Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
6.3.2020

Albanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt tryggt resmål, undvik demonstrationer. Jordskalv och skogsbränder kan förekomma.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de albanska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Albaniens hälsoministerium http://www.shendetesia.gov.al/
Albanska folkhälsoinstitutet http://www.ishp.gov.al/ (på albanska)
Nödnummer för coronavirusfall (+355) 127

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget är i allmänhet gott.

Undvik demonstrationer och folksamlingar.

Turismen håller på att utvecklas längs den albanska kusten från Velipoje-stränderna i norr ända till Saranda i söder. Bland annat områdena kring Durres och Saranda är relativt trygga. Även de historiska städerna i inlandet såsom Kruja, Korça och Gjirokaster samt stränderna vid sjön Ohrid är fridsamma turistmål. Den allmänna inställningen till turister är positiv eftersom turismen är ny i området.

Brottsligheten

Säkerheten är i allmänhet god, särskilt i Tirana. Brottslighet och våld förekommer inom vissa områden, men det är sällan utlänningar som drabbas. I kollektivtrafiken och på livliga platser lönar det sig att se upp för ficktjuvar. Var uppmärksam och förvara värdeföremål på säkert ställe.

Bilstölder är fortsättningsvis rätt vanliga. Gör inte motstånd om du blir utsatt för en våldsam bilkapning.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Vägarnas dåliga skick och våghalsigt beteende i trafiken orsakar farliga situationer. Undvik att köra då det är mörkt.

Naturförhållanden

Albanien är beläget i ett seismiskt aktivt område där jordbävningar kan förekomma. Information om jordskalv finns till exempel på Seismologiska institutets webbplats: http://www.seismo.helsinki.fi/ eller på Albanian Institute of GeoSciences, Energy, Water and Environments webbplats: http://www.geo.edu.al/newweb/?gj=gj2 När du väljer boende är det bra att beakta byggnadens jordbävningstålighet.

På sommaren förekommer det skogsbränder i Albanien och de sprids av torrt, hett och blåsigt väder. Avlägsna dig från skogsbrändernas närhet. Brandkåren har inte alltid kapacitet att släcka bränderna snabbt.

Störtregn kan också förekomma och då kan regnvattnet och leran från bergen förorsaka översvämningar i låglänta trakter.

Hälsoläget

Den offentliga hälsovården når inte upp till västerländsk standard och nivån på sjukhusens utrustning är låg. Privata läkarstationer är bättre utrustade.

Heltäckande reseförsäkring behövs. Det är dyrt och svårt att ordna med hemtransport vid sjukdoms- eller dödsfall om man inte har en heltäckande reseförsäkring.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Om en minderårig reser till Albanien utan vårdnadshavare eller med endast den ena vårdnadshavaren lönar det sig att kontrollera med Albaniens ambassad vilka handlingar och tillstånd som krävs.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument