Utvecklingspolitiska kommissionen tillsatt – ny ställning och ny sammansättning

Den utvecklingspolitiska kommissionen för denna regeringsperiod har tillsatts och höll sitt första plenarsammanträde den 6 februari. Kommissionens främsta ändamål är att aktivera den nationella och särskilt den parlamentariska debatten om utvecklingspolitiken. I kommissionen ingår företrädare för alla riksdagspartier och för de viktigaste intressegrupperna.

Under verksamhetsperioden 2020–2023 kommer Finlands globala åtaganden att ligga i centrum för kommissionens verksamhet, till exempel genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling och Paris klimatavtal. Kommissionen kommer också att arbeta för större politisk samstämmighet till stöd för utvecklingssamarbetets och utvecklingspolitikens kontinuitet och insatserna för en hållbar utveckling.

”Den utvecklingspolitiska kommissionen och dess företrädare har länge haft en betydande ställning som ett slags kritisk vän till regeringen. Den utvecklingspolitiska kommissionen övervakar hur politiska riktlinjer förverkligas, erbjuder expertråd och deltar i utvecklandet av den samhälleliga debatten om globala utvecklingsfrågor”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Den utvecklingspolitiska kommissionen i dess nuvarande form har tillsatts för varje regeringsperiod sedan 2003 och dess kärnuppgift är ännu den samma. Kommissionen bevakar hur regeringsprogrammet och den utvecklingspolitiska redogörelsen genomförs samt ger rekommendationer åt regeringen.

I november 2019 utfärdade statsrådet en förordning om den utvecklingspolitiska kommissionen. I förordningen föreskrivs om kommissionens syfte, uppdrag, mandatperiod, medlemmar, sekretariat och beslutsfattande. I och med förordningen har kommissionens sekretariat fått en ordinarie status. Det verkar från och med den 1 januari 2020 i samband med utrikesministeriets understatssekreterare med ansvar för utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete.

”Den nya förordningen från november ger stadga och kontinuitet åt kommissionen och dess uppdrag. Det stärker utvecklingspolitikens ställning i centrum för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik”, säger minister Skinnari.

Riksdagsledamoten Inka Hopsu (Gröna) är utvecklingspolitiska kommissionens ordförande under denna regeringsperiod.

”Utvecklingspolitiska kommissionen är en unik verksamhetsform. Den mångsidiga sammansättningen gör det möjligt att stärka den utvecklingspolitiska debatten såväl i riksdagen som i det övriga samhället. Jag är glad och hedrad över att få verka som ordförande kommissionen”, säger riksdagsledamot Hopsu.

”Vi har ännu fler intressegrupper företrädda i denna kommission. I sammansättningen har man särskilt fäst uppmärksamhet vid de utvecklingspolitiska prioriteringarna i regeringsprogrammet, vilket jag anser är viktigt”, säger Hopsu.

Ytterligare information

Medlemmarna i den utvecklingspolitiska kommissionen:

Ordförande

Inka Hopsu, riksdagsledamot, Gröna förbundet

Medlemmar och ersättare

Finlands Socialdemokratiska Parti
Medlem: Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot
Ersättare: Anni Lahtinen, generalsekreterare

Centern i Finland
Medlem: Hilkka Kemppi, riksdagsledamot
Ersättare: Joonas Soukkio, ordförande för Keskustanuoret i Birkaland

Gröna förbundet
Ersättare: Atte Harjanne, riksdagsledamot

Vänsterförbundet
Medlem: Merja Kyllönen, riksdagsledamot
Ersättare: Antero Eerola, ordförande, Vänsterförbundet i Nyland

Svenska folkpartiet i Finland
Medlem: Eva Biaudet, riksdagsledamot
Ersättare: Anders Adlercreutz, riksdagsledamot

Sannfinländarna
Medlem: Sanna Antikainen, riksdagsledamot
Ersättare: Nuutti Hyttinen, social- och hälsopolitisk expert

Samlingspartiet
Medlem: Anne-Mari Virolainen, riksdagsledamot
Ersättare: Ville Kaunisto, riksdagsledamot

Kristdemokraterna i Finland
Medlem: Antero Laukkanen, riksdagsledamot
Ersättare: Sari Tanus, riksdagsledamot

Rörelse nu
Medlem: Harry Harkimo, riksdagsledamot
Ersättare: Karoliina Kähönen, generalsekreterare

Fingo
Medlem: Rilli Lappalainen, direktör
Ersättare: Niina Tenhio, sakkunnig

Finlands Näringsliv
Medlem: Jannika Ranta, sakkunnig
Ersättare: Tuuli Mäkelä, sakkunnig

Företagarna i Finland
Medlem: Thomas Palmgren, chef för internationella ärenden
Ersättare: Aicha Manai, nätverkschef

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Medlem: Juha Ruippo, direktör
Ersättare: Leena Suojala, sakkunnig

Löntagarnas centralorganisationer Akava, FFC, STTK
Medlem: Pia Björkbacka, sakkunnig inom internationella ärenden, FFC rf
Ersättare: Juska Kivioja, organisationschef, STTK rf

Unipid
Medlem: Elias Pekkola, universitetslektor
Ersättare: Kaisa Korhonen-Kurki, docent

Medlemmar enligt regeringsperiodens strategiska prioriteringar:

Kvinnors och flickors ställning och rättigheter samt icke-diskriminering
Medlem: Elina Korhonen, chef för internationella ärenden, Befolkningsförbundet (2020–2021), Tuomas Tuure, utvecklingskoordinator, Samverkan inom funktionsnedsättning rf (2022–2023)
Ersättare: Marjo Heinonen, verksamhetsledare, Abilis-säätiö (2020–2021), Karoliina Tikka, chef för påverkansarbete, Plan International Suomi (2022–2023)

Hållbar tillväxt och sysselsättning
Medlem: Helena Arlander, vice vd, Finnfund (2020–2021), Christopher Palmgren, programchef, Business Finland (2022–2023)
Ersättare: Pasi Rajala, kommunikationsdirektör, Finnfund (2020–2021), Virpi Mikkonen, direktör, Business Finland (2022–2023)

Utbildning, demokrati och välfungerande samhällen
Medlem: Anu Juvonen, verksamhetsledare, Demo Finland (2020–2021), Jouni Hemberg, verksamhetsledare, Kyrkans Utlandshjälp (2022–2023)
Ersättare: Jussi Kanner, expert på demokratistöd och dialog, Demo Finland (2020–2021), Katri Suomi, chef för påverkansarbete, Kyrkans Utlandshjälp (2022–2023)

Klimatförändringar och naturresurser
Medlem: Jari Luukkonen, skyddsdirektör, WWF Finland (2020–2021), Jouni Nissinen, skyddschef, Finlands naturskyddsförbund rf (2022–2023)
Ersättare: Anne Tarvainen, programchef, WWF Finland (2020–2021), Hanna Aho, skyddsexpert, Finlands naturskyddsförbund rf (2022–2023)

Multilateralt samarbete
Medlem: Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund (2020–2021), Jaana Hirsikangas, verksamhetsledare, Finlands UN Women (2022–2023)
Ersättare: Jaana Hirsikangas, verksamhetsledare, Finlands UN Women (2020–2021), Helena Laukko, verksamhetsledare, Finlands FN-förbund (2022–2023)

Humanitärt bistånd
Medlem: Maria Suoheimo, internationell programchef, Finlands Röda Kors
Ersättare: Anne Haverinen, programchef, Fida International, Miikka Niskanen, chef för humanitärt bistånd och offentlig finansiering, Finlands World Vision

Den utvecklingspolitiska kommissionen har därtill expertmedlemmar från alla ministerier, statsrådets kansli och olika intressegrupper. Kommissionen har ett nära samarbete med kommissionen för hållbar utveckling, som också har en representant i utvecklingspolitiska kommissionen.