Valko-Venäjä: pakotteet

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2023/421(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Oikaisu neuvoston täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2023/419(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 3.8.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2023/1592 sisällytetään 38 henkilöä ja kolme yhteisöä päätöksen 2012/642/YUTP liitteeseen. Neuvoston 3.8.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/1591 sisällytetään 38 henkilöä ja kolme yhteisöä asetuksen (EY) N:o 765/2006 liitteeseen I.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Nämä kiellot perustuvat asetuksen (EU) N:o 765/2006 2 artiklaan. Lisäksi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää.

Neuvoston 5.8.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/1601 muutettiin neuvoston päätöstä (YUTP) 2012/642/YUTP ja kielletään ampuma-aseiden, niiden osien ja olennaisten komponenttien sekä ampumatarvikkeiden myynti, toimitus, siirto tai vienti. Lisäksi laajennetaan edelleen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian sekä tiettyjen kehittyneiden tuotteiden ja kehittyneen teknologian vientikieltoa ja asetetaan uusia rajoituksia sellaisten tuotteiden viennille, jotka voisivat edistää Valko-Venäjän sotilaallista ja teknologista kehitystä tai sen puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä, mukaan lukien erityisesti tuotteet, joita Venäjä on käyttänyt hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan.

Neuvoston päätöksessä (YUTP) 2023/1601 asetetaan myös vientikielto, joka koskee ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvia tuotteita ja teknologiaa, mukaan lukien ilma-alusten moottorit ja niiden osat, sekä miehitettyjen että miehittämättömien ilma-alusten osalta.

Vastaavat muutokset toteutetaan neuvoston asetuksella (EU) 2023/1594 neuvoston asetukseen (EU) N:o 765/2006.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2023/1592(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1591(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/1601(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston asetus (EU) 2023/1594(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 642/2012(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 765/2006(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

 • Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää luvan humanitaarisin perustein toteutettavalle lennolle tai muulle vastaavasta erityisestä syystä toteutettavalle lennolle (ks. valtioneuvoston asetus 177/2022(Linkki toiselle web-sivustolle.)). Valtion ilma-alukselle luvan voi myöntää aluevalvontalain (755/2000) 10 §:ssä tarkoitettu lupaviranomainen. 

Kuljetukseen ja liikenteeseen liittyvät kiellot ja rajoitukset

 • valkovenäläisten lentoyhtiöiden liikennöimien tai Valko-Venäjältä peräisin olevien ilma-alusten lentoonlähtö jäsenvaltion alueelta, laskeutuminen ja ylilento on kielletty

Vientikiellot

 • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) ja niihin liittyvät tarvikkeet sekä niihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus 
  (aikaisemmin voimassa ollutta aseita (ja muita puolustustarvikkeita) ja niihin liittyviä tarvikkeita sekä niihin liittyvää teknistä apua, palveluita ja rahoitusta koskevaa vientikieltoa laajennettiin neuvoston päätöksellä (YUTP) 2021/1031 (pdf, 6 sivua)(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja asetuksella (EU) 2021/1030 pdf, 14 sivua)(Linkki toiselle web-sivustolle.)
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet ja niihin liittyvät tekninen apu, palvelut ja rahoitus
 • telekommunikaation tai internetin valvontaan tarkoitettujen laitteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti, teknologiat ja ohjelmistot sekä niihin liittyvät palvelut, rahoitusapu ja tekninen apu
 • kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti sotilaallista käyttöä varten Valko-Venäjälle tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle Valko-Venäjällä tai päätöksen liitteessä nimetyille henkilöille, yhteisöille tai elimille Valko-Venäjällä sekä näihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja muut palvelut, rahoitus ja rahoitusapu
 • tupakkatuotteiden tuotannossa tai valmistuksessa käytettyjen tuotteiden myynti, toimitus, siirto tai vienti Valko-Venäjälle tai käytettäväksi Valko-Venäjällä

Tuontikiellot

 • öljytuotteiden osto, tuonti tai siirto Valko-Venäjältä sekä teknisen avun tai koulutuksen tarjoaminen, rahoitus tai rahoitustuki, sekä kieltoihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen
 • kaliumkloridin (”potaskan”) osto, tuonti tai siirto Valko-Venäjältä

Pääomamarkkinoita koskevat kiellot

 • Valko-Venäjälle, sen hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille tai virastoille sekä tietyille julkisomisteisille tai julkisessa määräysvallassa oleville rahoituslaitoksille ja muille laitoksille asetetaan unionin pääomamarkkinoille pääsyä koskevia rajoituksia
 • vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntäminen Valko-Venäjän hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille tai virastoille kielletään
 • Euroopan investointipankille asetetaan tiettyjä kieltoja Valko-Venäjään liittyen
 • EU:n jäsenvaltioilta edellytetään toimia, joilla ne rajoittavat niiden kansainvälisten kehityspankkien toimintaa Valko-Venäjällä, joiden jäseniä ne ovat

Varojen jäädyttäminen

 • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuullisten henkilöiden ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvien tai sitä (taloudellisesti) tukevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

Matkustusrajoitteet

 • muun muassa vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuulliset henkilöt ja Lukašenkan hallinnosta hyötyvät tai sitä (taloudellisesti) tukevat henkilöt