Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
4.3.2020

Irak: resemeddelande

Risknivå

Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget i Irak är fortfarande dåligt. Säkerhetsläget kan försämras snabbt, också i den i allmänhet lugnare regionen Kurdistan. Striderna mot terrororganisationen IS fortsätter. Risken för terrordåd är betydande i största delen av landet. För västerlänningar som befinner i Irak är risken stor att bli föremål för kidnappning. I landet förekommer också återkommande demonstrationer som kan bli våldsamma. Undvik stora folksamlingar. Vi rekommenderar starkt att du använder privata säkerhetsföretags tjänster och skydd.

Aktuellt

De irakiska säkerhetsstyrkorna har befriat landets territorium från terrororganisationen IS, men risken för terrorattacker kvarstår i hela landet. De nationella och internationella säkerhetsmyndigheterna i Irak vidtar fortfarande kraftåtgärder mot terrororganisationer i landet. Det har placerats ut en stor mängd minor och sprängämnen i Irak medan striderna pågick och alla områden har ännu inte röjts.

I över två månader har demonstrationer pågått i stora delar av landet och våldsamheter har inte kunnat undvikas.

Vi uppmanar alla som reser eller bor i regionen att följa säkerhetslägets utveckling i medierna och att se till att uppgifterna i reseanmälan är uppdaterade.

Enligt irakisk lag måste man skaffa ett visum innan man anländer till landet, även om du reser enbart till regionen Kurdistan.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Irak är dåligt. Terrororganisationen IS har förlorat kontrollen över irakiskt territorium, men risken för terrorattacker kvarstår i hela landet, också i Kurdistan. Attackerna kan ske när och var som helst, men de inträffar i synnerhet under religiösa högtider och lediga dagar. Utlänningar är lockande mål för kidnappningar, som utförs både av terrorister, rebeller och brottsliga grupper. Kidnappningar kan vara ideologiskt motiverade eller ett sätt att få pengar. Undvik stora folksamlingar.

De kurdiska självständighetssträvandena har tillspetsat säkerhetsläget också i den autonoma regionen Kurdistan i norra Irak, och säkerhetsläget kan försämras snabbt. Läget är särskilt tillspetsat i Kirkuk och på de omstridda områdena på Kurdistans och Iraks gränsmarker.

Flygbolaget Iraqi Airways är på EU:s svarta lista eftersom det inte uppfyller säkerhetsstandard.

En reseförsäkring är ytterst viktig. Kontrollera om försäkringen omfattar Irak, som klassificeras som riskområde för krig.

Särskilda säkerhetsrisker

Mosuldammen har redan en längre tid varit i dåligt skick. Det finns en risk att dammen brister vilket skulle orsaka en flodvåg i hela Tigris, ändå till Bagdad. De irakiska myndigheterna har inlett reparationsarbeten. De som vistas i områden bör vara medvetna om risken.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Naturförhållanden

Irak ligger i ett område där det förekommer jordbävningar. Under vintern kan de rikliga regnen orsaka översvämningar. På våren och hösten förekommer sandstormar. Sommaren med höga temperaturer och torka räcker flera månader.

Hälsoläget

Tillgången till hälsovårdstjänster är begränsad.

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Enligt irakisk lag måste man skaffa ett visum innan man reser in i landet. Det gäller också fastän man endast reser till regionen Kurdistan. Det utdelas stränga straff för överträdelser av inresebestämmelserna.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bagdad

Swedish Embassy Compound
Karadat Mariam, Dist.220
Street 22, House 20
BAGHDAD
IRAQ
sanomat.bag@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument