Reserekommendationerna är framöver landsspecifika

Utrikesministeriet börjar åter göra landsspecifika uppdateringar av sina reserekommendationer. I resemeddelandena beaktas fortsättningsvis rekommendationerna av Institutet för hälsa och välfärd i fråga om coronaviruspandemin och ländernas allmänna säkerhetsläge.

Läs mera
9.7.2021

Cypern: resemeddelande:

Risknivå

Noudata erityistä varovaisuutta

Ytterligare uppgifter om risknivån

På grund av situationen i Cyperns närområden har de cypriotiska myndigheterna höjt hotnivån till medelnivån på en skala med tre nivåer. Var uppmärksam i vänstertrafiken.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget på Cypern finns på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/cyp/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951(Länk till en annan webbplats.) Följ de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna nödnumret är 112.

Det allmänna säkerhetsläget är stabilt och myndigheternas handlingsförmåga är god. Myndigheter som ansvarar för säkerheten i landet:
Cyperns befolkningsskydd (på engelska)
https://civildefence.com.cy/en/(Länk till en annan webbplats.)

Cyperns polis (på engelska) http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument(Länk till en annan webbplats.)

På ambassadens webbplats finns allmänna anvisningar för krissituationer på Cypern: https://finlandabroad.fi/documents/4095558/0/Allm%C3%A4nna+instruktioner+f%C3%B6r+krissituationer+i+Cypern+uppdaterad+12.10.2020+%281%29.pdf/ed8e9559-0eaf-9d2c-446d-6fcf0e960cba?t=1611128088986(Länk till en annan webbplats.)

Särskilda säkerhetsrisker

På grund av bristfälliga kontakter till myndigheter har ambassaden begränsade möjligheter att hjälpa finländska medborgare norr om den så kallade gröna linjen. Detta bör beaktas när man reser till området, också när det är fråga om paketresor.

Brottsligheten

Brottsligheten som riktas mot utländska turister är småskalig, men den har ökat under de senaste åren. På de populära turistmålen inträffar det årligen bara enstaka egendomsbrott och våldsbrott.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Motorvägarna är i allmänhet i gott skick. Var uppmärksam och försiktig i vänstertrafiken och var beredd på nyckfullt beteende i trafiken. På motorvägarna sker det mycket fortkörning. Det finns ingen järnväg på Cypern.

Cyperns polis informerar om trafiksäkerheten (på engelska) http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

I havsområdena kring Cypern möts två kontinentalplattor. På grund av deras rörelser registreras det några jordbävningar varje år. Sedan 1996 har de legat mellan 3,0 och 5,5 på richterskalan. Det har också förekommit ett tiotal mindre skalv. Före 1996 inträffade det större jordbävningar på ön som krävde dödsoffer.

Det finns anvisningar för hur du ska agera om de inträffar en jordbävning på Cypern på ambassadens webbplats under de allmänna anvisningarna för krissituationer: https://finlandabroad.fi/documents/4095558/0/Allm%C3%A4nna+instruktioner+f%C3%B6r+krissituationer+i+Cypern+uppdaterad+12.10.2020+%281%29.pdf/ed8e9559-0eaf-9d2c-446d-6fcf0e960cba?t=1611128088986(Länk till en annan webbplats.)

De cypriotiska myndigheterna har tillräcklig och god beredskap för jordbävningar. Jordbruks- och miljöministeriets geologiska avdelning ansvarar för seismiska undersökningar på Cypern: (på engelska) https://civildefence.com.cy/en/(Länk till en annan webbplats.)

Myndigheten för civilt försvar ansvarar för räddningsinsatser http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/home_en/home_en?openform#(Länk till en annan webbplats.)

På grund av långa heta perioder förekommer det särskilt under sommaren en risk för skogsbrand. Under regnfria perioder kan det uppstå smog som är skadlig för hälsan. Följ myndigheternas anvisningar om det uppstår smog. Under vintern kan störtregn orsaka översvämningar och då ska du vara särskilt försiktig om du kör bil eftersom det finns en risk att vägarrasar.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Reservera mer tid än vanligt för alla resor.

Kranvattnet är i allmänhet drickbart, men kvaliteten beror på rörens skick, och många lokalinvånare dricker vatten på flaska på grund av höga klorhalter i kranvattnet.

Med det europeiska sjukvårdskortet, som du får gratis på Folkpensionsanstalten, får du nödvändig vård i Cypern och andra EU- och EES-länder. Mera information på FPA:s webbplats:

http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti(Länk till en annan webbplats.)
http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet(Länk till en annan webbplats.)
http://www.kela.fi/web/en/european-health-insurance-card?inheritRedirect=true(Länk till en annan webbplats.)

Privata sjukhus ger ofta bättre service än kommunala, för att där talar personalen i allmänhet engelska och köerna är kortare. Det lönar sig att ha en reseförsäkring, det europeiska sjukförsäkringskortet som utfärdas av FPA duger inte på privata sjukhus. Specialvård eller hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring. Kontrollera vad din försäkring täcker före resan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Den så kallade gröna linjen som administreras av FN delar upp Cypern i två delar: den norra delen ockuperades av Turkiet 1974 och bebos av turkcyprioter och den södra delen bebos av grekcyprioter. År 1983 utropade den turkcypriotiska delen sig självständig som Turkiska republiken Norra Cypern (TRNC), men det är endast Turkiet som erkänt staten. Det finns således bara en erkänd statsförvaltning på ön, Republiken Cypern.

Överväg noga köp av bostäder eller fastigheter på Cypern och anlita en juridisk expert eftersom ägarförhållandena är oklara. På Norra Cypern ska man vara särskilt försiktig och noga utreda fastighetens historia med hjälp av en sakkunnig, insatt och oberoende jurist, eftersom Norra Cypern enligt internationell rätt är ockuperat område. Många utlänningar har på grund av fastighetsaffärer råkat ut för utdragna rättsprocesser.

Det finns nio gränsövergångsställen där EU-medborgare kan korsa den gröna linjen med pass eller ett identitetskort med foto. Minnas att ambassaden kan ha svårt att hjälpa finländska medborgare på Norra Cypern på grund av bristfälliga kontakter till myndigheterna där. Under normala förhållanden går det att korsa gröna linjen med bil, men det krävs en särskild försäkring som du får köpa på gränsövergångsstället.

På grund av coronapandemin begränsas resor över den gröna linjen. Läs aktuell information om gränsövergång vid gröna linjen på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/cyp/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951(Länk till en annan webbplats.)

Särskilt om du bokar en paketresa till Norra Cypern är det viktigt att på förhand noggrant ta reda på vilka tjänster researrangören erbjuder och vad som ingår i resans pris.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier.

Läs de lokala myndigheternas information på följande webbplatser (på engelska):
Cyperns utrikesministerium http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa90_en/mfa90_en?OpenDocument(Länk till en annan webbplats.)
Cyperns hälsoministerium
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/All/0D5A0919CACA4BF8C225851B003E098C(Länk till en annan webbplats.)
Cyperns nyhets- och informationsbyrå (Press and Information Office) https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/(Länk till en annan webbplats.)
Länk till ambassadens coronavirusnyhet https://finlandabroad.fi/web/cyp/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-kyproksella/384951(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument