28.11.2023

Förenade Arabemiraten: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt taget ett tryggt resmål. Resenärer uppmanas att iaktta försiktighet eftersom det finns en risk för terrordåd i landet. Beakta de muslimska förhållningsreglerna. I landet råder nolltolerans mot narkotika.

Aktuellt

Om du bor permanent i Arabemiraten och reser till ett annat land i avsikt att återvända, men råkar tappa bort ditt pass under resan så kom ihåg att gränsmyndigheterna i Arabemiraten inte godkänner nödpass (emergency passport) för återinresan. Ett nödpass beviljas bara för en resa hem till Finland. Detta gäller också turister. Under de internationella evenemang som äger rum i Arabemiraten bör vara väl införstådd att framkomligheten i trafiken kan påverkas.

Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Förenade Arabemiraten är allmänt taget ett tryggt resmål. Resenärer uppmanas att iaktta allmän vaksamhet, eftersom det finns en risk för terrordåd i landet. På grund av de regionala spänningarna kan säkerhetsläget kring Persiska viken förändras plötsligt.

De emiratiska myndigheterna har bekräftat att det gjorts robotattacker mot landet under början av 2022. Även om liknande attacker är sällsynta i landet, kan risken för nya attacker inte uteslutas. Följ hur läget utvecklas genom lokala myndigheters information och medierna. Se till att din reseanmälan är uppdaterad.

Allmänna nödnummer:

  • Polisen: 999
  • Ambulans: 998
  • Brandkår: 997

Brottsligheten

Det förekommer lite brottslighet i landet. Turister bör iaktta normal försiktighet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Höga hastigheter och bristande efterlevnad av trafikreglerna orsakar farliga situationer speciellt på motorvägar. Dimma, sandstormar och översvämningar kan också påverka trafiksäkerheten. I landet råder nolltolerans mot användningen av alkohol. Övervakningskamerorna är många och böterna för trafikförseelser kan vara stora.
Länk till myndigheternas webbplats:

Naturförhållanden

Sandstormar, dimma och översvämningar kan sporadiskt försvåra resorna. Under sommarmånaderna stiger temperaturen till +40–50 °C.

Följ de lokala myndigheternas anvisningar om sandstormar och andra förändringar i väderförhållandena.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Hälsomyndigheterna begränsar resenärers rätt att föra in receptbelagda och andra läkemedel. Du får information om införsel av läkemedel vid hälsoministeriet: http://www.mohap.gov.ae/(Länk till en annan webbplats.), och från portalen för landets regering: https://u.ae/en/information-and-services/health-and-fitness/drugs-and-controlled-medicines

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Förenade Arabemiraten är ett muslimskt land, där det är skäl att uppträda konservativt. till exempel undvika att uppträda berusad, klä sig utmanande eller kyssas och kramas på offentliga platser.

Förenade Arabemiraten har nolltolerans i fråga om narkotika. För innehav och användning av narkotika (inklusive milda droger) utdöms stränga straff. Minimidomen är fyra års fängelse. Detta gäller även för personer som ertappas endast med små rester av droger som använts före ankomsten till Förenade Arabemiraten. Likaså gäller det personer som endast gör mellanlandningar i Förenade Arabemiraten.

I brottmål tillämpas i vissa fall den muslimska sharia-lagen. Enligt sharia klassas bland annat alkoholanvändning, utomäktenskapliga relationer och homosexualitet som brott. Även att ”klä sig opassande med tanke på sitt kön” är förbjudet.

Lagstiftningen tillåter dödsstraff för flera brott, bland annat mord, terrorism och narkotikabrott. Också för homosexualitet kan man enligt sharia dömas till döden. I praktiken verkställs dödsstraffet emellertid endast i mycket grova brottsfall.

Man bör förhålla sig med tillbörlig respekt till landets myndigheter. Det är förbjudet att fotografera militära och andra förvaltningsbyggnader. I fråga om sociala medier är det skäl att beakta att det är straffbart att publicera meddelanden och fotografier som kränker bland annat människors privatliv, religion, myndigheter eller landets ledning. Det är också straffbart att sprida rykten och desinformation.Förenade Arabemiraten tvistar om territorialvatten med sina grannar. Västerlänningar som färdats med båt på politiskt känsliga områden har under de senaste åren arresterats och till och med dömts till långa fängelsestraff. Undvik att vistas i närheten av de omtvistade öarna Abu Musa, Greater Tunb och Lesser Tunb i Persiska viken.

Mer information om förutsättningarna för import av kontanta medel samt andra föremål och förnödenheter finns här: https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/clearing-the-customs-and-paying-customs-duty

Svar på de vanligaste frågorna hittar du på ambassadens webbplats: https://finlandabroad.fi/web/are/vanliga-fragor(Länk till en annan webbplats.)

Inresebestämmelser

Olaglig vistelse i landet leder till bötesstraff. Mer information hittar du till exempel här: https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/visa-fees.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument