Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision

Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision

Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven hos människor som lever under allvarliga kriser. En intensivare samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Detta är en central slutsats i Utvecklingspolitiska kommissionens rapport, där en expertgrupp bestående av kommissionens medlemmar analyserar den nuvarande situationen och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten.

Utvecklingspolitiska kommissionens rapport behandlar samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete, även kallad nexus (från engelskans triple nexus), framför allt under bräckliga förhållanden och långvariga konflikter där genomförandet av denna samverkan är särskilt utmanande.

Behovet av en intensivare samverkan är tydligt. En betydande del av Finlands partnerländer för bilateralt utvecklingssamarbete är svaga stater, till exempel Afghanistan, Etiopien och Myanmar. Finland är också känt som en engagerad givare av humanitärt bistånd och genomförare av fredsarbete.

Allt svårare förhållanden framhäver vikten av samverkan

I praktiken innebär nexus som arbetssätt åtgärder som stärker samstämmigheten och komplementariteten i samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete. Samarbetet med lokala aktörer och deras engagemang i processen är också av central betydelse.

I rapporten konstateras det att om vi lyckas införa det nya arbetssättet kommer det att ge upphov till smidigare och mer ändamålsenlig verksamhet, särskilt med tanke på människors behov och rättigheter samt en hållbar fred i mottagarländerna.

De allt svårare förhållandena ställer direkta krav på reformer. Behovet av humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsarbete förekommer ofta samtidigt. I sådana situationer kan de humanitära behoven kvarstå länge eller uppstå på nytt. Därför är det viktigt att samtidigt arbeta med frågor som mer traditionellt betraktas som utvecklingssamarbete, till exempel utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa samt vatten och sanitet.

Behovet av olika former av fredsarbete måste också bedömas enligt förhållandena och behoven.

Finland har goda förutsättningar att stärka samverkan

Trots det växande behovet kan det vara utmanande att stärka samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete. Arbetet underlättas av OECD:s biståndskommittés rekommendation, som innehåller principer för verksamheten.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionens rapport har Finland goda förutsättningar att stärka samverkan mellan olika aktörer. Detta kräver dock en starkare politisk vilja, ett beslutsamt ledarskap och riktlinjer som stöder samverkan på olika områden. Det behövs också nya tanke- och verksamhetssätt i både givar- och mottagarländerna för att samverkan och de gemensamma målen ska uppnås.

För närvarande saknar Finland fortfarande en gemensamt godkänd strategi för nexus som kan styra verksamheten i svåra miljöer. Därtill behövs närmare anvisningar till bistånds- och civilsamhällesorganisationerna om vilken typ av verksamhet som den finska statens finansiering riktas till.

Rapporten En helhet som är större än summan av delarna – Varför behöver Finlands utvecklingsarbete, humanitära bistånd och fredsarbete en gemensam vision? finns i sin helhet på Utvecklingspolitiska kommissionens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (på finska). 

Ytterligare information:

Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.