Pakotteet maittain

Ukrainan tilanne: pakotteet (sisältäen Venäjän federaatioon ja venäläisiin tahoihin kohdistetut pakotteet)

Ukrainan tilanne: pakotteet (sisältäen Venäjän federaatioon ja venäläisiin tahoihin kohdistetut pakotteet)

Viimeisin muutos

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet

Neuvoston 14.7.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1144 jatketaan Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettujen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31 päivään tammikuuta 2022 saakka. Päätös 2014/512/YUTP muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1144(Linkki toiselle verkkosivustolle)

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet

Neuvoston 11.10.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1792 lisätään päätöksen 2014/145/YUTP liitteeseen kahdeksan henkilöä. Neuvoston 11.10.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1791 lisätään asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteeseen I kahdeksan henkilöä.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1792(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1791(Linkki toiselle verkkosivustolle)

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet

Neuvoston 23.6.2021 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2021/1010 jatketaan rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 23 päivään kesäkuuta 2022 saakka. Päätös 2014/386/YUTP muutetaan tämän mukaisesti.

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1010(Linkki toiselle verkkosivustolle)

IV. Ukrainan valtion varojen väärinkäytöstä vastuullisiin henkilöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet

Neuvoston 7.12.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/2152 poistetaan asetuksen (EU) N:o 208/2014 liitteestä I yhtä henkilöä koskeva merkintä sekä tiedot hänen oikeudestaan puolustukseen ja oikeudestaan tehokkaaseen oikeussuojaan.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 208/2014 2 artiklan 1 kohtaan.

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2152(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin (avautuu uuteen ikkunaan)

Ukrainan tilanteen johdosta on otettu käyttöön rajoittavia toimenpiteitä usealla eri perusteella. Alla on kuvattu nämä eri järjestelmät pääpiirteittäin.

I. Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet

EU:n neuvosto päätti ottaa käyttöön 1.8.2014 alkaen rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Toimenpiteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/512/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 833/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio on julkistanut 25.8.2017 päivitetyn tulkintaohjeen, joka koskee Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otettuja rajoittavia toimenpiteitä. Suomenkielinen ohje on saatavilla komission verkkosivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (pdf).

Sisältö pääpiirteittäin

Pääomamarkkinoita koskevat kiellot. Neuvoston asetuksella kielletään osallistumasta eräiden merkittävien venäläisten valtio-omisteisten rahoituslaitosten sekä eräiden sotateollisuudessa tai öljyalalla toimivien venäläisyritysten rahoittamiseen. Kiellon piiriin kuuluvat yritykset yksilöidään asetuksen liitteissä III, V ja VI. Myös liitteissä lueteltujen yhtiöiden EU:n ulkopuolella sijaitsevat tytäryhtiöt kuuluvat kiellon piiriin. Säännösten kiertämisen estämiseksi kielto koskee myös sellaisia yrityksiä, jotka pyrkivät toimimaan edellä mainittujen yritysten puolesta.

Kielto koskee edellä tarkoitettujen yritysten liikkeelle laskemien, asetuksessa tarkemmin määriteltyjen siirtokelpoisten arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden ostamista, myymistä ja muuta käsittelemistä, niiden liikkeelle laskemisessa avustamista sekä niihin liittyvien, asetuksessa tarkemmin määriteltyjen sijoituspalveluiden tarjoamista. Tässä tarkoitetuille yrityksille on kiellettyä myös tarjota sellaisia lainoja ja luottoja, joiden maturiteetti on yli 30 vuorokautta. Kiellon ulkopuolelle on rajattu tiettyjä lainoja, muun muassa sellaiset, joiden voidaan osoittaa olevan tarkoitettuja laillisen kaupan rahoittamiseen.

Edellä mainitut kiellot koskevat vain sellaisia instrumentteja ja lainoja, jotka on laskettu liikkeelle tai myönnetty kieltojen voimaantulon jälkeen. Uusien nostojen ja suoritusten tekeminen tällaisista vanhoista lainoista tai luotoista on kuitenkin sallittua vain, jos niiden kaikki keskeiset ehdot (mukaan lukien enimmäismäärä, korko tai koron määräytymistapa, erääntymisajankohta ja koko sopimuksen umpeutumisajankohta) on sovittu ennen 12.9.2014.

Puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikielto. Neuvoston päätöksellä kielletään puolustustarvikkeiden(Linkki toiselle verkkosivustolle) vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä. Kielto koskee myös tällaisten tuotteiden valmistamista ja huoltoa koskevan teknisen avun, välityspalveluiden ja sotilastoimintaan liittyvien palveluiden tarjoamista Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi. Myös puolustustarvikkeiden vientiin ja sotilaalliseen toimintaan liittyvän rahoituksen ja rahoitusavun tarjoaminen on kielletty. Vienti- ja tuontikielto eivät koske sellaisia varaosatoimituksia ja huoltoa, jotka ovat välttämättömiä olemassa olevan kapasiteetin ylläpitämiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi EU:ssa. Eurooppalaisissa avaruusohjelmissa tarpeellisten pyroteknisten aineiden vienti ja tuonti on asetettu luvanvaraiseksi.

Päätöksen 2014/512/YUTP suomenkielisen toisinnon 2 artiklan 3 kohdassa sana ”vienti” tulisi olla ”tuonti” ja sana ”Venäjälle” tulisi olla ”Venäjältä”. Säädöstekstin oikaisu on otettu huomioon päätöksen konsolidoidussa versiossa.

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset. Neuvoston asetuksella kielletään kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian(Linkki toiselle verkkosivustolle) vienti Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi, jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuja. Kaksikäyttötuotteiden vienti on niin ikään kiellettyä sellaisille asetuksen liitteessä IV luetelluille yrityksille, jotka valmistavat tuotteita sekä siviili- että sotilaalliseen käyttöön. Myös teknisen avun ja välityspalvelujen sekä vientiin liittyvien rahoituspalvelujen tarjoaminen on kiellettyä, jos ne liittyvät sotilaalliseen loppukäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuun vientiin tai vientiin asetuksen liitteessä IV mainitulle yritykselle.

Kielto ei koske vientiä siviili-ilmailu- tai -avaruusteollisuuteen eikä vientejä, jotka ovat tarpeen EU:ssa olemassa olevan siviilipuolen ydinkapasiteetin ylläpitämiseksi. Lisäksi muutoin kielletylle viennille voidaan myöntää lupa, jos liiketoimi perustuu ennen kyseisen kiellon voimaantuloa tehtyyn sopimukseen. Kaksikäyttötuotteiden vientilupaa haetaan ulkoasiainministeriöltä.

Öljynetsintään ja öljyntuotantoon liittyvien tuotteiden ja palveluiden vientirajoitukset. Neuvoston asetuksella kielletään öljynetsintään ja öljyntuotantoon liittyvien tiettyjen tuotteiden vienti Venäjälle. Kielto koskee sellaisia erikseen listattuja teknologiatuotteita, joiden loppukäyttö on seuraavissa projekteissa:1) öljynetsintä ja -tuotanto yli 150 metrin syvyydessä, 2) öljynetsintä ja -tuotanto pohjoisen napapiirin pohjoispuolella olevalla merialueella tai 3) asetuksessa määritellyt liuskeöljyhankkeet. Kiellon toteuttamiseksi asetuksen liitteessä II listattujen tullinimikkeiden piiriin kuuluvien tuotteiden vienti on asetettu luvanvaraiseksi. Vientilupaa ei myönnetä, jos tuotteen loppukäyttö on edellä mainituissa projekteissa Venäjällä. Muussa tapauksessa vientilupa voidaan myöntää. Tällaisiin tuotteisiin ja niiden vientiin liittyvien palveluiden ja rahoituksen tarjoaminen asetetaan niin ikään luvanvaraiseksi. Vientilupa voidaan myöntää myös edellä tarkoitettuun loppukäyttöön, jos vienti perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen.

Vientirajoitusten piiriin kuuluville tuotteille voidaan myöntää vientilupa myös edellä kuvattuihin hankkeisiin, jos vienti on tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön. Erityisistä syistä vienti on tällaisissa hätätapauksissa sallittua myös ilman etukäteislupaa, jos se on välttämätöntä kyseisen vahingon estämiseksi tai lieventämiseksi. Viejän on tällöin viiden vuorokauden kuluessa viennistä ilmoitettava ulkoasianministeriölle viennistä ja perusteluista sille, miksi vienti on tapahtunut ilman lupaa.

Neuvoston asetuksella kielletään lisäksi eräiden edellä mainituissa toiminnoissa välttämättömien palveluiden tarjoaminen Venäjällä. Kiellon piiriin kuuluvat i) poraus, ii) koepumppaus, iii) luotauspalvelut ja porauskaivon tuotantoon saattaminen sekä iv) kelluvien lauttojen toimittaminen, jos ne on tarkoitettu käytettäväksi öljynetsintään ja -tuotantoon yli 150 metrin syvyydessä tai pohjoisen napapiirin pohjoispuolella olevalla merialueella tai asetuksessa määriteltyihin liuskeöljyhankkeisiin. Kiellon piiriin eivät kuulu sopimukset, jotka on tehty ennen asetuksen voimaantuloa. Kiellot eivät myöskään estä sellaisten palveluiden tarjoamista, jotka ovat tarpeen sellaisen tapahtuman kiireelliseksi estämiseksi tai lieventämiseksi, jolla on todennäköisesti vakavia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen tai ympäristöön. Palveluntarjoajan on tällöin viiden vuorokauden kuluessa viennistä ilmoitettava ulkoasiainministeriölle siitä, mitä palveluita on tarjottu ja miksi palveluiden tarjoaminen on ollut välttämätöntä.

Asetuksen (EU) N:o 833/2014 suomenkielisessä toisinnossa viitataan eräissä kohdin virheellisesti "öljynporaukseen ja -tuotantoon", mutta kielletty loppukäyttö on määritelty nimenomaan termin "öljyn etsintä ja öljyntuotanto" avulla. Säädöstekstin oikaisu on otettu huomioon asetuksen konsolidoidussa versiossa.

II. Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä uhkaavista tai heikentävistä toimista vastuullisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet

Pakotteet perustuvat 17.3.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/145/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 269/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan komissio julkaisi 19.6.2020 alla olevan lausunnon neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 2 artiklasta.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

 • Neuvoston asetuksen liitteessä I mainittujen henkilöiden ja yhteisöjen varat tulee jäädyttää, ja varojen tai taloudellisten resurssien luovuttaminen näille on kiellettyä.
 • Neuvosto voi lisätä luetteloon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä taikka Ukrainan vakautta tai turvallisuutta heikentävistä tai uhkaavista toimista vastuullisia henkilöitä ja heitä lähellä olevia henkilöitä tai yhteisöjä,
 • sellaisia yhteisöjä, jotka tukevat aineellisesti tai taloudellisesti toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia tai itsenäisyyttä,
 • sellaisia Krimillä tai Sevastopolissa sijaitsevia oikeushenkilöitä, joiden omistusoikeus on siirretty Ukrainan lainsäädännön vastaisesti ja sellaisia yhteisöjä, jotka ovat hyötyneet tällaisista siirroista,
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka antavat aktiivisesti aineellista tai taloudellista tukea niille venäläisille päättäjille tai hyötyvät niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin ja Sevastopolin liittämisestä tai Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta ja
 • sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka toteuttavat liiketoimia separatistiryhmien kanssa Ukrainan Donbassin alueella.

Matkustusrajoitteet

 • Neuvoston päätöksen liitteessä mainittujen henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

III. Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet

Pakotteet perustuvat 24.6.2014 voimaan tulleisiin neuvoston päätökseen 2014/386/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 692/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientirajoitukset

 • liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille ja Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille tai Sevastopoliin tai siellä käytettäväksi on kiellettyä
 • edellä kuvattuihin toimintoihin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja muiden palveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • edellä tarkoitettujen sektoreiden infrastruktuuriin liittyvien välittäjä-, rakennus- ja insinööripalveluiden sekä teknisen avun tarjoaminen on kiellettyä
 • matkailualaan suoraan liittyvien palveluiden tarjoaminen Krimillä tai Sevastopolissa on kiellettyä; kielto koskee myös risteilypalveluita tarjoavien alusten saapumista asetuksessa erikseen lueteltuihin Krimin niemimaalla sijaitseviin satamiin.

Investointirajoitukset

 • investoiminen Krimillä tai Sevastopolissa sijaitseviin yrityksiin tai kiinteään omaisuuteen on kiellettyä
 • tällaisiin investointeihin liittyvien sijoituspalveluiden tarjoaminen on kiellettyä
 • investointikielto ei koske ennen 20.12.2014 tehtyjen sopimusten täyttämistä, jos aikeesta ilmoitetaan ulkoasiainministeriölle vähintään viisi päivää ennen toimiin ryhtymistä

Tuontirajoitukset

 • Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevat tuotteet
 • tuontia koskevan rahoituksen, rahoitusavun, vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen

IV. Ukrainan valtion varojen väärinkäytöstä vastuullisiin henkilöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2014/119/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja asetukseen (EU) N:o 208/2014(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Varojen jäädyttäminen

 • valtion varojen väärinkäytöstä vastuullisten henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja tai taloudellisia resursseja
 • ihmisoikeusloukkauksista vastuullisten henkilöiden ja heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa näille varoja tai taloudellisia resursseja