25.9.2019

Cypern: resemeddelande:

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är tryggt att resa i Cypern bara man är normalt försiktig. På grund av situationen i Cyperns närområden har de cypriotiska myndigheterna höjt hotnivån till medelnivån på en skala med tre nivåer. Var uppmärksam i vänstertrafiken.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna nödnumret är 112.

Det allmänna säkerhetsläget är gott och myndigheternas handlingsförmåga är god. Myndigheter som ansvarar för säkerheten i landet:

Cyperns befolkningsskydd
http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/contact_en/contact_en?OpenDocument

Polisen
http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Brottsligheten

Brottsligheten riktad mot utländska turister är småskalig, men den har ökat under de senaste åren. På de populära turistmålen inträffar det årligen bara enstaka egendomsbrott och våldsbrott.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Motorvägarna är i allmänhet i gott skick. Var uppmärksam och försiktig i vänstertrafiken och var beredd på nyckfullt beteende i trafiken. På motorvägarna sker det mycket fortkörning. Det finns ingen järnväg på Cypern.

Polisen informerar om trafiksäkerheten http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

Naturförhållanden

På havsområdena i närheten av Cypern möts två kontinentalplattor. På grund av deras rörelser registreras det några jordbävningar på Cypern varje år som sedan 1996 legat mellan 3,0 och 5,5 på richterskalan. Det har också förekommit en del mindre skalv. Före 1996 inträffade det större jordbävningar på ön som krävde dödsoffer. De cypriotiska myndigheterna har tillräcklig och bra beredskap med tanke på jordbävningar.

På Cypern är geologiska avdelningen vid ministeriet för jordbruk, naturresurser och miljö ansvarig myndighet i fråga om jordbävningsrelaterade frågor: http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/All/0F608C68DE5CFB41C22578B500274CDC?OpenDocument

På grund av långa heta perioder förekommer det särskilt under sommaren en risk för skogsbrand. Under vintern kan störtregn orsaka översvämningar och då ska särskilt den som kör bil vara försiktig på grund av risken för att vägarna kan rasa.

Hälsoläget

Kranvattnet är i allmänhet drickbart, men kvaliteten beror på rörens skick, och många lokalinvånare dricker vatten på flaska på grund av höga klorhalter i kranvattnet.

Med det europeiska sjukvårdskortet, som du får gratis på Folkpensionsanstalten, får du nödvändig vård i Cypern och andra EU- och EES-länder. Mera information på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti
http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet
http://www.kela.fi/web/en/european-health-insurance-card?inheritRedirect=true

Privata sjukhus ger ofta bättre service än kommunala, bland annat på grund av att där oftare talas engelska och köerna är kortare. Det lönar sig att ha en reseförsäkring, det europeiska sjukförsäkringskortet som utfärdas av FPA duger inte på privata sjukhus. Specialvård eller hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring. Kontrollera vad din försäkring täcker före resan.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Den så kallade gröna linjen som administreras av FN delar upp Cypern i två delar: den norra delen ockuperades av Turkiet 1974 och bebos av turkcyprioter och den södra delen bebos av grekcyprioter. År 1983 utropade det turkcypriotiska delen sig självständig som Turkiska republiken Norra Cypern (TRNC), men det är endast Turkiet som erkänt staten. Det finns med andra ord bara en erkänd statsförvaltning på ön, Republiken Cypern.

Överväg noga innan du köper en bostad eller fastighet på Cypern och anlita en juridisk expert eftersom ägarförhållandena är oklara. På Norra Cypern ska man vara särskilt försiktig och noga utreda fastighetens historia med hjälp av en sakkunnig, insatt och oberoende jurist, eftersom Norra Cypern enligt internationell rätt är ockuperat område. Många utlänningar har på grund av fastighetsaffärer råkat ut för utdragna rättsprocesser.

Det finns sju ställen där EU-medborgare kan korsa den gröna linjen genom att visa upp pass eller ett identitetskort med foto. Man ska ändå minnas att ambassaden kan ha svårt att hjälpa finländska medborgare på Norra Cypern på grund av bristfälliga kontakter till myndigheterna där. Det går att korsa gröna linjen med bil, men det krävs en särskild försäkring som man får köpa på gränsövergångsstället.

På Cypern finns två områden som tillhör Storbritannien, varav det ena ligger väster om Limassol och det andra mellan Larnaca och Ayia Napa. Inom områdena finns det inga gränsformaliteter, med undantag av brittiska militärbaser. En eventuell okontrollerad brexit kan dock i det inledande skedet ändra läget. Samtidigt kan den medföra köer på flygplatserna.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Nicosia

9, Arch. Makarios Avenue
Severis Building, 2nd floor
1065 NICOSIA
CYPRUS
+357 224 580 20
sanomat.NIC@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument