Tusentals civila skadas av minor varje år

Minor och andra explosiva ämnen som ligger kvar i marken efter väpnade konflikter dödar och skadar civila ännu långt efter att konflikten avslutats. Av alla minoffer är årligen 80 procent civila och av dem 40 procent barn.

En minröjare finansierad med Finlands stöd sveper ett fält i Khanabad i norra Afghanista. Fältet ska användas till betesmark och veteodling. Foto: The HALO Trust

Den 4 april är det FN:s internationella dag mot minor. Dagens syfte är att fästa uppmärksamhet vid landminor och oexploderad ammunition som ligger kvar efter konflikter. Minor och oexploderad ammunition orsakar fara i 64 länder. Förutom att vara en säkerhetsrisk är minor också ett hinder för social och ekonomisk utveckling, för stabilitet och fred.

Minor gör det svårare för humanitärt bistånd och fredsbevarare att komma fram. Minor gör landområden obeboeliga, förhindrar byggande, odling och betande och hindrar människor från att komma till skolan, till sjukhuset eller marknaden. I Syrien och Irak minerar terrororganisationen IS områden som de förlorar och placerar minor till exempel i hem och på gårdar till återvändande civila och i offentliga byggnader.

Finland stöder minröjning i bräckliga stater

Finland har understött humanitär minröjning sedan 1990-talet. Åren 2016–2020 stöder Finland minröjning i Afghanistan, Irak, Syrien, Somalia och Ukraina med sammanlagt 12 miljoner euro.

För att skydda barn mot minor och ammunition erbjuder HALO undervisning om riskerna runt om i landet. Foto: The HALO Trust

Finlands stöd kanaliseras genom FN-organ, Röda Korset och andra icke-statliga organisationer. Med medlen stöds också utbildning om riskerna, rehabilitering av minoffer och utveckling och samordning av lokal minröjningskapacitet.

Internationella avtal har minskat minorna i världen

Den humanitära minröjningen utgår från Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor. Finland anslöt sig till Ottawakonventionen 2012, men har understött humanitär minröjning långt före det.

Med finansiering från Finland har HALO redan röjt mer än 52 000 minor som denna, som hittades och röjdes i Killagai i provinsen Baghlan. Foto: The HALO Trust

Med hjälp av internationella avtal försöker man kontrollera och minska användningen av minor. Antalet minoffer har också sjunkit betydligt. År 2015 började emellertid antalet offer att växa oroande. Orsaken är bland annat de pågående konflikterna i Jemen, Libyen, Syrien och Ukraina. Antalet offer av så kallade improviserade sprängmedel har också vuxit.

Betydande framsteg och oroväckande ökning av minoffer i Afghanistan

Det är emellertid i Afghanistan som flest människor faller offer för minor. Landet är ett av de mest minerade i världen. Man har redan länge röjt minor i Afghanistan och gjort betydande framsteg: 80 procent av de landområden som registrerats som minerade har röjts. Det finns emellertid ännu mycket kvar att göra. Också i Afghanistan har antalet minoffer börjat växa igen i takt med att den internationella finansieringen för minröjning minskat.

Afghanistan har som mål att röja alla sina minor före 2023. Finland har understött minröjning i Afghanistan sedan 1991, under de senaste åren genom finansiering till FN:s minröjningsorganisation UNMAS och ett projekt som genomförs av organisationen HALO Trust.

UNMAS stöder Afghanistans minröjningscenter som står för verkställandet av det nationella minröjningsprogrammet. HALO Trust genomför minröjning i de områden där effekterna av minor och oexploderad ammunition är som störst. Projektets mål är att rädda människoliv och förebygga skador, och det sysselsätter också lokalbefolkning. Med finansiering av Finland sysselsätter HALO årligen 70–140 personer lokalt. Under 2017–2020 röjer HALO sammanlagt 298 hektar mark så att den kan tas i bruk på nytt, för bosättning, jordbruk, betning och trygga vägar.

Hanna Ojanperä

Skribenten arbetar vid enheten för vapenkontroll där hon svarar för frågor som rör konventionella vapen

YK
asevalvonta
kansainvälinen oikeus