FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering har avgjort frågan som gäller upptagande av personer i sametingets vallängd

Förenta nationernas kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) avgjorde den 13 juni 2022 frågan om upptagande av personer i sametingets vallängd.

Ändringssökandena överklagade förvaltningsdomstolens (HDF) beslut av den 30 september 2015 och den 13 januari 2016 om upptagande av personer i sametingets vallängd.  Ändringssökandena ansåg att genom att i sametingets vallängd uppta personer som inte har erkänts av valnämnden har besluten lett till att i vallängden har funnits personer som inte helt har förbundit sig att försvara urfolkens rättigheter. Enligt ändringssökandena har HDF:s beslut brutit mot förpliktelserna i artikel 1 (rasdiskriminering), artikel 5a (rätten till likabehandling i domstolar och andra rättsvårdande organ), artikel 5c (politiska rättigheter, i synnerhet rätten att delta i val, att rösta och att vara valbar) och artikel 5e ( ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter).

Enligt kommitténs avgörande har Finland brutit mot artikel 5c i konventionen om ändringssökandenas politiska rättigheter, i synnerhet rätten att delta i val, att rösta och att vara valbar, grundat på allmän och lika rösträtt, att ta del i landets styre och allmänna angelägenheter på alla plan och att på lika villkor ha tillträde till offentliga tjänster. Kommittén konstaterar att HDF i minst 53 av 93 beslut har tagit upp väljare i vallängden utifrån en ”helhetsbedömning” utan att visa att de skulle ha uppfyllt ett av de objektiva kriterier som anges i 3 § i sametingslagen.

Enligt kommittén har HDF:s beslut på ett tillgjort sätt kunnat ändra situationen i fråga om röstberättigade personer vid valet till sametinget, vilket har inverkat på sametingets förmåga att genuint representera samerna och bevaka deras intressen. Således har HDF:s beslut som utan uppenbar grund avviker från den gällande lagens rätta tolkning, kränkt ändringssökandenas rätt att som samiskt urfolk kollektivt bestämma om sametingets sammansättning och delta i att sköta gemensamma ärenden enligt artikel 5c i konventionen. 

Enligt kommittén har bestämmelserna i artikel 5a eller 5e inte överträtts.  

Kommittén rekommenderar att Finland erbjuder ändringssökandena ett effektivt rättsmedel genom att i brådskande ordning inleda förhandlingar för att se över 3 § i sametingslagen. Detta i syfte att se till att kriterierna för rösträtt vid val till sametinget fastställs med respekt för samernas rätt att ge sitt fria och informationsbaserade förhandssamtycke i frågor som gäller deras medlemskap och politiska deltagande för att åtnjuta och fullt ut tillgodose de andra rättigheterna enligt artikel 5c och 5e i konventionen.   

Kommitténs avgörande följer som bilaga till detta pressmeddelande

Mer information

  • Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tnf 0295 351 172
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi