8.6.2018

Irak: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget i Irak är mycket dåligt. Striderna mot terrororganisationen IS fortsätter. Risken för terrordåd är betydande i största delen av landet. Strider och våldsamheter förekommer på många håll. För västerlänningar som befinner i Irak är risken stor att bli föremål för terrordåd eller kidnappning. Finland har ingen ambassad i Irak. Tillgången till konsulära tjänster och konsulärt bistånd för finska medborgare är mycket begränsad.

Aktuellt

De irakiska säkerhetsstyrkorna har befriat landets territorium från terrororganisationen IS, men IS genomför enskilda förödande attacker runt om i landet. Risken för våldsamheter ökar när parlamentsvalet närmar sig.

Irak har dragit in alla internationella flyg till Erbils och Sulaymaniyyas internationella flygplatser. Om man ska lämna Kurdistan med flyg måste man resa via Bagdad. Enligt irakisk lag måste man skaffa ett visum innan man anländer till landet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om du deltar i en paketresa är det i främsta hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
Lag om paketresor http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19941079

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetssituationen i Irak är mycket dålig. I och med att terrororganisationen IS förlorat kontrollen över irakiskt territorium har antalet terrorattacker runt om i landet ökat. Terrordåden i Bagdad får mycket uppmärksamhet och därför satsar IS särskilt på att attackera huvudstaden. Det planeras parlamentsval i maj, vilket ökar risken för våldsamheter. Olika väpnade grupper vill att utländska styrkor ska lämna landet, vilket kan öka våldsamheterna riktade mot utlänningar.

De kurdiska självständighetssträvandena har tillspetsat säkerhetsläget också i den autonoma regionen Kurdistan. Det kan ske snabba förändringar i säkerhetsläget och utrikesministeriet uppmanar att man undviker alla resor till också till den autonoma regionen Kurdistan. Den som befinner sig i området bör följa mediernas och myndigheternas nyhetsförmedling och överväga att lämna landet om säkerhetssituationen försämras.

En reseförsäkring är ytterst viktig. Kontrollera om försäkringen omfattar Irak, som klassificeras som riskområde för krig.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Hälsoläget

Polio har påträffats i Irak.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument http://formin.finland.fi/pass

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Irak

Kanalgatan 3b
00160 HELSINGFORS
FINLAND
ali-12@formin.fi

Jour: När ambassaden har stängt kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1
Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2
Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3
Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4
Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument