Lagförslaget om ett D-visum för längre vistelser underlättar arbetskraftsinvandringen

Regeringens proposition om ett visum för längre vistelser, ett nationellt D-visum, underlättar arbetskraftsinvandring och främjar det snabbare förfarandet för inresetillstånd, den så kallade expressfilen. I den första fasen av reformen är det nationella D-visumet avsett för experter, tillväxtföretagare och deras familjemedlemmar.

"Förslaget är viktigt, eftersom det underlättar arbetskraftsinvandring. Samtidigt skapar vi en grund för att D-visumet, efter ytterligare utredningar, även ska kunna beviljas forskare och studerande", säger utrikesminister Pekka Haavisto.

"Finland behöver fler experter på olika områden för att samhällets hjul ska hållas i rullning. Migrationsförvaltningen måste bemöta detta behov med smidiga tjänster. I andra Schengenländer används nationella D-visum redan för olika målgrupper", säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Det nationella D-visumet grundar sig på Schengenkonventionen, men bestämmelser om villkoren för beviljande och giltighetstid kan utfärdas nationellt. Med ett nationellt D-visum får man vistas i det land som utfärdat visumet i högst ett år. D-visumet gör det alltså möjligt att vistas längre i landet än ett Schengenvisum.  

D-visumet möjliggör expressfilen i praktiken

Regeringens proposition om ett nationellt D-visum har sitt ursprung i budgetförhandlingarna i september 2020, då regeringen beslutade att det ska utredas hur man kan skapa ett snabbare förfarande för uppehållstillstånd för experter och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar, en så kallad expressfil. Expressfilen ska bli klar i juni 2022.

D-visumet stöder servicelöftet att förfarandet med expressfilen ska ta bara 14 dagar, så att experter och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar får resa till Finland genast när de beviljats uppehållstillstånd, och inte längre behöver vänta utomlands på att uppehållstillståndskortet anländer.

"Expressfilen är ett sätt att underlätta flytten till Finland för experter. Det pågår också många andra åtgärder för att påskynda och förenkla uppehållstillståndsprocessen. Den färska färdplanen för arbets- och utbildningsrelaterad invandring samlar olika åtgärder för att göra servicevägarna enkla och smidiga", säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Den 16 september 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och av 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen. Lagen ska träda i kraft våren 2022.

Propositionen har beretts vid utrikesministeriet i samarbete med inrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och Migrationsverket samt flera andra myndigheter.

 

Ytterligare information:

Pasi Tuominen, konsulär chef, tfn 0295 351 202 (pasi.tuominen@formin.fi) och Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, tfn 0295 351 053 (minna-kaisa.liukko@formin.fi), utrikesministeriet
Iiris Niinikoski, specialmedarbetare, tfn 0295 047 372, (iiris.niinikoski@tem.fi) och Kristel Stenman-Huuskonen, projektchef, tfn 0295 047 350 (kristel.stenman-huuskonen@tem.fi), arbets- och näringsministeriet
Jorma Kantola, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 215 (jorma.kantola@intermin.fi) och Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050566 1 922 (tiina.kivinen@intermin.fi), inrikesministeriet