Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

12.3.2020

Nordkorea: resemeddelande

Risknivå

Undvik resor som inte är nödvändiga

Ytterligare uppgifter om risknivån

Situationen i Nordkorea är oförutsägbar och kan förändras plötsligt.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Nordkorea har i praktiken stängt landet för all passagerartrafik och infört interna reserestriktioner. Personer som inte följer reserestriktionerna sätts i karantän. Karantänanvisningarna varierar. Vi uppmanar alla som befinner sig i Nordkorea att följa lägets utveckling och att följa myndigheternas anvisningar. Vid behov kan finländare vända sig till Sveriges ambassad.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Efter att Koreakriget tog slut år 1953 har den politiska situationen på Koreanska halvön tidvis tillspetsats. Ambassaden bedömer ändå att säkerhetsläget i Nordkorea fortsättningsvis är förhållandevis stabilt. Under den senaste tiden har provokationerna emellertid tilltagit och det lönar sig att följa det säkerhetspolitiska lägets utveckling genom media och ambassadens meddelanden när man planerar en resa till landet, eftersom situationen kan ändras plötsligt.

Om du planerar en resa till Nordkorea lönar det sig att kontakta en resebyrå som ordnar resor till området. Försäkra dig noga om alla researrangemangen i förväg för att inte få problem på grund av resebegränsningar, som ofta kan träda ikraft utan förvarning.

Nordkorea är ett mycket slutet samhälle och utländska turister är ovanliga. Det finns inga möjligheter i praktiken att resa på egen hand utan allt resande är strikt kontrollerat. Vanligen krävs tillstånd för att röra sig längre än 30 kilometer från Pyongyang. Också inne i Pyongyang får man bara röra sig där guiden tillåter det. Om man reser i en grupp har researrangören sannolikt skaffat tillstånd för att röra sig. Det är ändå klokt att kontrollera detta på förhand. Man måste be om lov i förväg för att få fotografera.

En del av Nordkoreas nationella flygbolag Air Koryos flygplan finns på EU:s så kallade "svarta lista", http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm vilket kan orsaka problem till exempel då du skaffar försäkring. Air Koryo har enligt ambassadens uppgifter inte gett ut säkerhetsinformation om sin hela flotta.

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i Nordkorea riktad mot turister, men fickstölder och dyligt kan ske. Iaktta allmän försiktighet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Antalet bilar har ökar i Pyongyang under de senaste åren. Fotgängare ska vara försiktiga, särskilt i korsningar eftersom bilar alltid anses ha förkörsrätt framom fotgängare och bilarna kan svänga till höger mot rött ljus. Det saknas ofta gatubelysning.

Naturförhållanden

Översvämningar är vanliga under regnperioden.

Hälsoläget

Heltäckande reseförsäkring behövs.

Hälsovården är synnerligen outvecklad i landet. Resenärer bör notera att det har förekommit malaria och kolera, och man ska skaffa nödvändiga vaccinationer och kunskap om nödvändig medicinering innan resan. Det är skäl att ta med sig tillräckligt med medicin. Använd vatten på flaska till att dricka och att borsta tänderna med. Mjölken är inte pastöriserad och den måste kokas. Det kött och den fisk man äter ska vara väl tillredda och inte råa, det samma gäller grönsaker. Man bör skala frukter.

I Nordkorea förekommer japansk encefalit och malaria under sommaren.

I Nordkorea har fågelinfluensa påträffats. De nordkoreanska myndigheterna arbetar för att hindra att influensan sprids. Resenärer uppmanas undvika kontakter med fåglar och att bekanta sig med Folkhälsoinstitutets anvisningar gällande fågelinfluensa. Institutet för hälsa och välfärd och WHO följer med situationens utveckling, men det kan vara problem att få uppdaterad information från de nordkoreanska myndigheterna.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

I Nordkorea kan domar vara mycket stränga, och följderna kan vara allvaliga också för små förseelser.

Följ noga guidernas anvisningar gällande fotografering och övrigt beteende. Respektlöshet mot värdlandet och dess symboler ses som en allvarlig förseelse som rentav kan leda till långa fängelsestraff.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Seoul

18th Floor
Kyobo Building,
Jongno 1, Jongno-gu
SEOUL 03154
REPUBLIC OF KOREA
+82 2 370 103 00
sanomat.seo@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument