Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

2.3.2020

Botswana: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det politiska läget i Botswana är lugnt. Allmänna säkerhetsläget är relativt gott men brottsligheten ökar. Undvik att röra dig ensam eller ute då det är mörkt. Normal vaksamhet på sin plats.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de botswanska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Botswanas hälsoministerium: https://www.moh.gov.bw/coronavirus.html
IATA:
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

De politiska omständigheterna i Botswana är stabila. Det allmänna säkerhetsläget i landet är relativt gott även om brottsligheten ökar. Pass och värdeföremål bör låsas in och hållas nära kroppen då man rör sig utomhus. Det är bra att ha med sig en kopia av sitt pass när man rör sig ute. Allmän vaksamhet är på sin plats. Det rekommenderas att man inte rör sig ensam ute eller åker bil efter skymningen.

I krissituationer uppmanas finska medborgare att kontakta den tyska beskickningen i Gaborone:

Embassy of the Federal Republic of Germany
Professional House, Broadhurst Mall
P.O.Box 315, Gaborone, Botswana
tel: +267 395 3143, +267 395 3806
fax: +267 395 3038

Polisens webbplats är http://www.police.gov.bw/
Nödnummer: 997 (medical), 998 (eldsvåda), 999 (polis)

Brottsligheten

Fickstölder håller på att tillta särskilt i Gaborone, Francistown och Maun.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Landet har vänstertrafik. En stor del av landets vägnät utanför de största städerna saknar vägbeläggning och kräver fordon med fyrhjulsdrift. På landsbygden finns ingen vägskyltning, varför GPS rekommenderas för den som rör sig på egen hand. Om man rör sig med bil i glest bebyggda trakter bör man röra sig i grupper på minst två fordon, och i förväg försäkra sig om att man har tillräckligt med bränsle och vatten för nästa etapp och kontrollera reservdäckets kondition. Då man rör sig nattetid utgör åsnor och kor och andra djur som sover på vägen en särskild trafikfara.

Naturförhållanden

Naturparkerna är Botswanas stora turistattraktioner, i synnerhet Okavangodeltat och Chobes djurpark är populära resmål. Då man rör sig i parkerna måste man absolut följa de lokala reglerna. Ovarsamma turister har råkat ut för olyckor i samband med möten med vilda djur, ibland med dödlig utgång. Dagstemperaturen kan vara mycket hög i november-mars.

Hälsoläget

De hiv-positivas andel av befolkningen är mycket hög. Också andra smittsamma sjukdomar, såsom tuberkulos, förekommer relativt allmänt. Malariasmitta är möjlig. Malaria förekommer i landets norra delar, särskilt under regnperioden (november – april).

I stora städer erbjuds dyr och varierande sjukvård, medan den på landsbygden inte håller hög standard. Därför uppmanas man att vid behov i mån av möjlighet anlita sjukvården i Sydafrika.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Straffen för bruk och smuggling av narkotika är stränga. Homosexualitet är förbjuden i lag. Be om lov innan du fotograferar lokalbefolkningen.

Inresebestämmelser

När man reser i sällskap av minderåriga barn ska man beakta att de botswanska myndigheterna kräver ett officiellt legaliserat intyg om familjeband vid gränsen. Om en minderårig person reser med endast sin ena förälder måste man ha ett skriftligt intyg av den andra föräldern. Om dokumenten saknas orsakar det problem och man kan hindras från att komma in i landet eller ombord på ett flyg. Kontrollera kraven med de botswanska myndigheterna. Botswanas ambassad i Stockholm: http://www.botswana.se

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Pretoria

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument