Avgörande av FN:s kommitté för barnets rättigheter om vikten av att prioritera barnets bästa i asylärenden

Den 4 februari 2021 gav FN:s kommitté för barnets rättigheter sitt avgörande att barnets bästa ska prioriteras i ett asylärende. I avgörandet konstateras det att följande artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter har kränkts: artikel 3 (barnets bästa i första hand), artikel 19 (barnets rätt till skydd mot våld) och artikel 22 (barnets rätt till skydd och humanitärt bistånd, rättigheter som flykting och asylsökande).

Fallet gäller en familj med föräldrar av samma kön som avvisades till Ryssland. Familjen återvände frivilligt i augusti 2017 efter ett negativt asylbeslut. Det är familjens barn som framfört klagomålet. Kommittén anser att den finska staten har försummat sin skyldighet att i tillräcklig utsträckning beakta barnets bästa vid bedömningen av asylbesväret.

Kommittén påminner om att barnets bästa ska bedömas och motiveras i anslutning till varje beslut som rör barn. En allmän hänvisning till barnets bästa i avgörandet, utan att den klagandes synpunkter hade beaktats, visar att man försummat att beakta särdragen i den klagandes situation och att bedöma risken för en allvarlig kränkning av barnkonventionen.

Kommittén anser att staten har försummat sin skyldighet att i samband med avvisningsbeslutet säkerställa att klaganden i sitt hemland inte löper någon verklig risk att lida allvarlig skada, som till exempel våld eller trakasserier. Kommittén framhåller att myndigheterna inte har beaktat den klagandes unga ålder och den bestående inverkan som mobbning och stigmatisering på grund av moderns sexuella läggning kan ha.

Enligt kommitténs avgörande ska finska staten ersätta kränkningen, inklusive en tillräcklig finansiell ersättning till klaganden. Dessutom är staten skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga liknande kränkningar framöver, särskilt genom att säkerställa att barnets bästa beaktas effektivt och systematiskt i asylförfarandena och att barnen hörs systematiskt.

Kommittén uppmanar Finland att inom åtta månader rapportera om de åtgärder som vidtagits till följd av avgörandet.

Ytterligare information: Krista Oinonen, chef för enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.