Pohjois-Korea: pakotteet

Viimeisin muutos

Neuvoston 15.11.2023 voimaan tulleella päätöksellä (YUTP) 2023/2540 poistetaan yksi kuollut henkilö päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteestä II ja saatetaan ajan tasalle neljän yhteisön ja 16 henkilön merkinnät liitteistä II ja III. Lisäksi päätöksellä saatetaan ajan tasalle päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä I luetellun 23 henkilön ja yhden yhteisön merkinnät. Neuvoston 15.11.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/2576 poistetaan yksi kuollut henkilö asetuksen (EU) 2017/1509 liitteestä XV ja saatetaan ajan tasalle neljän yhteisön ja 16 henkilön merkinnät liitteistä XV ja XVI. Lisäksi täytäntöönpanoasetuksessa saatetaan ajan tasalle asetuksen (EU) 2017/1509 liitteessä XIII luetellun 23 henkilön ja yhden yhteisön merkinnät.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Nämä kiellot perustuvat asetuksen (EU) 2017/1509 34 artiklaan. Lisäksi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää.

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/2540(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2576(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/849(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/1509(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Päätös ja asetus panevat täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston määräämät pakotteet ja säätävät lisäksi laajoista EU:n autonomisista pakotteista.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

 • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus (ml. vakuutukset ja jälleenvakuutukset)
 • kaksikäyttötuotteet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus (ml. vakuutukset ja jälleenvakuutukset)
 • eräät muut tuotteet, materiaalit ja teknologiat, jotka voivat edistää Pohjois-Korean ydinaseohjelmia, muita joukkotuhoaseohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia, sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus (ml. vakuutukset ja jälleenvakuutukset)
 • ylellisyystuotteet
 • helikopterit
 • alukset
 • muut kuljetusvälineet
 • kulta, jalometallit ja timantit (jos ostaja on Pohjois-Korean valtio tai sen puolesta toimiva taho) sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • rauta, teräs ja muut metallit
 • Pohjois-Korean valuuttayksikön määräiset uudet tai liikkeeseen laskemattomat setelit ja metallirahat (Pohjois-Korean keskuspankille)
 • lentopolttoaineet
 • raakaöljy
 • jalostetut öljytuotteet
 • luonnokaasut ja kaasukondensaatit
 • teollisuuskoneet
 • muut tuotteet, elintarvikkeita ja lääkkeitä lukuun ottamatta, jos ne on tarkoitettu Pohjois-Korean asevoimille tai voivat tukea tai lisätä jonkin muun valtion kuin Pohjois-Korean asevoimien operatiivisia valmiuksia

Tuontikiellot

 • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • kaksikäyttötuotteet sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • eräät muut tuotteet, materiaalit ja teknologiat, jotka voivat edistää Pohjois-Korean ydinaseohjelmia, muita joukkotuhoaseohjelmia tai ballististen ohjusten ohjelmia sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • kulta, jalometallit ja timantit (jos myyjä on Pohjois-Korean valtio tai sen puolesta toimiva taho) sekä niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut ja rahoitus
 • kulta, titaanimalmi, vanadiinimalmi, kupari, nikkeli, hopea, sinkki ja harvinaiset maametallit
 • kivihiili, rauta ja rautamalmi
 • maa- ja kivilajit
 • lyijy ja lyijymalmi
 • öljytuotteet
 • ylellisyystuotteet
 • patsaat
 • merenelävät ja kalastusoikeudet
 • elintarvikkeet ja maataloustuotteet
 • koneet ja sähkölaitteet
 • puu
 • alukset
 • tekstiilit ja tekstiilituotteet
 • muut tuotteet, elintarvikkeita ja lääkkeitä lukuun ottamatta, jos ne on tarkoitettu Pohjois-Korean asevoimille tai voivat tukea tai lisätä jonkin muun valtion kuin Pohjois-Korean asevoimien operatiivisia valmiuksia

Kuljetukseen ja liikenteeseen liittyvät kiellot ja rajoitukset

 • Pohjois-Koreasta peräisin oleva tai sinne tarkoitettu, pohjoiskorealaisella tai kansalaisuudettomalla aluksella tai ilma-aluksella kuljetettava sekä pohjoiskorealaisten tahojen välittämä rahti tulee tarkastaa
 • aluksen lippuvaltion suostumuksella alus voidaan tarkastaa aavalla merellä, mikäli on perusteltua syytä olettaa rahdin sisältävän kielettyjä tuotteita
 • aluksen päästäminen satamaan on kielletty, jos aluksen omistaa, sitä liikennöi tai sen miehistöstä vastaa Pohjois-Korea tai jos on perusteltua syytä olettaa aluksen kuuluvan listatulle taholle tai olevan listatun tahon määräysvallassa, aluksen rahdin sisältävän kiellettyjä tuotteita tai jos alus on kieltäytynyt tarkastuksesta
 • alus on takavarikoitava ja tarkastettava satamassa tai aluevesillä ja aluksen käyttö on estettävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että alus on osallistunut toimiin, jotka rikkovat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia
 • polttoaine- ja huoltopalveluiden tarjoaminen pohjoiskorealaiselle alukselle on kielletty, jos on perusteltua syytä olettaa aluksen rahdin sisältävän kiellettyjä tuotteita
 • pohjoiskorealaisten lentoyhtiöiden liikennöimien tai Pohjois-Koreasta peräisin olevien ilma-alusten lentoonlähtö jäsenvaltion alueelta, laskeutuminen ja ylilento on kielletty
 • aluksen tai ilma-aluksen leasing, vuokraus tai miehistöpalvelujen tarjoaminen Pohjois-Korealle, pohjoiskorealaisille tahoille, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien rikkomisessa avustaneille ja näitä lähellä oleville tahoille on kielletty
 • aluksen tai ilma-aluksen miehistöpalvelujen hankkiminen Pohjois-Koreasta on kielletty
 • aluksen rekisteröinti Pohjois-Koreaan, pohjoiskorealaisen aluksen omistaminen, vuokraus ja liikennöinti sekä vakuutuksen tai luokituspalvelujen tarjoaminen tällaiselle alukselle on kielletty
 • EU:ssa rekisteröidyt Pohjois-Korealle tai sen kansalaisille kuuluvat alukset on poistettava rekisteristä, eikä uusia aluksia saa rekisteröidä
 • YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien rikkomiseen osallistuneet alukset on poistettava rekisteristä, eikä niille saa tarjota luokitus-, vakuutus- tai jälleenvakuutuspalveluja
 • rahdin siirrot pohjoiskorealaisista aluksista ja pohjoiskorealaisiin aluksiin on kielletty
 • jäsenvaltioiden on toteutettava YK:n nimeämiin aluksiin kohdistetut pakotekomitean päätöksen mukaiset toimenpiteet (ulosliputus, ohjaaminen satamaan, satamaan pääsyn estäminen tai varojen jäädyttäminen)
 • YK:n pakotekomitean nimeämien alusten vuokraus on kielletty

Kaupalle myönnettävää rahoitustukea koskevat rajoitukset

 • julkinen ja yksityinen rahoitustuki Pohjois-Korean kanssa käytävää kauppaa varten on kielletty

Investointeja koskevat rajoitukset

 • pohjoiskorealaisten tahojen ja näiden puolesta tai johdolla toimivien investoinnit kaupalliseen toimintaan unionin alueella on kielletty samoin kuin näiden tahojen rahoittaminen
 • yhteisyritysten perustaminen, ylläpitäminen ja toiminnan harjoittaminen pohjoiskorealaisten yhteisöjen tai henkilöiden kanssa kanssa on kielletty 
 • rahoituksen myöntäminen pohjoiskorealaisille yhteisöille on kielletty

Palveluita koskevat rajoitukset

 • kaivostoimintaan liittyvien palvelujen ja kemian-, kaivos- ja jalostusteollisuuden toimialoilla valmistukseen liittyvien palvelujen sekä tietotekniikkapalvelujen tarjoaminen Pohjois-Koreaan on kielletty

Rahoitus- ja finanssisektoriin liittyvät kiellot

 • yli 15 000 euron (henkilökohtaisten rahalähetysten osalta yli 5 000 euron) suuruiset varainsiirrot Pohjois-Koreaan tai Pohjois-Koreasta ilman UM:n ennakolta myöntämää lupaa on kielletty ja 15 000 euron suuruiset ja sitä pienemmät  (henkilökohtaisten rahalähetysten osalta enintään 5 000 euron suuruiset) varainsiirrot ovat sallittuja vain asetuksen 5c artiklan 3 kohdassa lueteltuihin tarkoituksiin: varainsiirtoluvat(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)
 • rahoituslaitokset eivät saa avata uusia pankkitilejä pohjoiskorealaisissa pankeissa, perustaa niiden kanssa kirjeenvaihtajapankkisuhteita tai yhteisyrityksiä taikka avata uusia edustustoja, konttoreita tai tytäryhtiöitä Pohjois-Koreaan
 • rahoituslaitosten tulee sulkea pohjoiskorealaisissa pankeissa olevat pankkitilit sekä Pohjois-Koreassa olevat edustustot, konttorit ja tytäryhtiöt
 • rahoituslaitosten tulee lopettaa kirjeenvaihtajapankkisuhteet ja lakkauttaa yhteisyritykset pohjoiskorealaisten pankkien kanssa sekä luovuttava omistusoikeuksista niissä
 • pohjoiskorealaiset pankit eivät saa jatkaa unionin alueelle perustetun konttorin, tytäryhtiön tai edustuston toimintaa tai perustaa uusia, eivätkä aloittaa luottolaitostoimintaa tai hankkia osuutta jäsenvaltion alueella toimivasta tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti perustetusta rahoituslaitoksesta
 • Pohjois-Korean julkisten joukkovelkakirjojen ostaminen Pohjois-Korean valtiolta, Pohjois-Korean keskuspankilta, pohjoiskorealaisilta rahoituslaitoksilta tai niiden puolesta toimivalta, joukkovelkakirjojen myynti näille tahoille sekä joukkovelkakirjojen liikkeellelaskussa avustaminen on kielletty
 • rahoituslaitokset eivät saa avata pankkitilejä Pohjois-Korean diplomaatti- tai konsuliedustustoille ja niiden pohjoiskorealaisille jäsenille ja olemassa olevat tilit on suljettava

Muut rajoitukset

 • koulutuksen antaminen Pohjois-Korean kansalaisille sellaisilla aloilla, jotka voivat edistää Pohjois-Korean ydinalan toimia, joihin liittyy joukkotuhoaseiden leviämisen vaara, tai ydinasejärjestelmien kehittämistä, on kielletty
 • tieteellinen ja tekninen yhteistyö Pohjois-Korean virallisesti tukemien tai sitä edustavien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa on keskeytettävä
 • kiinteän omaisuuden vuokraus Pohjois-Korean hallituksen henkilöille, yhteisöille tai elimille sekä Pohjois-Korean hallituksen henkilöiltä, yhteisöiltä tai elimilta on kielletty
 • uusien työlupien myöntäminen Pohjois-Korean kansalaisille on kielletty
 • valtioiden on palautettava Pohjois-Koreaan kaikki Pohjois-Korean kansalaiset, jotka saavat palkkatuloja kyseisen valtion alueella

Varojen jäädyttäminen

 • Pohjois-Korean ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista vastuussa olevien sekä niitä rahoittavien tai edistävien henkilöiden ja yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja ko. henkilöiden ja yhteisöjen saataville
 • Pohjois-Korean kiellettyyn toimintaan yhteydessä olevien Pohjois-Korean hallituksen ja Korean työväenpuolueen yksiköiden sekä niiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden tai yhteisöjen tai omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen varojen jäädyttäminen sekä kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja ko. henkilöiden ja yhteisöjen saataville
 • osallistuminen yhteisyrityksiin tai muihin liiketoimintajärjestelyihin YK:n listaamien tahojen tai näiden puolesta tai johdolla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa on kielletty

Matkustusrajoitteet

 • Pohjois-Korean ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista vastuussa olevien sekä niitä rahoittavien tai edistävien henkilöiden matkustusrajoitteet unionin alueella
 • Pohjois-Korean kiellettyyn toimintaan osallistuvien Pohjois-Korean diplomaattien sekä muiden hallituksen nimissä toimineiden Pohjois-Korean kansalaisten ja kolmansien valtioiden kansalaisten karkottaminen
 • Pohjois-Korean pankkien tai rahoituslaitosten puolesta työskentelevien henkilöiden karkottaminen kansalaisuudesta riippumatta