Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

5.3.2020

Danmark: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Danmark är allmänt taget ett tryggt resmål. Enligt den danska skyddspolisen PET (Politiets Efterretningstjeneste) är terrorhotnivån allvarlig. https://www.pet.dk/English.aspx

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar/questions-and-answers

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Danmark är allmänt taget ett tryggt resmål där resenärer ska iaktta normal försiktighet. Kriminella gäng och extremistgrupper kan orsaka farliga situationer också för turister.

Det allmänna nödnumret är 112.

Polisens nummer är 114 (icke brådskande fall).

När du reser i Danmark ska du följa de lokala myndigheternas information i krissituationer, t.ex. på Twitter under @Rigspoliti och gällande Köpenhamn @KobenhavnPoliti.

Brottsligheten

Om du utsätts för ett brott ska du alltid anmäla det till den närmaste polisstationen. Be att få en kopia av polisanmälan. Om ditt pass, identitetskort eller körkort försvinner ska du, för att förhindra missbruk, göra en polisanmälan både i Danmark och i Finland.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hastighetsbegränsningarna i tätorter är 50 km/h, på landsvägen 80 km/ och på motorvägen 110 km/h (130 km/h). Gränsen för rattfylleri är 0,5 promille.

Danmark är ett land där många cyklar. Beakta cyklisterna i trafiken, särskilt i städerna.

Man måste betala en avgift för att köra över Öresundsbron till Sverige och Stora Bältbron mellan Själland och Fyn.

Mera information om broarna:
https://www.oresundsbron.com/da/start
http://www.storebaelt.dk

Naturförhållanden

I Danmark förekommer årligen stormar med orkanstyrka och störtregn. De kan bland annat försvåra kollektivtrafiken. Öresundsbron och Stora Bältbron kan stängas tillfälligt om vindarna är kraftiga.

Danmarks meteorologiska institut: http://www.dmi.dk/vejr/

Hälsoläget

Medborgare i ett annat nordiskt land på tillfälligt besök i Danmark får nödvändig läkarvård på samma villkor som de som är permanent bosätta i landet. Vi rekommenderar att alla som reser i Danmark skaffar ett europeiskt sjukvårdskort från Fpa.

Vi rekommenderar också en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Den danska regeringen har beslutat införa kontroll vid den inre gränsen mot Sverige från och med den 12 november 2019.

De inre gränskontrollerna fortsätter tills 12.5.2020 genom beslut av det svenska justitiedepartementet.

Beslutet innebär att kontroller kan utföras vid resor till och från Sverige och Danmark. Kontroller kan också utföras vid resor mellan Sverige och andra nordiska länder och EU-länder.

Den svenska polisen rekommenderar att man alltid har ett pass eller nationellt identitetskort med sig. För medborgare i nordiska länder räcker det med körkort. Man måste dock kunna styrka sitt medborgarskap vid behov.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Köpenhamn

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument