2.2.2024

Armenien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik resor till Nagorno-Karabach och till gränsområdet mellan Armenien och Azerbajdzjan.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Armenien är ett relativt tryggt resmål, men undvik att resa till Nagorno-Karabach och till gränsområdet mellan Armenien och Azerbajdzjan (mer information under punkt Särskilda säkerhetsrisker),
läs vidare i resemeddelandet om Azerbajdzjan.

I centrum av Jerevan har det förekommit demonstrationer som huvudsakligen har förlöpt lugnt. Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

I nödsituationer kan finska medborgare vända sig till andra EU-länders och de nordiska ländernas beskickningar. Du kan också vända dig till Finlands honorärkonsul:

Timothy Straight
Tamanyan Street 6, apartment 14, Yerevan, Armenia
Tfn +374 10 565587
Mobiltfn: +374 91 401 623
e-post: finnishconsulateyerevan@gmail.com

Särskilda säkerhetsrisker

Konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan om Nagorno-Karabach eskalerade till krig i september 2020, som sedan avslutades med eldupphör den 10 november 2020. Azerbajdzjan har återerövrat områden som varit ockuperade av Armenien sedan vapenvilan 1994 samt den södra delen av Nagorno-Karabach. Kriget pågick endast i Nagorno-Karabach och i de av Armenien kontrollerade områdena runt omkring. Den norra delen av det armeniska området har ännu oklar status. En rysk fredsbevarande insats övervakar eldupphöret och gränsen.

Möjligheten att resa in i området är begränsad. Utlänningar har inte heller tidigare släppts in i regionen utan ett särskilt tillstånd, och från Armenien kan man endast resa till området genom Latjinkorridoren, som övervakas av ryska trupper. Latjinkorridoren har stängt i December 2022 och Azerbajdzjanska myndigheter stängde Lachin-korridoren vid "gränsstationen" i april 2023. Den nya gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan är varken fastställd eller utmärkt.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ökat spänningarna när det gäller att bevara freden mellan Azerbajdzjan, Armenien och Ryssland. Det inrikespolitiska läget i Armenien är stabilt efter kriget och två demokratiska val men ännu inte etablerad. Gränserna till Azerbajdzjan och Turkiet är stängda. Processen för att normalisera relationerna pågår, men inga snabba framsteg väntas.

Brottsligheten

Fickstölder och andra former av egendomsbrott kan förekomma. Trots att Armenien är ett relativt tryggt land för resenärer lönar det sig att vara försiktig och undvika att röra sig ensam på öde gränder, särskilt efter mörkrets inbrott.Turismen har påverkats av den betydande ryska migrationen till Armenien efter angreppskriget mot Ryssland, vilket t.ex. har påverkat prisnivån och utbudet av boende.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikregler följs inte och det förekommer mycket fortkörning. Landets bilbestånd är i dåligt skick, särskilt utanför Jerevan och få använder säkerhetsbälte trots att det i princip är obligatoriskt.

Förutom några huvudleder är vägarna i dåligt skick och situationen förvärras alltid under vintermånaderna. Det händer att polisen skriver ut böter åt bilister och sätter pengarna i egen ficka. Det lönar sig att köpa bensin endast vid bensinstationer som ingår i pålitliga kedjor . Undvik att köra nattetid. Gränsen för rattfylleri är noll promille.

Naturförhållanden

Armenien ligger i ett seismiskt aktivt område och små jordbävningar är vanliga. Den senaste stora jordbävningen inträffade 1988.

Hälsoläget

Innan resan bör du kontrollera coronasituationen https://www.moh.am/#3/0(Länk till en annan webbplats.)
Meddelanden av Armeniens utrikesministerium finns på adressen: https://www.mfa.am/en/(Länk till en annan webbplats.)

Det är viktigt för resenären att ha en heltäckande reseförsäkring. Försäkringen bör täcka evakuering till Finland per flyg vid allvarlig sjukdom eller olycka.

På grund av landets ekonomiska situation är nivån på den offentliga hälsovården låg och sjukhusens utrustning bristfällig. I Jerevan finns det dyra privata kliniker.

Drick inte kranvattnet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Armenien är ett ortodoxt kristet land men kvinnor kan klä sig på normalt västerländskt sätt. På landsbygden är folk i allmänhet mera konservativa, och avslöjande klädsel kan väcka negativ uppmärksamhet.

För narkotikabruk kan man få väldigt höga böter och långa fängelsestraff.

Fotografera inte militära mål. Utlänningar som försökt ta sig in i militära områden eller rört sig i närheten av dem har gripits och förhörts. Det lönar sig att be om lov innan man fotograferar religiösa platser.

Inresebestämmelser

På grund av coronaviruspandemin kan reserestriktioner och karantänsbestämmelser ändras plötsligt. Därför är det viktigt att följa aktuella myndighetsmeddelanden.

Information om bestämmelserna om inresa finns att få på webbplatsen för Armeniens utrikesministerium http://www.mfa.am/(Länk till en annan webbplats.) och på Armeniens ambassad i Stockholm http://www.sweden.mfa.am/en/(Länk till en annan webbplats.).

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument