Libya: pakotteet

Viimeisimmät muutokset

Neuvoston 11.11.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2023/2499 poistetaan kahta henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevat merkinnät päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteissä II ja IV olevista luetteloista. Neuvoston 11.11.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/2501 poistetaan kahta henkilöä ja yhtä yhteisöä koskevat merkinnät asetuksen (EU) 2016/44 liitteessä III olevista luetteloista.

Neuvoston 11.11.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2023/2503 poistetaan päätöksen (YUTP) 2015/1333 liitteestä I ja III Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-413/21 antaman tuomion johdosta yhtä luetteloon merkittyä henkilöä koskeva merkintä. Neuvoston 11.11.2023 voimaan tulleella täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2023/2504 poistetaan asetuksen (EU) 2016/44 liitteen II A-osasta Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-413/21 antaman tuomion johdosta yhtä luetteloon merkittyä henkilöä koskeva merkintä.

Rajoittavien toimenpiteiden kohteena oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytettävä, minkä lisäksi on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Nämä kiellot perustuvat asetuksen (EU) 2016/44 5 artiklaan. Lisäksi pakotteiden kohteena olevien henkilöiden maahantulo ja kauttakulku EU:ssa tulee estää.

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2023/2499(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2023/2503(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2501(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2504(Linkki toiselle web-sivustolle.)

 

Tausta

Lue tämä tieto ennen kuin avaat linkit säädöksiin

Pakotteet perustuvat neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/1333 (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/44 (Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan)sekä neuvoston päätökseen 2004/698/YUTP(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 3275/93(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan) (vanhojen pakotteiden jäänteet) myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Sisältö pääpiirteittäin

Vientikiellot

 • aseet (ja muut puolustustarvikkeet) ja niihin liittyvät tarvikkeet
 • yllä mainittuihin tuotteisiin sekä sotilaalliseen toimintaan liittyvä tekninen apu sekä rahoitus tai rahoitusapu
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat tarvikkeet ja niihin liittyvä tekninen apu sekä rahoitus ja rahoitusapu
 • maahantulijoiden salakuljetukseen ja ihmiskauppaan soveltuvat tuotteet ja niihin liittyvä tekninen apu, välityspalvelut, rahoitus ja rahoitusapu

Tuontikiellot

 • aseet (ja muut puolustustarvikkeet)
 • kansallisiin tukahduttamistoimiin soveltuvat  tarvikkeet

Liikennerajoitteet

 • jäsenmaiden velvollisuus tarkastaa Libyaan lähtevät ja sieltä saapuvat alukset ja ilma-alukset, jos on perusteltua syytä olettaa, että rahtina on vientikieltojen kohteena olevia tuotteita, sekä kieltää tällaisten ilma-alusten lentoonlähtö, ylilento ja laskeutuminen alueellaan
 • jäsenvaltiot voivat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) 5–9 kohdan mukaisesti tarkastaa nimetyt alukset aavalla merellä ja määrätä ne toteuttamaan aiheelliset toimet raakaöljyn palauttamiseksi Libyaan
 • kielto päästää nimettyjä aluksia unionin alueella olevaan satamaan
 • jäsenvaltio, joka on aluksen lippuvaltio, voi antaa nimetylle alukselle luvanlastata, kuljettaa tai purkaa Libyasta peräisin olevaa raakaöljyä
 • kielto tarjota polttoainetäydennyspalveluja, tavaratoimituksia tai muita huoltopalveluja nimetyille aluksille
 • nimetyissä aluksissa olevaan raakaöljyyn liittyvien liiketoimien kielto

 Varojen jäädyttäminen

 • henkilöiden ja yhteisöjen varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa niille varoja
 • listatut vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneet tai niihin myötävaikuttaneet, Libyan rauhaa ja poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta uhkaaviin toimiin osallistuneet tai niitä tukeneet, Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan osallistuneet tai muutoin hallintoa lähellä olleet, jotka edelleen uhkaavat Libyan vakautta taikka poliittista transitiota, tai Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja valtionvaroja omistavat tai hallinnoivat, jos varoja voitaisiin käyttää Libyan vakauden ja poliittisen transition vastaisesti

Matkustusrajoitteet

 • henkilöiden maahantulon ja kauttakulun estäminen.
 • listatut vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin osallistuneet tai niihin myötävaikuttaneet, Libyan rauhaa ja poliittisen muutoksen menestyksekästä toteutusta uhkaaviin toimiin osallistuneet tai niitä tukeneet, Muammar Gaddafin entisen hallinnon sortopolitiikkaan osallistuneet tai muutoin hallintoa lähellä olleet, jotka edelleen uhkaavat Libyan vakautta taikka poliittista transitiota, tai Gaddafin entisen hallinnon aikana Libyassa kavallettuja valtionvaroja omistavat tai hallinnoivat, jos varoja voitaisiin käyttää Libyan vakauden ja poliittisen transition vastaisesti.

Muut rajoitteet

 • kielto täyttää  korvaus- ja muita vaatimuksia, jotka perustuvat sellaisiin sopimuksiin, joiden täytäntöönpano estettiin YK:n turvallisuusneuvoston pakotteita koskevilla päätöslauselmilla 883 (1993) ja 1970 (2011) tai EU:n vuonna 2011 Libyaan kohdistamilla pakotteilla