Pakotteet maittain

Libya: pakotteet

Libya: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 15.10.2020 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2020/1483 lisätään päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteessä II olevan A. Henkilöt otsikon alle yksi henkilö ja liitteessä IV olevan A. Henkilöt otsikon alle yksi henkilö. Neuvoston 15.10.2020 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/1481 puolestaan lisätään asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III olevan A. Henkilöt otsikon alle yksi henkilö.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös

Neuvoston täytäntöönpanoasetus
 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/1333 ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/44 sekä neuvoston päätökseen 2004/698/YUTP ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 3275/93 (vanhojen pakotteiden jäänteet) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

 • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) ja niihin liittyvät tarvikkeet
 • yllä mainittuihin tuotteisiin sekä sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu sekä rahoitus tai rahoitusapu
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat tarvikkeet ja niihin liittyvä tekninen apu sekä rahoitus ja rahoitusapu
 • maahantulijoiden salakuljetukseen ja ihmiskauppaan soveltuvat tuotteet ja niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut, rahoitus ja rahoitusapu

Tuontikiellot

 • aseet (ja muut puolustustarvikkeet)
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat  tarvikkeet

Liikennerajoitteet

 • jäsenmaiden velvollisuus tarkastaa Libyaan lähtevät ja sieltä saapuvat alukset ja ilma-alukset, jos on perusteltua syytä olettaa, että rahtina on vientikieltojen kohteena olevia tuotteita, sekä kieltää tällaisten ilma-alusten lentoonlähtö, ylilento ja laskeutuminen alueellaan
 • jäsenvaltiot voivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 5–9 kohdan mukaisesti tarkastaa nimetyt alukset aavalla merellä ja määrätä ne toteuttamaan aiheelliset toimet raakaöljyn palauttamiseksi Libyaan
 • kielto päästää nimettyjä aluksia unionin alueella olevaan satamaan
 • jäsenvaltio, joka on aluksen lippuvaltio, voi antaa nimetylle alukselle luvanlastata, kuljettaa tai purkaa Libyasta peräisin olevaa raakaöljyä
 • kielto tarjota polttoainetäydennyspalveluja, tavaratoimituksia tai muita huoltopalveluja nimetyille aluksille
 • nimetyissä aluksissa olevaan raakaöljyyn liittyvien liiketoimien kielto

 Varojen jäädyttäminen

 • henkilöiden ja yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa niille varoja
 • listatut vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneet tai niihin myötävaikuttaneet, Libyan rauhaa ja poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta uhkaaviin toimiin osallistuneet tai niitä tukeneet, Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan osallistuneet tai muutoin hallintoa lähellä olleet, jotka edelleen uhkaavat Libyan vakautta taikka poliittista transitiota, tai Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja valtionvaroja omistavat tai hallinnoivat, jos varoja voitaisiin käyttää Libyan vakauden ja poliittisen transition vastaisesti

Matkustusrajoitteet

 • henkilöiden maahantulon ja kauttakulun estäminen.
 • listatut vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneet tai niihin myötävaikuttaneet, Libyan rauhaa ja poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta uhkaaviin toimiin osallistuneet tai niitä tukeneet, Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan osallistuneet tai muutoin hallintoa lähellä olleet, jotka edelleen uhkaavat Libyan vakautta taikka poliittista transitiota, tai Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja valtionvaroja omistavat tai hallinnoivat, jos varoja voitaisiin käyttää Libyan vakauden ja poliittisen transition vastaisesti.

Muut rajoitteet

 • kielto täyttää  korvaus- ja muita vaatimuksia, jotka perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston pakotteita koskevilla päätöslauselmilla 883 (1993) ja 1970 (2011) tai EU:n vuonna 2011 Libyaan kohdistamilla pakotteilla