30.5.2024

Cypern: resemeddelande:

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Läget i Cyperns närområden är instabilt. Markbränder och jordbävningar är möjliga.

Följ vid behov nyheterna och den lokala myndighetens anvisningar. Var uppmärksam och försiktig i vänstertrafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du är alltid själv ansvarig för ditt beslut om vart du reser och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ mediernas nyhetsrapportering och informationen på ambassadens webbplats och i sociala medier. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
[Lagen om konsulära tjänster] (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare (Länk till en annan webbplats.)
Lagen om kombinerade resetjänster(Länk till en annan webbplats.)

Vi rekommenderar att du alltid tecknar en reseförsäkring. Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Gör en reseanmälan på: https://matkustusilmoitus.fi/(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna nödnumret är 112.

Det allmänna säkerhetsläget är stabilt och myndigheternas handlingsförmåga är god. Myndigheter som ansvarar för säkerheten i landet:

På ambassadens webbplats finns allmänna anvisningar för krissituationer på Cypern: https://finlandabroad.fi/documents/4095558/0/Allm%C3%A4nna+instruktioner+f%C3%B6r+krissituationer+i+Cypern+uppdaterad+12.10.2020+%281%29.pdf/ed8e9559-0eaf-9d2c-446d-6fcf0e960cba?t=1611128088986(Länk till en annan webbplats.)

Särskilda säkerhetsrisker

På grund av bristfälliga kontakter till myndigheter har ambassaden begränsade möjligheter att hjälpa finländska medborgare norr om den så kallade gröna linjen. Detta bör beaktas när man reser till området, också när det är fråga om paketresor.

Brottsligheten

Brottsligheten riktad mot utländska turister är småskalig, men den har ökat under de senaste åren. På de populära turistmålen inträffar det årligen bara enstaka egendomsbrott och våldsbrott. Rör dig inte ensam på avlägsna gator särskilt när det är mörkt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Motorvägarna är i allmänhet i gott skick. Var uppmärksam och försiktig i vänstertrafiken och var beredd på nyckfullt beteende i trafiken. På motorvägarna sker det mycket fortkörning. Det finns ingen järnväg på Cypern.

Cyperns polis informerar om trafiksäkerheten (på engelska) http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Cypern ligger i ett seismiskt aktivt område och det finns en risk för jordbävningar. De cypriotiska myndigheterna har tillräcklig och god beredskap för jordbävningar. Om det inträffar en jordbävning ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar.

På Seismologiska institutets webbplats finns information på finska om hur man ska agera vid en jordbävning: https://www2.helsinki.fi/fi/seismologian-instituutti/maanjaristykset/maanjaristykset-maailmalla/ohjeita-matkailijoille(Länk till en annan webbplats.)

På grund av långa heta perioder förekommer det särskilt under sommaren en risk för markbrand. De cypriotiska myndigheterna uppmanar att omedelbart ringa +357 1407 eller 112 om du upptäcker markbränder. Avlägsna dig från markbrändernas omedelbara närhet och följ researrangörernas och myndigheternas anvisningar. Under regnfria perioder kan det uppstå smog som är skadlig för hälsan. Följ myndigheternas anvisningar om det uppstår smog. Under vintern kan störtregn orsaka översvämningar och då ska du vara särskilt försiktig om du kör bil eftersom det finns en risk att vägarrasar.

Hälsoläget

Kranvattnet är i allmänhet drickbart, men kvaliteten beror på rörens skick. Många lokalinvånare dricker vatten på flaska på grund av höga klorhalter i kranvattnet.

Ambassaden rekommenderar att du skaffar ett europeiskt sjukvårdskort (EHIC). Med det avgiftsfria kortet som beviljas av Folkpensionsanstalten får du i akuta sjukdomsfall vård på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Mer information om det europeiska sjukvårdskortet finns på Folkpensionsanstaltens webbplats: https://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet.
Det europeiska sjukvårdskortet ersätter emellertid inte en reseförsäkring eller till exempel sjuktransporter från utlandet till hemlandet.

På Cypern accepteras det europeiska sjukvårdskortet inte vid alla privata sjukhus. De privata sjukhusen har ofta bättre service än de kommunala och där talas det oftare engelska än vid de kommunala sjukhusen.

Det europeiska sjukvårdskortet gäller inte i den norra delen av Cypern. Ambassaden rekommenderar en heltäckande reseförsäkring.
Kontrollera före resan vad som ingår i din reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd: ”Matkailijan terveysopas”(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska byrån för smittsamma sjukdomar(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Den så kallade gröna linjen som administreras av FN delar upp Cypern i två delar: den norra delen ockuperades av Turkiet 1974 och bebos av turkcyprioter och den södra delen bebos av grekcyprioter. År 1983 utropade den turkcypriotiska delen sig självständig som Turkiska republiken Norra Cypern (TRNC), men det är endast Turkiet som erkänt staten. Det finns således bara en erkänd statsförvaltning på ön, Republiken Cypern.

Det finns nio ställen där EU-medborgare kan korsa den gröna linjen genom att visa upp pass eller ett identitetskort med foto. Det går att korsa gröna linjen med bil, men det krävs en separat försäkring som man kan köpa på gränsövergångsstället. Utred gärna i förväg vad som ingår i bilförsäkringarna.

På Cypern finns inget lokalt mobiltelefonnät som täcker hela ön och inga direkta telefonförbindelser mellan Republiken Cypern och öns norra del. Mobiltelefoner med utländska abonnemang fungerar dock i allmänhet på hela ön, bara nätet behöver bytas. Om du kommer från ett EU-länd, märk väl att EU:s interna kostnadsfria roaming inte gäller Norra Cypern.

Överväg noga köp av bostäder eller fastigheter på Cypern eftersom ägarförhållandena är oklara.
Anlita gärna en juridisk expert som känner till de lokala lagarna och förhållandena.
På Norra Cypern ska du vara särskilt försiktig och noga utreda fastighetens historia med hjälp av en sakkunnig, insatt och oberoende jurist eftersom Norra Cypern enligt internationell rätt är ockuperat område.
Många utlänningar har på grund av fastighetsaffärer råkat ut för utdragna rättsproces.

Särskilt om du bokar en paketresa till Norra Cypern är det viktigt att på förhand noggrant ta reda på vilka tjänster researrangören erbjuder och vad som ingår i resans pris. Det kan vara klokt att förhålla sig försiktig till handeln med värdesaker norr om den gröna linjen.

Det europeiska sjukvårdskortet gäller inte i öns norra del. Ambassaden rekommenderar en heltäckande reseförsäkring. Kontrollera före resan vad som ingår i din reseförsäkring.

Notera att ambassaden kan ha svårt att hjälpa finländska medborgare på Norra Cypern på grund av bristfälliga kontakter till myndigheterna.

Inresebestämmelser

Information om inresebestämmelserna finns på de cypriotiska turistmyndigheternas webbplats https://www.visitcyprus.com/index.php/en/practical-info/entry-requirements(Länk till en annan webbplats.)

UM ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mer om finska medborgares resedokument: https://um.fi/passi/.

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.