11.8.2023

Libanon: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget i Libanon kan förändras snabbt. Det finns stora regionala skillnader i fråga om resesäkerheten. Konflikten i Syrien påverkar fortfarande situationen i landet. Det finns en risk för oförutsedda bombattacker eller andra terrordåd. Gärningar kan också riktas mot västerländska personer eller mot objekt som de föredrar.

Undvik stora folksamlingar och demonstrationer. Risken för demonstrationer, vägspärrar och andra protester har ökat och de kan snabbt bli våldsamma.

Fickstölder och bostadsinbrott har ökat något i de stora städerna. Följ media.

Aktuellt

Efter att ekonomi- och banksektorn rasat kan bank- och kreditkort åter användas till exempel på större hotell, restauranger och affärer, men kostnaderna kan vara höga. Du ska vara beredd att betala alla kostnader med kontanter, också eventuella sjukhuskostnader o.dyl. Fråga på förhand om det går att använda kreditkort på ditt inkvarteringsställe.

Det finns ett flertal växlingsställen där du kan växla dollar och euro till en växlande valutakurs som är närmare tio gånger högre än den officiella kursen för två år sedan. Du kan betala med dollar nästan överallt. Du lönar sig att ha kontanter på dig när du reser in i landet och det går också att överföra pengar till exempel via Western Union. Många butiker, restauranger och hotell godkänner betalningen också i dollar, men kontrollera gärna kursen.

El- och nätavbrott som kan ta från några minuter upp till flera timmar är vanliga i Libanon.

Det finns inte gatubelysning på alla ställen, staden är mörk på kvällen och trottoarerna är dåliga.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Libanon har under de senaste åren varit stabilt men bräckligt. Inrikespolitiska spänningar kan lätt tillspetsas och situationen i Syrien påverkar fortsättningsvis landet. Inom landet finns också flera olika religiösa och politiska spänningar.

FN:s flyktingorganisation har registrerat kring en miljon syriska flyktingar i Libanon, och man tror att det befinner sig totalt en och en halv miljon syrier i landet. Därtill finns det ca 325 000 palestinska flyktingar i landet från tidigare. Den stora mängden flyktingar tillspetsar landets sociala och ekonomiska problem.

I Libanon verkar beväpnade grupper varav den mest inflytelserika är den shiamuslimska organisationen Hizbollah. Det transporteras vapen och krigare över gränsen mellan Libanon och Syrien och det lönar sig att undvika gränsområdet. I en del av de palestinska flyktinglägren förekommer oroligheter och extrema grupper. Flyktingströmmen från Syrien har ökat trängseln och spänningarna också i de palestinska lägren. Särskilt lägret Ayn al-Hilwa i staden Saida söder om Beirut har varit på gränsen till konflikt redan länge.

Det har inträffat förödande terrorattacker och det förekommer hela tiden en risk för fler. Politiska mord kan tillspetsa den inrikespolitiska krisen. Det är inte speciellt sannolikt, men finländare kan drabbas av terrorattacker. Man kan inte helt utesluta risken för ett inbördeskrig.

Det förekommer en risk att utlänningar blir kidnappade.

Man kan inte heller utesluta israeliska krigshandlingar på libanesiskt territorium om de regionala spänningarna ökar. Israel kan bomba mål särskilt i södra Libanon, södra Beirut och Bekaadalen, det vill säga i de områden där Hizbollahs stöd och kontroll är störst. Undvik resor till gränsområdena i hela landet.

De palestinska lägren är oroliga och där förekommer extremistgrupper. Flyktingströmmen från Syrien har medfört mera trängsel och spänningar i lägren. Dessutom är läget i det palestinska området ofta känsligt, och återspeglas på Libanons säkerhetsläge.

Att resa söder om Litanifloden i södra Libanon är endast tillåtet med de libanesiska myndigheternas tillstånd. Detta område har varit det mest oroliga området i krissituationer på grund av de raketer som Hizbollah har avfyrat mot Israel därifrån, och på grund av Israels motaktioner.

Tidvis är vägarna till Beiruts flygplats stängda, antingen beroende på demonstrationer eller för att myndigheterna bedömer att säkerhetsrisker föreligger.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Kontrollera att försäkringen gäller i Libanon.

Brottsligheten

Vålds- och egendomsbrott mot personer är fortfarande relativt sällsynta, men småbrotten på gatorna har dock ökat på grund av det försämrade ekonomiska läget. Undvik att väcka uppmärksamhet och uppträda berusad. Det är i allmänhet tryggt att röra sig ensam i livliga områden, också efter mörkrets inbrott, men det rekommenderas att du använder taxi på längre resor. Det har hänt att människor har blivit rånade på sina väskor av skoterförare.

Korruption är ett stort problem i Libanon, men det är osannolikt att den påverkar en vanlig turists liv. En utlänning som vistas längre i landet kan stöta på korruption till exempel i samband med olika tillstånd.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken är en verklig säkerhetsrisk i Libanon. Hastigheterna är höga och körstilen riskabel.

Naturförhållanden

Libanon ligger i ett seismiskt aktivt område, och därför finns det en risk för jordbävningar överallt i landet.

Hälsoläget

Restriktionerna som gäller covid-19 har tagits bort.

Hälsovårdens kapacitet har försämrats på grund av den ekonomiska krisen, skadorna efter explosionen och covic-19-pandemin. Det är fortfarande möjligt att få privat hälso- och sjukvård eller sjukhusvård av god standard på vissa ställen, men vården ska betalas kontant eller i dollar. Du kan söka ersättning för kostnaderna i efterhand från din reseförsäkring. Det kan vara svårt att få läkemedel.

I Libanon råder det oro över vatteninfrastrukturens och hälsovårdssektorns dåliga tillstånd, vilket är en konsekvens av den ekonomiska kollapsen. Sjukhusen och hälsostationerna lider av brist på energi, personal och läkemedel.

Det allmänna hygienläget är fortfarande ganska bra, om än inte på Finlands nivå Det är lätt att hitta apotek i städerna och på sjukhusen talas engelska och franska. Apoteken har inte längre alla läkemedel, ta alltid dina egna läkemedel med dig på resan. En reseförsäkring rekommenderas alltid, kontrollera villkoren före resan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

All narkotika är förbjuden i Libanon och straffen för innehav är stränga.

Homosexualitet är kriminaliserat i Libanon, men inställningen är liberal i Beiruts och Jouniéns nattklubbsområden också i det här avseendet.

Inresebestämmelser

Passet måste vara i kraft sex månader efter ankomsten till landet.

Restriktionerna som gäller covid-19 har tagits bort.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument