Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
28.9.2020

Albanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta normal försiktighet. I allmänhet tryggt, undvik demonstrationer. Jordbävningar, skogsbränder och översvämningar kan förekomma.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Albanien hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/grc/forsta-sidan och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Albanien är i allmänhet gott.

Undvik eventuella demonstrationer och folksamlingar.

Turismen håller på att utvecklas längs den albanska kusten från stränderna Velipoje i norr till Saranda i söder. Bland annat områdena kring Durres och Saranda är relativt trygga. Även de historiska städerna i inlandet, såsom Kruja, Korça och Gjirokaster, och stränderna vid sjön Ohrid är lugna turistmål. Den allmänna inställningen till turister är positiv eftersom turismen är ny i området.

Brottsligheten

För resenärer är säkerheten i allmänhet god, särskilt i Tirana. Brottslighet och våld förekommer i vissa områden men det är sällan utlänningar som drabbas. I kollektivtrafiken och på livliga platser lönar det sig att se upp för ficktjuvar. Var vaksam och förvara värdeföremål på ett säkert ställe.

Bilstölder är fortfarande rätt vanliga. Gör inte motstånd om du blir utsatt för en våldsam bilkapning.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Vägarnas dåliga skick och våghalsigt beteende i trafiken kan orsaka farliga situationer. Undvik att köra i onödan då det är mörkt.

Naturförhållanden

Albanien är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv kan förekomma. Information om jordskalv finns till exempel på Seismologiska institutets webbplats: http://www.seismo.helsinki.fi/ (på finska) eller på Albanian Institute of GeoSciences, Energy, Water and Environments webbplats: http://www.geo.edu.al/newweb/?gj=gj2 (på engelska). När du väljer logi är det bra att beakta byggnadens jordbävningstålighet.

På somrarna förekommer skogsbränder som kan sprida sig till följd av det torra, heta och blåsiga vädret. Avlägsna dig från brändernas omedelbara närhet. Brandkåren har inte alltid kapacitet att släcka bränderna snabbt.

Kraftiga regn kan förekomma och då kan vattnet och leran som rinner från bergen förorsaka översvämningar i låglänta områden.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatserna och vid gränsstationerna samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ambassadens coronavirusanvisningar https://finlandabroad.fi/web/alb/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-albaniassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19139402

Den offentliga hälso- och sjukvården når inte upp till västerländsk standard och nivån på sjukhusens utrustning är låg. Privata läkarstationer är bättre utrustade.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan reserestriktionerna och karantänsbestämmelserna ändras plötsligt så det är viktigt att följa aktuella myndighetsanvisningar, ambassadens webbplats och sociala medier.

Ambassadens coronavirusanvisningar
https://finlandabroad.fi/web/alb/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-albaniassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19139402

Om en minderårig reser till Albanien utan vårdnadshavare eller med endast den ena vårdnadshavaren lönar det sig att kontrollera med Albaniens ambassad vilka handlingar och tillstånd som krävs.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument