8.7.2022

Botswana: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det politiska läget i Botswana är lugnt. Det allmänna säkerhetsläget är relativt gott men brottsligheten ökar. Undvik att röra dig ensam eller ute när det är mörkt. Normal vaksamhet är på sin plats.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Botswana finns bl.a. på landets regerings webbplats https://www.gov.bw/(Länk till en annan webbplats.). Ambassaden delar aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det politiska läget i Botswana är lugnt. Det allmänna säkerhetsläget är relativt gott men brottsligheten ökar. Förvara pass och värdeföremål inlåsta och håll dem nära kroppen när du rör dig utomhus. Vi rekommenderar att du har med dig en kopia av ditt pass när du rör dig utomhus. Allmän vaksamhet är på sin plats. Rör dig inte ensam efter mörkrets inbrott, och undvik att köra bil i mörkret.

I krissituationer uppmanas finska medborgare att kontakta Tysklands ambassad i Gaborone:

Embassy of the Federal Republic of Germany
Professional House, Broadhurst Mall
P.O.Box 315, Gaborone, Botswana
tfn: +267 395 3143, +267 395 3806
fax: +267 395 3038

Polisens webbplats: http://www.police.gov.bw/(Länk till en annan webbplats.)
Nödnummer: 997 (medical), 998 (eldsvåda), 999 (polis)

Brottsligheten

Fickstölder håller på att bli vanligare särskilt i Gaborone, Francistown och Maun.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. En stor del av vägnätet utanför de största städerna saknar vägbeläggning och kräver fordon med fyrhjulsdrift. På landsbygden finns ingen vägskyltning, varför GPS rekommenderas för den som rör sig på egen hand. I glest bebyggda områden bör man röra sig i grupper på minst två fordon. Bilolyckor är vanliga.
Kontrollera på förhand att det finns tillräckligt med bränsle och vatten för nästa etapp och även reservdäckets kondition. Nattetid utgör åsnor och kor och andra djur som sover på vägen en särskild trafikfara.

Naturförhållanden

Naturparkerna är Botswanas stora turistattraktioner, i synnerhet Okavangodeltat och Chobes djurpark är populära resmål. Följ de lokala reglerna när du rör dig i parkerna. Ovarsamma turister har råkat ut för olyckor i samband med möten med vilda djur, ibland med dödlig utgång. Dagstemperaturen kan vara mycket hög i november–mars.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra coronarelaterade specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatsen, vid gränsen och i samband med resor i allmänhet. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

En mycket stor del av befolkningen är hiv-positiv. Även andra smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. Malariasmitta är möjlig. Malaria förekommer i landets norra delar, särskilt under regnperioden (november–april).

I stora städer erbjuds dyr sjukvård av varierande kvalitet, medan den på landsbygden inte håller hög standard. Vi rekommenderar att du vid behov anlitar sjukvården i Sydafrika i den mån det är möjligt.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för bruk och smuggling av narkotika är stränga. Homosexualitet är förbjuden i lag. Be om lov innan du fotograferar lokalbefolkningen.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt, så det är särskilt viktigt att följa det aktuella läget i de lokala myndigheternas information, på ambassadens webbplats och i sociala medier. Om du reser med minderåriga barn ska du beakta att de botswanska myndigheterna kräver ett officiellt legaliserat intyg om familjeband vid gränsen. Om en minderårig person reser med endast sin ena förälder krävs ett skriftligt intyg av den andra föräldern. Om intyg saknas kan det vara ett hinder för att komma ombord på ett flyg eller in i landet. Kontrollera kraven med de botswanska myndigheterna. Botswanas ambassad i Stockholm: http://www.botswana.se(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument