Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
15.12.2020

Danmark: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I det stora hela är Danmark ett tryggt resmål. Enligt den danska Skyddspolisen; PET, (Politiets efterretningstjeneste) är hotnivån beträffande internationella terrorattacker allvarlig. Närmare information (på engelska): https://www.pet.dk/English.aspx

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna plötsligt utan förvarning komma att ändras. Den senaste informationen om läget i Danmark finns på ambassadens webbplats (lhttps://finlandabroad.fi/web/dnk/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirusuutiset-tanskassa/384951). Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden uppdaterar aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I största allmänhet kan man betrakta Danmark som ett tryggt resmål, där man skall iaktta normal försiktighet. Sammandrabbningar av kriminella gäng och extremistgruppernas verksamhet kan förorsaka farliga situationer även för resenärer.

Det allmänna nödnumret är 112.

I icke brådskande situationer är polisens servicenummer 114.

Resenärerna i Danmark uppmanas följa de lokala myndigheternas information i eventuella undantagssituationer. Köpenhamns polis informerar i Twitter: @KobenhavnPoliti.

Brottsligheten

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den närmaste polisstationen och be om en kopia på anmälan som du behåller själv. Om ditt pass eller körkort försvinner ska du göra en polisanmälan både i Danmark och Finland för att förhindra möjligt missbruk. Danska polisen: https://politi.dk/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hastighetsbegränsningarna är 50 km/h i tätorter, 80 km/h på landsvägar och 130 km/h på motorvägar. Gränsen för rattfylleri i Danmark är 0,5 promille.

Danmark är ett land där de flesta cyklar, också till arbetet. Beakta cyklisterna i trafiken, särskilt i tätorter.

Att köra över Öresundsbron mellan Danmark och Sverige, och Stora Bältbron mellan Själland och Fyn är avgiftsbelagt.

Ytterligare upplysningar om broavgifter m.m. finns på:
https://www.oresundsbron.com/en/start
https://storebaelt.dk/en/

Naturförhållanden

I Danmark kan vindarna blåsa med orkanstyrka och regnet kan komma som störtregn. Detta kan påverka allmänna transporter och resandet. Vid kraftiga vindar kan Öresundsbron och/eller Störa Bältbron tillfälligt komma att stängas.

Danmarks Meteorologiska Institut DMI: http://www.dmi.dk/vejr/

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Ytterligare uppgifter: https://finlandabroad.fi/web/dnk/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/koronavirus-ja-matkustaminen-tanskan-ja-suomen-v-c3-a4lill-c3-a4-usein-kysyttyj-c3-a4-kysymyksi-c3-a4/384951

Medborgare i de nordiska länderna – både de som är på tillfälligt besök och de som är bosatta i landet – får vid behov nödvändig läkarvård.

Vi rekommenderar ändå att alla skaffar ett europeiskt sjukförsäkringskort som kan fås på FPA.

Det rekommenderas att resenärerna till Danmark har en reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser plötsligt ändras och därför är det särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan man följa på danska polisens webbplats (på danska): https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/

Ambassadens anvisningar gällande coronapandemin: https://finlandabroad.fi/web/dnk/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/nyheter-om-coronal-c3-a4get-i-danmark/384951

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Köpenhamn

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument