Pakotteet maittain

Syyria: pakotteet

Syyria: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 15.11.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2021/1984 neljä henkilöä lisätään päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä. Viiteen päätöksen 2013/255/YUTP liitteessä I jo lueteltuun henkilöön liittyvät tiedot saatetaan ajan tasalle. Vastaavat muutokset tehdään neuvoston 15.11.2021 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2021/1983 asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen perustuu asetuksen (EU) N:o 36/2012 14 artiklan 1 kohtaan. Lisäksi rajoittavien toimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku tulee estää.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2021/1984 (pdf, 3 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1983 (pdf, 4 sivua)(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Komission ohjeet humanitaarisen avun toimittamisesta COVID-19-pandemian torjumiseksi (pdf 36 sivua, 880 KB)

Tausta

Lue pakotesäädösten hakuohje ennen kuin avaat linkit säädöksiin.

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen 2013/255/YUTP(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) No 36/2012(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot ja -rajoitteet

 • eräät kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat välineet (tietyt kaksikäyttötuotteet) sekä näihin liittyvä tekninen apu, palvelut ja rahoitus (ml. vakuutuspalvelut)
 • internetin ja teleliikenteen valvontaan ja kuunteluun käytettävät laitteet ja ohjelmistot sekä näiden käyttöön liittyvä tekninen apu
 • öljy- ja maakaasuteollisuuden avainalojen keskeiset laitteet ja teknologia sekä näihin liittyvät tekninen apu, palvelut ja rahoitus
 • ylellisyystuotteet
 • Syyrian valuuttayksikönmääräisten seteleiden ja metallirahan toimittaminen Syyrian keskuspankille
 • kielto käydä Syyrian kanssa kauppaa kullalla, muilla jalometalleilla ja jalokivillä
 • kielto käydä kauppaa kulttuurihistoriallistoriallisesti arvokkailla syyrialaisilla esineillä, jos on perusteltua aihetta epäillä, että ne kuljetettu maasta laittomasti
 • lentopetroli ja sen lisäaineet sekä näihin liittyvä rahoitus, vakuutukset ja välityspalvelut

 Tuontikiellot

 • raakaöljy ja öljytuotteet sekä näihin liittyvät rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • syyrialaista alkuperää olevat tai Syyriasta tulevat aseet ja asetarvikkeet sekä näihin liittyvät rahoitus- ja vakuutuspalvelut
 • kielto käydä Syyrian kanssa kauppaa kullalla, muilla jalometalleilla ja jalokivillä
 • kielto käydä kauppaa kulttuurihistoriallistoriallisesti arvokkailla syyrialaisilla esineillä, jos on perusteltua aihetta epäillä, että ne kuljetettu maasta laittomasti

 Rahoitus- ja finanssisektoriin liittyvät kiellot

 • investoiminen Syyrian öljyteollisuuteen
 • osallistuminen uusien sähköntuotantolaitosten rakentamiseen ja tällaisten hankkeiden rahoittamiseen
 • avustusten ja rahoitustuen myöntäminen Syyrian hallitukselle
 • vakuutusten myöntämien Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille, virastoille ja näiden puolesta toimiville tahoille
 • Syyrian valtion joukkovelkakirjojen myynti Syyrian valtiolle, keskuspankille ja syyrialaisille pankeille
 • Syyrian kanssa käytävän kaupan rahoitustuki (rahoitustuki kokonaan kielletty vain pitkän aikavälin hankkeille ja rajoitettu tätä lyhempien hankkeiden osalta)
 • syyrialaisten pankkien tytäryhtiöiden ja konttorien avaaminen jäsenvaltioiden alueella sekä yhteisyritysten perustaminen niiden kanssa ja omistusosuuden hankkiminen sellaisesta sekä EU-pankkien tytäryhtiöiden ja haarakonttorien perustaminen Syyriaan
 • Euroopan investointipankin lainaohjelmien maksatukset (keskeytetty 15.11.2011 alkaen)

Liikennerajoitteet

 • kielto sallia syyrialaisten rahtilentojen ja kaikkien Syrian Arab Airlinesin lentojen laskeutua EU-alueen lentokentille
 • jäsenmaiden velvollisuus tutkia Syyrian matkalla olevat alukset ja ilma-alukset, jos aihetta epäillä, että niillä kuljetetaan pakotteiden vastaisesti aseita tai tukahduttamistoimiin soveltuvia välineitä

 Varojen jäädyttäminen

 • siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista vastuullisten henkilöiden, nykyhallinnosta hyötyvien tai sitä tukevien henkilöiden ja yhteisöjen sekä näitä lähellä olevien tai niiden määräysvallassa olevien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen ja kielto luovuttaa niille varoja

 Matkustusrajoitteet

 • siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista vastuulliset henkilöt, nykyhallinnosta hyötyvät tai sitä tukevat henkilöt sekä näitä lähellä olevat henkilöt

  Poikkeusperusteet

 • eräistä vienti- ja tuontirajoituksista (ml. öljyntuontikielto, lentopetrolin vientikielto) on mahdollista poiketa tietyn edellytyksin esimerkiksi Syyrian siviiliväestön auttamiseksi