personer är fortfarande relativt sällsynta, men småbrotten på gatorna har dock ökat på grund av det försämrade ekonomiska läget. Undvik att väcka uppmärksamhet och uppträda berusad. Det är i allmänhet tryggt att röra sig ensam i livliga områden, också efter mörkrets inbrott, men det rekommenderas att du använder taxi på längre resor. Det har hänt att människor har blivit rånade på sina väskor av skoterförare.

Korruption är ett stort problem i Libanon, men det är osannolikt att den påverkar en vanlig turists liv. En utlänning som vistas längre i landet kan stöta på korruption till exempel i samband med olika tillstånd.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad. Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetterna. Förvara kopiorna skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är en verklig säkerhetsrisk i Libanon. Hastigheterna är höga och körstilen riskabel.

Naturförhållanden

Libanon ligger i ett seismiskt aktivt område, och därför finns det en risk för jordbävningar överallt i landet.

Hälsoläget

Restriktionerna som gäller covid-19 har slopats. Hälsovårdens kapacitet har försämrats på grund av den ekonomiska krisen, skadorna efter explosionen och covic-19-pandemin. Det är fortfarande möjligt att få privat hälso- och sjukvård eller sjukhusvård av god standard, men vården ska betalas kontant eller i dollar. Du kan söka ersättning för kostnaderna i efterhand från din reseförsäkring. Det kan vara svårt att få läkemedel.

Vatteninfrastrukturens och hälsovårdssektorns tillstånd är dåligt. Sjukhusen och hälsostationerna lider av brist på energi och personal.

Det allmänna hygienläget är fortfarande relativt bra. Det är lätt att hitta apotek i städerna och på sjukhusen talas engelska och franska. Ta alltid dina egna läkemedel med dig på resan. En reseförsäkring rekommenderas. Kontrollera villkoren före resan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt att transportera hem en sjuk person utan en heltäckande försäkring. Det är inte alltid möjligt att få vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller en förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:

Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas”: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.)

Världshälsoorganisationen WHO: http://www.who.int/en(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten: http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.)

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

All narkotika är förbjuden i Libanon och straffen för innehav är stränga.

Homosexualitet är kriminaliserat i Libanon, men inställningen är liberalare i Beiruts och Jouniéns nattklubbsområden. Visserligen har inställningen till homosexualitet hårdnat under de senaste åren.

Inresebestämmelser

Passet måste vara i kraft sex månader efter ankomsten till landet.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument: https://um.fi/pass/

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.