Utkastet till regeringsproposition om Finlands anslutning till Nato på remiss

Utkastet till regeringens proposition om godkännande av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal, som tagits fram av en arbetsgrupp under ledning av utrikesministeriet sändes på remiss den 3 november 2022.

Nordatlantiska fördraget är ett avtal om inrättandet av Nato med bestämmelser om principerna för alliansens verksamhet och medlemmarnas skyldigheter. Avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal gäller Natos status som juridisk person och Natopersonalens privilegier och immunitet. Finlands anslutning till Nato kräver riksdagens godkännande.

Natoländerna undertecknade Finlands och Sveriges anslutningsprotokoll i Nordatlantiska rådet den 5 juli 2022. Efter att alla Natoländer har ratificerat anslutningsprotokollen ansluter sig Finland och Sverige till Nato.

I utkastet till regeringspropositionen har arbetsgruppen bedömt nordatlantiska fördragets förhållande till grundlagen. Arbetsgruppen har kommit till den slutsatsen att avtalet inte är problematiskt med hänsyn till Finlands suveränitet och deltagande i internationellt samarbete och att det inte handlar om betydande överföring av behörighet till en internationell organisation. Därför kan riksdagen fatta beslut om godkännande av avtalet med enkel majoritet.

En anslutning till nordatlantiska fördraget anses inte inverka på Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska beslutssystem, skyldighet att försvara landet eller republikens presidents uppdrag som överbefälhavare för försvarsmakten.

Den gällande lagstiftningen tillåter anslutning till nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal, och avtalsskyldigheterna medför inte några nödvändiga ändringsbehov i de nationella bestämmelserna. Eventuella senare lagstiftningsåtgärder som gäller medlemskapet kan genomföras genom särskilda författningar.

Arbetsgruppen behandlade också de viktigaste konsekvenserna av anslutningen till nordatlantiska fördraget, vilka särskilt rör utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Arbetsgruppen identifierade också konsekvenser som medlemskapet medför för ekonomin och personalen och som kommer att preciseras under medlemskapet.

Som Natomedlem ska Finland dessutom ansluta sig till andra Natoavtal som gäller truppernas ställning, informationssäkerhet och skydd av försvarsförvaltningsområdets uppgifter inom 12 månader från att Finlands anslutningsinstrument har deponerats. För dessa avtal begärs riksdagens godkännande genom separata regeringspropositioner.

I arbetet med att bereda regeringspropositionen deltog företrädare för republikens presidents kansli, statsrådets kansli, utrikesministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, försvarsministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket.

Utlåtanden om regeringspropositionen kan lämnas på utlatande.fi (Länk till en annan webbplats.)fram till den 23 november 2022.

Mer information: