Utvecklingspolitiska kommissionen: Finlands utvecklingspolitik kan intensifieras ytterligare

Sanna Marins regering har kommit väl i gång med att genomföra de utvecklingspolitiska föresatserna i regeringsprogrammet. Men det finns dock rum för förbättring. Det som är viktigaste just nu är att man tar fram en tydlig färdplan över regeringsperioderna för att höja utvecklingsfinansieringen så att den följer FN:s rekommendation, det vill säga 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Detta bör uppnås före 2030.

Det här anser Utvecklingspolitiska kommissionen som är ett parlamentariskt och samhälleligt representativt rådgivande organ. I Utvecklingspolitiska kommissionens halvtidsöversyn ges rekommendationer som hjälper Finland att uppfylla sina internationella åtaganden på ett bättre sätt än tidigare och bära sitt globala ansvar samt öka utvecklingspolitikens genomslagskraft som ett led i arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionen ska man under denna regeringsperiod utöver att utarbeta en färdplan fästa särskild vikt vid att förtydliga utvecklingssamarbetets och utvecklingspolitikens ansvarsområden och arbetsfördelning inom de yttre förbindelserna samt i vidare bemärkelse inom statsförvaltningen över politikområdena. Också den internationella klimatfinansieringens roll, uppföljning och resultat bör göras klarare. 

Utvecklingspolitiska kommissionen ger regeringen beröm för den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna som i september presenterades för riksdagen. Redogörelsen bidrar till kontinuitet i utvecklingspolitikens prioriterade områden och uppmuntrar till sektorsövergripande samarbete över förvaltnings- och aktörsgränserna i en anda av hållbar utveckling. Att intensifiera samarbetet mellan aktörerna inom utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet är också en av de viktigaste reformerna i redogörelsen. Vidare har utbildning, klimat och biologisk mångfald beaktats i högre grad än tidigare.

Utvecklingspolitiska kommissionen anser att centrala åtgärder och tillsynsobjekt som sträcker sig över valperioderna är utvecklingsfinansiering och utveckling av finansieringens olika former. Det är också viktigt att man följer hur finansieringen kanaliseras och anvisas till exempel för det egentliga och det övriga utvecklingssamarbetet samt för finansieringen i form av donationer och finansiella investeringar. De olika finansieringsformerna måste främja  utvecklingspolitikens prioriterade områden och komplettera varandra konsekvent.
Också utrikesministeriets personalresurser måste i tillräcklig utsträckning riktas till utvecklingspolitikens prioriterade områden och  viktigaste teman.

Av Utvecklingspolitiska kommissionens medlemmar instämmer Sannfinländarna inte i rapportens avsnitt om utvecklingsfinansieringens belopp. Enligt Sannfinländarna bör utvecklingsbiståndet i framtiden täckas bara med budgetöverskott.

Utvecklingspolitiska kommissionens föreslår att uppföljningen av hela utvecklingsfinansieringen ska göras tydligare och mer transparent. Utrikesministeriet måste utveckla den statistiska informationen till intressegrupperna och den bredare allmänheten. En portal för utvecklingsbistånd som är tillgänglig för alla måste öppnas så snart som möjligt och den statistiska informationen till intressegrupperna och den bredare allmänheten måste bli en central del av den. 


Mer information:

Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi
Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.