Europadomstolen har avgjort ett mål gällande Finland om återsändandet av en asylsökande till Irak

Europadomstolen har avgjort ett mål gällande Finland om återsändandet av en asylsökande till Irak

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har den 14 november avgjort ett mål om återsändandet av en asylsökande till Irak från Finland.

Den klagandes far ansökte om internationellt skydd i Finland 2015 för att inte bli tillbakasänd till Irak. Migrationsverket avslog hans ansökan om asyl och uppehållstillstånd. Den klagandes far överklagade beslutet hos förvaltningsdomstolen, som förkastade besvären. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte besvärstillstånd. Den klagandes far återvände frivilligt till Irak medan processen ännu pågick vid högsta förvaltningsdomstolen. Enligt uppgift från den klagande dog hennes far i Irak efter återresan.

Dottern klagade till Europadomstolen där hon hävdade att faderns återsändande till Irak kränkte artikel 2 (rätten till liv) och 3 (förbudet mot tortyr och omänsklig behandling) i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Därtill ansåg den klagande att det lidande faderns avvisningsbeslut och död orsakat henne själv var en kränkning av artikel 3 i Europakonventionen.

Europadomstolen konstaterade att i fråga om den klagandes far har artiklarna 2 och 3 i Europakonventionen kränkts vid behandlingen av faderns asylansökan. I sitt avgörande anser domstolen att den utredning som de finländska myndigheterna gjorde om de faktiska omständigheterna och den risk som den klagandes far skulle utsättas för om han återsändes till Irak till sin kvalitet inte motsvarar kraven i artiklarna 2 och 3 i Europakonventionen. Europadomstolen anser att myndigheterna var eller borde ha varit medvetna om fakta som tydde på att klagandens far kunde utsättas för livsfara eller riskerade att behandlas illa när han återvände till Irak.

Domstolen anser att klagomålet angående den klagande själv var ogrundat och tog inte upp det till prövning.

Europadomstolen ålade den finska staten att betala den klagande 20 000 euro för immateriell skada och 4 500 euro för rättegångskostnader.

Avgörandet kan läsas på Europadomstolens webbplats.

Ytterligare information: Satu Sistonen, lagstiftningsråd, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 789.

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.